Loading...
Loading...
Loading...

Prenájom spoločných častí bytového domu a ich užívanie

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov umožňuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov prenajímať a vypožičiavať spoločné nebytové priestory, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu a príslušenstvo. Ide o priestory, ktoré nie sú ako súbor miestností samostatne definované na liste vlastníctva bytového domu. Tieto spoločné priestory sú v podielovom spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v danom bytovom dome, a často sú rozhodnutím vlastníkov využívané na prenájom alebo vypožičanie.

2023-05-31T09:28:37+02:0031. mája 2023|Kategórie: Legislatíva, Správa budov|

Ako postupovať, keď vlastníci nespolupracujú

Poruchy v bytovom dome, ktoré môžu ohroziť život, zdravie a majetok Keď sa rozhodneme pre kúpu bytu, sme si vedomí čo všetko kupujeme? Mnoho vlastníkov v bytovom dome vyhradzuje starostlivosť len o svoj byt respektíve nebytový priestor. Fakt, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru je aj spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku je samotnými vlastníkmi posúvaný do ústrania ako [...]

2023-03-24T11:45:51+01:0024. marca 2023|Kategórie: Správa budov, Legislatíva|

Nová vyhláška Ministerstva hospodárstva SR o rozpočítavaní nákladov za množstvo tepla

Ako sme Vás už skôr informovali v roku 2022 prebiehala príprava úplne novej vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa malo okrem iného upraviť aj rozpočítavanie nákladov za množstvo dodaného tepla. Hlavnými nedostatkami platnej vyhlášky boli ustanovenia, ktoré zavádzali metodiku s nízkou mierou spravodlivosti až do tej miery, že ľudia platia násobky toho, čo mohli spotrebovať, uviedol Ing. Dušan Slobodník, predseda rady ARTAV Slovensko. [...]

2023-02-10T12:54:25+01:008. februára 2023|Kategórie: Legislatíva, Správa budov|

Konkurzný zákon

Zmeny pri prihlasovaní pohľadávok v konkurze právnickej osoby účinné od 17.7.2022 Súčasná doba prináša rôzne situácie, ktoré môžu spôsobiť neschopnosť platiť a plniť si svoje záväzky. Takáto nepriaznivá situácia môže postihnúť akúkoľvek osobu, a môže sa týkať aj vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome (resp. budovy, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 182/1993 Z. z.), ako aj správcu bytového domu alebo dodávateľa pre vlastníkov v bytovom dome. Ak daná [...]

2022-12-22T09:53:20+01:0023. decembra 2022|Kategórie: Legislatíva, Správa budov|

Dobrovoľná dražba

Jednou z nie práve najobľúbenejších foriem riešenia neplatičov je dobrovoľná dražba. Dobrovoľná dražba je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby. Samotné konanie sa začína na návrh navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby.   [...]

2022-12-22T09:40:38+01:0022. decembra 2022|Kategórie: Legislatíva, Správa budov|

Novela Zákonníka práce účinná od 1.11.2022

Či ste už zamestnávateľ, zamestnanec alebo dohodár, každého z nás sa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce viac či menej dotýka. Dňa 1.11.2022 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce pod číslom zákona 350/2022 Z. z.  Aby sme pomohli zorientovať sa v spleti novely Zákonníka práce všetkým naším čitateľom spracovali sme pre Vás sumár zmien ktorými Zákonník práce prechádza od 1.11.2022. 1. Skúšobná doba pri pracovnom pomere na dobu [...]

2022-11-23T08:46:19+01:0022. novembra 2022|Kategórie: Legislatíva, Správa budov|

Čo vás môže postrehnúť pri zmene správy bytového domu?

Nie sme spokojní s našim správcom, naše spoločenstvo nefunguje tak ako by malo. Zmeníme správcu alebo rovno formu výkonu správy? Veď ide o náš majetok. Aj takéto otázky si často kladú vlastníci v bytových domoch. Táto otázka je vytiahnutá z balíka tých náročnejších. Odpoveď na ňu častokrát dlhodobo neprichádza a vlastníci majú často zo zmeny strach. Pravdou je, že zmena správy bytového domu je náročnejším procesom, ale zvládnuteľným [...]

2022-10-03T08:58:31+02:003. októbra 2022|Kategórie: Legislatíva, Správa budov|

Požiadavky na tepelnú ochranu budov a energetickú hospodárnosť budov

Zásadným dôvodom zmeny v prístupe využívania jednotlivých druhov energie vo všetkých oblastiach politického, hospodárskeho a spoločenského života bol 16. október 1973. Bol to prelomový dátum uvedomenia si dôležitosti ropy, ako v tom čase veľmi dôležitej nerastnej suroviny a významnej ekonomickej komodity. V dôsledku šokového vzniku nedostatku ropy a enormnému zvýšeniu jej ceny si vo viacerých krajinách sveta najskôr politici začali uvedomovať potrebu zníženia závislosti na dovážaných druhoch nerastných surovín. V súčasnosti sme opäť, v dôsledku rozpútania vojnového konfliktu [...]

2022-04-27T10:09:08+02:0027. apríla 2022|Kategórie: Legislatíva, Správa budov|
Go to Top