V Českej a Slovenskej republike vo veľkej miere ľudia žijú v bytových domoch postavených v 60. až 80. rokov minulého storočia. Materiálová báza pre realizáciu takýchto stavieb bola v dobe projektovania a výstavby obmedzená. Elektrické rozvody v stavbách sú už dnes v mnohých prípadoch nevyhovujúce a taktiež s podstatne vyššími nárokmi na odber elektrickej energie aj poddimenzované. Vek rozvodov, rozvádzačov, ističových skriniek prispieva taktiež k rizikám, ktoré ohrozujú bezpečnosť vlastníkov a užívateľov stavieb.

Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné tieto problémy riešiť aby ľudia bývali bezpečne, znížilo sa riziko možnosti vzniku požiaru následkom ktorého prichádzajú rodiny o strechu nad hlavou, celý svoj majetok, ale aj o to najcennejšie a to je zdravie a život.

Je veľmi pozitívne, že máme aj spoločnosti, ktorým protipožiarna bezpečnosť nie je ľahostajná. Z tohto titulu vyvíjajú zariadenia, ktoré nám vytvárajú bezpečnosť stavby.

Umiestnenia ochladzovacieho a hasiaceho systému do rozvádzača.

Medzi takéto subjekty určite patrí ASES GROUP SE, ktorý vyvinul automatický ochladzovací, hasiaci systém. Je to systém, ktorý chráni naše stavby pred požiarmi, ktoré v štatistikách požiarovosti majú vysoké zastúpenie. Tento systém likviduje požiare, ktoré vznikajú z dôvodu výskytu chýb, skratov v elektrických rozvodoch a zariadeniach. Na obrázku máme zobrazený príklad chránenia merača elektrickej energie a ochranu ističov.

Tieto hasiace zariadenia sa aktivujú zvýšením teploty napr. v rozvodnej skrini, alebo vypínači. Tieto zariadenia je možné umiestňovať do zariadení, alebo priestorov, ktoré sú predmetom ochrany. Aplikáciou týchto zariadení určite zabezpečíme zvýšenie bezpečnosti stavbám, kde môže dochádzať k požiarom z titulu preťaženia, alebo skratu elektrických zariadení. Ochladzovacie, hasiace zariadenia sú schopné požiar signalizovať, vypínať napr. hlavný prívod elektrickej energie do stavby (Total stop), čo je veľmi dôležité ešte pred príchodom hasičskej jednotky. Tieto zariadenia majú komponenty, ktoré sú schopné monitorovať teplotu chránených priestorov a taktiež sú schopné požiar signalizovať, alebo oboznamovať so vznikom požiaru určené osoby.

Dôkazom toho, že zabezpečovať stavby takýmito zariadeniami je potrebné, sú požiare ku ktorým reálne došlo. V Košiciach počas vianočných sviatkov v roku 2014 došlo k požiaru bytového domu. Hasiči prieskumom zistili, že ide o požiar elektrickej rozvodne a elektrickej inštalácie bytového domu na poschodiach 2 až 8. Pravdepodobnou príčinou požiaru bolo preťaženie elektrickej siete vysokým odberom elektriny. Pre silné zadymenie, ľudí evakuovali, deti vyšetrili v nemocnici. Po evakuácii hasiči lokalizovali požiar pomocou špeciálnych prostriedkov, keďže nemohli odstaviť hlavný rozvod elektriny. Po odstavení elektriny distribučnou spoločnosťou na celom sídlisku požiar zlikvidovali. Po odvetraní priestorov miesto udalosti odovzdali policajtom. Požiar podľa predbežných odhadov spôsobil škodu za približne 4 000 eur, hasiči uchránili hodnoty za 25 000 eur. Príkladov takýchto požiarov by sme mohli uviesť mnoho. Najlepšie sa vieme zorientovať po oboznámení sa so štatistikou požiarovosti českej a slovenskej republiky.

Z titulu prevádzkovo technických porúch vzniklo v roku 2017 na území Slovenskej republiky zvýšeným prehriatím 65 požiarov s výškou priamych škôd za 336 985 eur, z titulu elektrického skratu 391 požiarov s výškou škody za 1870 375 eur a z titulu zvýšeného elektrického prechodového odporu 187 požiarov o celkovej výške priamej škody 1336 470. Od preťaženia elektrickým prúdom vzniklo 22 požiarov o výške škody 83 050 eur

Ak miesta, kde došlo k požiarom by chránili predstavované zariadenia, škody nemuseli byť žiadne, resp. by boli minimálne. Verím, že Vás informácia o existencii týchto zariadení oslovila a že zvážite inštaláciu týchto zariadení vo vašich stavbách z jednoduchého dôvodu. Aby ste bývali bezpečne.

Ing. Jozef Cincula

ASES GROUP, SE