Združenie EPS SR

Združenie EPS SR pozýva odbornú verejnosť na seminár s názvom Využitie EPS v ETICS – Legislatíva – Požiarna bezpečnosť stavieb. Podujatie sa bude konať 16. mája 2018 v Agroinštitúte v Nitre. Účasť na seminári je bezplatná.

Odborný seminár organizuje Združenie EPS SR v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) a Slovenskou komorou architektov (SKA). Cieľom seminára je sprostredkovať odbornej verejnosti najnovšie poznatky z aktuálnej legislatívy v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb pri využití expandovaného polystyrénu (EPS) vo vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch (ETICS).

haviarska

„Prioritou pri projektovaní stavieb je vždy zabezpečiť bezpečnosť osôb, nachádzajúcich sa v stavbách, aby v prípade požiaru nedochádzalo k ich ujme na zdraví alebo živote. Seminár si kladie za cieľ priblížiť nielen aktuálne požiadavky právnych predpisov z oblasti požiarnej ochrany, ale aj skúsenosti so zabezpečovaním protipožiarnej bezpečnosti budov v praxi,“ vysvetľuje Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

Seminár je určený pre projektantov, autorizovaných inžinierov, autorizovaných architektov, súdnych znalcov, stavbyvedúcich, technikov a inžinierov vykonávajúcich funkciu stavebného dozoru, zástupcov stavebných úradov, odborníkov v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb, zástupcov vlastníkov bytov a správcov budov, správcov bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov.

zdruzeniee

Seminár je zaradený do systému celoživotného vzdelávania členov SKSI v odbornej sekcii Pozemné stavby a do sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu C s počtom kreditov 5. Účastníkom seminára bude na vyžiadanie odovzdané potvrdenie o účasti.

Program seminára a prihlášku nájdete na www.epssr.sk