Úspešná výmena rozvodov v bytovom dome je komplexné dielo kladúce na objednávateľa i zhotoviteľa náročné požiadavky. Bezproblémový priebeh celého procesu zabezpečí skúsený zhotoviteľ, ktorý okrem všetkých potrebných formalít (najmä ohľadom likvidácie azbestu) disponuje špecifickými skúsenosťami z výmen rozvodov a rovnako slušným a odborne zdatným personálom.

1.Úvod

Kľúčovými faktormi pri obnove technických zariadení, najmä zvislých rozvodov v bytových domoch, sú výborná organizácia a hladký časový priebeh sanácie. Na rozdiel od nových inštalácii je nutná súčinnosť montážnej organizácie, správcu aj obyvateľov, ktorý musia v stanovený termín sprístupniť inštalačné šachty, ktoré sú spoločným priestorom bytového domu. Stavom techniky je doba sanácie v priebehu jedného až dvoch dní na byt, resp. celý súbor bytov napojených na spoločný zvislý rozvod, aby nedošlo k nadmernému obťažovaniu obyvateľov v užívaní bytu. Vzhľadom na uvedené a tiež značné investičné náklady v podobe montážnych a stavebných prác odporúčame meniť v šachte všetky rozvody naraz. Iné varianty sú veľmi neefektívne a narazia na odpor obyvateľov.

2. Predmet príspevku

Odborná prednáška sa zameria na protipožiarne zabezpečenie pri výmene rozvodov TZB v bytových domoch.

3. Protipožiarne zabezpečenie prestupov podlaží

Rekonštrukcia rúrových inštalácií v bytových domoch poskytuje jedinečnú príležitosť zvýšiť úroveň požiarnej odolnosti toho najslabšieho článku v požiarnej bezpečnosti týchto stavieb. Táto príležitosť sa nebude opakovať ďalšie desiatky rokov.

Inštalačné šachty bytových domov sú skrytým nebezpečenstvom pre šírenie požiaru z dvoch dôvodov.

  • do šachty ústia odsávacie otvory od sporákov. Stačí obyčajná nepozornosť a zabudnutá panvica s olejom na zapnutom sporáku spôsobí požiar.
  • v šachte sú sústredené horľavé (plastové) rúry, ktoré prepájajú byty nad sebou

Účel požiarneho tesnenia (požiarnej upchávky)

Požiarne tesnenie prestupov (tzv. požiarna upchávka) zabráni prestupu požiaru z jedného požiarneho úseku (bytu) do druhého požiarneho úseku (bytu). Táto vlastnosť sa nazýva požiarna odolnosť. Vyjadruje sa symbolmi EI a časom v minútach, napríklad EI90.

Požiadavky na požiarnu odolnosť tesnení prestupov

Požiadavky sa môžu pre rôzne bytové domy rôznej veľkosti postavené v rôznych obdobiach značne líšiť. Normové požiadavky môžu byť veľmi nízke (napríklad EI30) pretože zohľadňujú čas potrebný na evakuáciu. Pre majiteľa bytu je iste okrem záchrany vlastného života dôležitá aj ochrana majetku. Preto odporúčame všetky tesnenia aplikovať v úrovni EI90, minimálne však EI60. Čas 1,5 hodiny podstatne zvyšuje šancu, že byt bude v prípade požiaru zachránený. Cenový rozdiel medzi EI30 a EI90 je malý.

Technické riešenie

Utesnenie rôznymi horľavými materiálmi je nevhodné a treba ich odstrániť. Najmä vypenenie PUR penou je extrémne nebezpečné. Pri požiari sa z nej uvoľňuje smrteľne jedovatý kyanid.

V šachte sa utesňuje stavebný otvor v mieste stropnej dosky medzi bytmi, ktoré spravidla tvorili a aj po rekonštrukcii majú tvoriť samostatné požiarne úseky. Ďalej uvedené riešenie vychádza z bežného prípadu, že v šachte sú vedené 2 až 3 vodovodné plastové rúry menšieho priemeru, medená rúra pre plyn a plastová rúra priemeru 110 mm. Tieto sú vedené buď voľným stavebným otvorom alebo sú zabetónované (zamurované). Teda riešenie delíme na dve samostatné oblasti – tesnenie priestoru medzi rúrami a tesnenie rúr.

Tesnenie prestupu medzi rúrami

Ak je priestor medzi rúrami zabetónovaný na hr. 150 mm (strop) alebo zamurovaný murivom hr. min. 100 mm môžeme ho pokladať sa dostatočne požiarne odolný.

Ak je priestor v šachte v mieste stropnej dosky voľný (nezabetónovaný), utesní sa tzv. mäkkou upchávkou. Mäkká upchávka medzi rúrami zabezpečí celistvosť E (neprenikne dym) a izoláciu I (neprenikne oheň) po dobu 90 minút.

Tesnenie rúr vodovodných a kanalizačných rúr

Zabetónovanie a ani mäkká upchávka nezamedzia rozšíreniu požiaru po plastových rúrach. Plastové rúry sa roztopia a cez vzniknuté otvory sa požiar rozšíri. Navyše môžu rúry aj horieť. Zvislá kanalizácia v šachte spôsobuje komínový efekt čo ešte zhoršuje podmienky. Z toho dôvodu navrhujeme okolo rúr použiť protipožiarnu pásku, tzv. WRAP. Môže lícovať s povrchom minerálnej vlny alebo môže vyčnievať až 5 mm. Podľa priemeru rúry sa mení počet návinov pásky. Ak vznikla medzierka medzi páskou a minerálnou vlnou (prípadne betónovým stropom), utesní sa príslušnou protipožiarnou stierkou alebo tmelom.

Všetky protipožiarne materiály – WRAP, náter, tmel alebo stierka, patria k tzv. intumescentným materiálom, ktoré pri kontakte s ohňom napeňujú. Násobne tak zväčšia svoj objem a majú takto schopnosť uzavrieť otvor po rúrach, ktoré medzičasom zhoreli. Spoločnosť Rehau spolupracuje pri protipožiarnom zabezpečení pri rekonštrukciách TZB v bytových domoch s renomovanou firmou Promat, ktorej komponenty distribuuje. Všetky komponenty a konkrétne typy prestupov sú certifikované v nezávislých skúšobniach podľa platných európskych noriem.

4. Komplexné služby Rehau

Spoločnosť Rehau sa v oblasti sanácie bytových domov neobmedzuje len na dodávky kvalitných materiálov. Na základe nadobudnutých skúseností ponúkame UCELENÉ RIEŠENIE pre výmenu rozvodov, počínajúc poradenstvom pred realizá­ciou, obhliadkou vášho bytového domu a spracovaním cenovej ponuky a v neposlednom rade zorganizujeme po úspešnej dohode výmenu vašich rozvodov prostredníctvom certifikovaných montážnych partnerov. Realizácia zahŕňa výmenu vodovodných potrubí, plynu, prípadne aj vzduchotechniky, a samozrejme likvidáciu azbestu ako nebezpečného odpadu v zmysle platných právnych predpisov SR. Všetko k vašej maximálnej spokojnosti! Za uplynulých 10 rokov naši montážni partneri použili systémy rozvodov Rehau na viac ako 100 000 bytov len v Slovenskej republike (stav v 10. mesiaci 2018), čo je dobrým indikátorom kvality a vhodnosti komplexného riešenia.

Ing. Igor Krajčovič