Kontakt
Fraňa Mojtu, NITRA (94901), 94901


O firme

Združenie EPS SR je združením výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku. Združenie je občianskym združením fyzických a právnických osôb, ktoré pôsobia v oblasti výroby, spracovania a používania expandovaného polystyrénu. Je založené podľa zákona č.83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Združenie je nepolitické, neziskové, dobrovoľné a nie je založené na podnikanie. 

Predmetom činnosti združenia sú: 
– propagácia používania EPS (expandovaný polystyrén); 
– odborná prednášková činnosť; – vzdelávacia činnosť; 
– výskumno-vývojová činnosť; 
– ochrana zdravia ľudí; 
– ochrana a tvorba životného prostredia; 
– spolupráca pri legislatívnej a normotvornej činnosti; 
– aktívna účasť a spolupráca v európskych inštitúciách zaoberajúcich sa používaním EPS; 
– aktívna účasť a spolupráca s podobnými subjektmi podporujúcimi používanie EPS; 
– aktívna spolupráca so združením EPS CZ v Českej republike; 
– tvorba učebných, vzdelávacích a informačných materiálov pre potreby svojich členov, ako i pre verejnosť; 
– činnosť na ochranu spotrebiteľa 
– aktívna spolupráca so združením Plastics Europe (EUMEPS).