Loading...
Loading...

Stúpacie potrubia. Najslabšie miesto pre šírenie požiaru.

Správne utesnenie združených prestupov cez protipožiarne deliace steny alebo stropy je často veľmi náročné pre projektantov aj dodávateľov. Pri návrhu je potrebné vziať do úvahy veľa aspektov ako veľkosť otvoru, materiál alebo konfigurácie potrubí a samotné tesnenie vzduchotechnického potrubia. Rovnako je dôležitá požiarna odolnosť, na ktorú sa navrhuje tesnenie prestupu. Zanedbanie ktoréhokoľvek prvku pri samotnom návrhu riešenia môže mať fatálne následky.

Elektronický požiarny a plynový signalizačný systém SVB TECH -moderné riešenie

Ochráňte seba aj svoj majetok Bývate v staršom bytovom dome bez signalizácie požiaru či úniku horľavých a výbušných plynov?  Chcete byť včas informovaný o vzniknutom riziku? Moderným riešením pre vás je elektronický požiarny a plynový signalizačný systém SVB TECH od firmy Bach corporation, s.r.o. V prípade hroziaceho nebezpečenstva požiaru či úniku plynu tento systém pošle upozorňujúcu SMS správu na telefónne čísla obyvateľov bytového domu a umožní tak včasný zásah na ochranu životov a majetku. [...]

2022-04-13T11:40:06+02:0013. apríla 2022|Kategórie: Správa budov, Obnova bytových domov, Protipožiarne zariadenia|

Vplyv ETICS na rozvoj požiaru v bytových a rodinných domoch pri reálnych požiaroch

Požiarovosť v Slovenskej republike poukazuje na nutnosť zaoberať sa protipožiarnou bezpečnosťou aj takých stavieb, ako sú bytové domy, ale aj rodinné domy. Dôvod je jasný. Je to počet požiarov v tomto druhu stavieb, škody napáchané požiarmi ako aj počet usmrtených a zranených osôb. Na to, ako sa požiar šíri v stavbe pri reálnom pozorovaní požiaru nemá väčšinou žiadny vplyv to, či je ETICS (vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém) zhotovený z tepelnej izolácie EPS alebo z minerálnej vlny. Na [...]

Chceme bývať bezpečne? Čo vieme pre to urobiť, aby sme zvýšili protipožiarnu bezpečnosť stavieb?

V Českej a Slovenskej republike vo veľkej miere ľudia žijú v bytových domoch postavených v 60. až 80. rokov minulého storočia. Materiálová báza pre realizáciu takýchto stavieb bola v dobe projektovania a výstavby obmedzená. Elektrické rozvody v stavbách sú už dnes v mnohých prípadoch nevyhovujúce a taktiež s podstatne vyššími nárokmi na odber elektrickej energie aj poddimenzované. Vek rozvodov, rozvádzačov, ističových skriniek prispieva taktiež k rizikám, ktoré ohrozujú bezpečnosť vlastníkov a užívateľov stavieb. Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné [...]

2020-01-20T13:18:25+01:0020. januára 2020|Kategórie: Správa budov, Protipožiarne zariadenia, Obnova bytových domov|

Protipožiarne zabezpečenie prestupov pri obnove bytových domov

Úspešná výmena rozvodov v bytovom dome je komplexné dielo kladúce na objednávateľa i zhotoviteľa náročné požiadavky. Bezproblémový priebeh celého procesu zabezpečí skúsený zhotoviteľ, ktorý okrem všetkých potrebných formalít (najmä ohľadom likvidácie azbestu) disponuje špecifickými skúsenosťami z výmen rozvodov a rovnako slušným a odborne zdatným personálom. 1.Úvod Kľúčovými faktormi pri obnove technických zariadení, najmä zvislých rozvodov v bytových domoch, sú výborná organizácia a hladký časový priebeh sanácie. Na rozdiel od nových inštalácii je nutná [...]

2019-08-27T09:19:30+02:0027. augusta 2019|Kategórie: Správa budov, Rozvody, Protipožiarne zariadenia|

Polystyrén je materiálom, ktorý do materiálovej základne pre zatepľovanie stavieb určite patrí

Zatepľovanie stavieb je problematikou, ktorá sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti nedá zanedbať. Je na posúdení projektantov, odborníkov, špecialistov požiarnej ochrany, ako stavby navrhnúť, aby zodpovedali požiadavkám tepelnej techniky, statickým, konštrukčným požiadavkám, ale aj požiadavkám protipožiarnej bezpečnosti. Pri rozhodovaní určite nás ovplyvní aj ekonomické hľadisko. Cena, kvalita, životnosť, zaručenie reálnych parametrov počas užívania stavby, by malo byť to, čo nás presvedčí. Nemali by na nás mať určite pri rozhodovaní vplyv rôzne účelové články [...]

2019-08-21T13:15:55+02:0028. júna 2018|Kategórie: Fasády, zatepľovanie, Správa budov, Protipožiarne zariadenia|

Seminár o protipožiarnej ochrane

V Nitre sa v polovici mája konal seminár na tému Využitie EPS v ETICS – Legislatíva – Požiarna bezpečnosť stavieb. Odborné podujatie bolo zamerané na to, ako navrhovať vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) tak, aby v prípade požiaru nedochádzalo k ujme na ľudskom zdraví alebo živote. Seminár priniesol najnovšie poznatky z aktuálnych zmien právnych predpisov a technických noriem v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb a o ich vplyve na možnosti použitia expandovaného polystyrénu (EPS) vo vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch (ETICS), [...]

2019-07-26T11:30:30+02:0014. júna 2018|Kategórie: Správa budov, Protipožiarne zariadenia|

Pozvánka na odborný seminár o požiarnej bezpečnosti stavieb

Združenie EPS SR pozýva odbornú verejnosť na seminár s názvom Využitie EPS v ETICS – Legislatíva – Požiarna bezpečnosť stavieb. Podujatie sa bude konať 16. mája 2018 v Agroinštitúte v Nitre. Účasť na seminári je bezplatná. Odborný seminár organizuje Združenie EPS SR v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) a Slovenskou komorou architektov (SKA). Cieľom seminára je sprostredkovať odbornej verejnosti najnovšie poznatky z aktuálnej legislatívy v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb pri [...]

2019-07-26T16:10:15+02:0030. apríla 2018|Kategórie: Správa budov, Protipožiarne zariadenia, Iné|
Go to Top