Zatepľovanie stavieb je problematikou, ktorá sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti nedá zanedbať. Je na posúdení projektantov, odborníkov, špecialistov požiarnej ochrany, ako stavby navrhnúť, aby zodpovedali požiadavkám tepelnej techniky, statickým, konštrukčným požiadavkám, ale aj požiadavkám protipožiarnej bezpečnosti. Pri rozhodovaní určite nás ovplyvní aj ekonomické hľadisko. Cena, kvalita, životnosť, zaručenie reálnych parametrov počas užívania stavby, by malo byť to, čo nás presvedčí. Nemali by na nás mať určite pri rozhodovaní vplyv rôzne účelové články pojednávajúce o výhodách tepelno-izolačného materiálu len preto, lebo má klasifikáciu triedy reakcie na oheň A1, A2 (jedná sa o materiály nehorľavé).

Kontaktné zatepľovacie systémy, resp. konštrukcie v nových stavbách obsahujúce materiály zabezpečujúce aj tepelno-technické vlastnosti napríklad v obvodovej konštrukcii sa navrhujú v zmysle právnych predpisov aj z oblasti požiarnej ochrany. Správne vyhotovenie konštrukcií nám zabezpečuje nielen splnenie tepelno-technických požiadaviek, ale aj požiarno-bezpečnostných požiadaviek. Pri projektovaní stavieb je vždy prioritou zabezpečiť osobám, nachádzajúcim sa v stavbách ich bezpečnosť, aby nedochádzalo pri požiaroch k ich ujme na zdraví, alebo živote.

 

Ako sa máme rozhodnúť ak hodnotíme možnosti použitia materiálov z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti?

Určite ak dodržíme všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti ochrany pred požiarmi, zabezpečíme dostatočnú protipožiarnu bezpečnosť zmeny stavby, resp. novostavby.

V týchto právnych predpisoch sa pri posudzovaní neuvažuje len s použitím minerálnej vlny, poprípade s inými tepelno-izolačnými materiálmi s vlastnosťami triedy reakcie na oheň A1, A2 (minerálnou vlnou), uvažuje sa samozrejme aj s materiálom ako je polystyrén. Vyhotovenie konštrukcie – jej projekčný návrh má vplyv na možnosti jej použitia v stavbe aj z hľadiska rôznej požiarnej výšky, resp. jej situovania.

 

 

Správanie sa obvodových plášťov pri požiaroch z hľadiska šírenia sa požiaru, prenosu požiaru, resp. podpory intenzity požiaru môžeme vidieť aj na obrázkoch. Na Obr. 1 je vidno, že ETICS, kde tepelno-izolačnou zložkou je polystyrén nespôsobil problémy spočívajúce v rozšírení požiaru v stavbe, resp. že by došlo k iným komplikáciám pri požiari, ktoré by spôsobil samotný polystyrén. Pod stenou došlo k požiaru osobného automobilu, resp. dvoch. K vyššie uvedeným problémom nedošlo i keď vieme, že tepelný výkon dosiahnutý pri požiari automobilu je značný. Hodnota max. uvoľneného tepla predstavuje viac ako 1 MW. Ak by automobil bol pristavený pod oknami bytov, došlo by k prenosu požiaru do bytu cez presklenie okna, ktoré by sa vplyvom vysokej teploty porušilo a požiar by sa šíril do ďalších bytov cez požiarne otvorené plochy – okná. Vplyv zatepľovacieho systému na šírenie požiaru by bol minimálny.

 

 

Na druhom obrázku je vidieť ako sa správa požiar aj pri nezateplenom dome, t. j. bez použitia polystyrénu, ale aj minerálnej vlny. Rozšírenie požiaru v bytovom dome je jednoznačne spôsobené mohutným požiarom horľavých látok obsiahnutých v zariadeniach bytov.

Robiť strašiaka z polystyrénu zabudovaného v ETICS určite nie je na mieste. Výsledky klasifikácie ETICS s použitím minerálnej vlny je A1 s1 d0, s použitím polystyrénu B s1 d0, kde A1 a B sú hodnoty triedy reakcie na oheň zo stupnice A1, A2, B, C, D, E, F. Hodnota s1 je hodnota klasifikácie predstavujúcej tvorbu dymu zo stupnice s1, s2, s3. Hodnota d0 je hodnotou predstavujúcou hodnotenie materiálov z hľadiska ich odpadávania a odkvapkávania pri požiari zo stupnice d0, d1, d2. Rozdiel medzi ETICS s minerálnou vlnou a polystyrénom je v určení triedy reakcie na oheň.

Polystyrén je materiálom, ktorý do materiálovej základni pre zatepľovanie určite patrí s množstvom pozitívnych vlastností, ktoré ho predurčujú pred mnohými ostatnými aj z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.