Požiarovosť v Slovenskej republike poukazuje na nutnosť zaoberať sa protipožiarnou bezpečnosťou aj takých stavieb, ako sú bytové domy, ale aj rodinné domy. Dôvod je jasný. Je to počet požiarov v tomto druhu stavieb, škody napáchané požiarmi ako aj počet usmrtených a zranených osôb. Na to, ako sa požiar šíri v stavbe pri reálnom pozorovaní požiaru nemá väčšinou žiadny vplyv to, či je ETICS (vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém) zhotovený z tepelnej izolácie EPS alebo z minerálnej vlny. Na dosiahnutie vyššie uvedených skutočností je nevyhnutná správna realizácia zateplenia. Vyhotovenie zateplenia obvodového plášťa musí spĺňať požiadavky právnych predpisov aj z oblasti protipožiarnej bezpečnosti.

Pri požiaroch sú mnohokrát zverejňované pohľady na bytové a rodinné domy z kamier televíznych štábov. Laici tak majú obraz o tom, ako sa požiar v konkrétnej stavbe šíri, avšak len z vonkajšej strany. Dá sa povedať, že požiare týchto stavieb nevznikajú na ich obvode, teda v alebo na obvodových konštrukciách, pokiaľ teda nejde o úmyselné zapálenie, prenos požiaru z iného ohniska požiaru, od sálavého tepla zdrojom, ktorým môže byť požiar inej stavby, alebo z iných zdrojov požiarov, napr. od elektrických zariadení osadených v obvodovom plášti prípadne v jeho tesnej blízkosti.

Požiar v stavbách bytových domov sa šíri z interiérovej časti aj v závislosti od toho, ako boli pri výstavbe dodržané požiadavky technických predpisov alebo ako vlastník a nájomca dodržujú zásady užívania bytových a nebytových priestorov vyplývajúce so zákona o ochrane pred požiarmi.

Pri požiaroch bytov sa zistilo, že niektorí nezodpovední vlastníci navyšujú náhodné požiarne zaťaženie a byty sa stávajú skôr skladom horľavých látok, ktoré nemajú nič spoločné so zariadením a s výbavou bytu nevyhnutnou pre život nájomníka.

Pri požiari sa takéto nezodpovedné správanie nájomníka určite prejaví. Predimenzovaný tepelný výkon od horľavých materiálov, vecí a predmetov spôsobí vplyvom tepelného namáhania stavebných konštrukcií ich deštrukciu alebo stratu ich požiarno-technických vlastností.

Pri bytovom požiari dochádza k porušeniu výplňových konštrukcií v obvodovom plášti, čo spôsobuje prenos požiaru z bytu, kde došlo k požiaru do bytov nad ním. Žiadne požiarne pásy nezastavia šľahajúce plamene z horiacich bytov a nezabránia im preniknúť cez okenné otvory do bytov vo vyšších podlažiach.

Na to, ako sa požiar šíri v stavbe pri reálnom pozorovaní požiaru, nemá väčšinou žiadny vplyv to, či je ETICS zhotovený z tepelnej izolácie akou je EPS alebo z minerálnej vlny. Predpokladom vyššie uvedeného je správna realizácia zateplenia. Vyhotovenie zateplenia obvodového plášťa musí spĺňať požiadavky právnych predpisov aj z oblasti protipožiarnej bezpečnosti. Platí však, že aj keď obvodový plášť budeme mať zateplený ETICS-om z minerálnej vlny, neznamená to, že sa požiar z vonkajšej strany nerozšíri do vyšších podlaží. Je to zrejmé aj z obrázkov nižšie.

Vplyv požiarnych zariadení na rozšírenie požiaru a ochranu majetku a životov obyvateľov bytových domov

Ak by okenné otvory mali požiarnu odolnosť napr. 30 minút, požiar by cez obvodový plášť a cez tieto otvory určite do iného bytu neprenikol. To však neznamená, že by sa nerozšíril vnútrajškom stavby, t. j. najmä cez šachty, ktoré netvoria samostatné požiarne úseky, neutesnené prestupy, elektrické rozvody z horľavých káblov, odvetrávacie potrubie a pod. V bytových domoch, najmä staršieho roku výstavby, je potrebné venovať pozornosť aj schodiskovému priestoru a v ňom umiestneným elektrickým rozvodom, rozvádzačom a pod. Schodiskový priestor totiž pre ohrozených ľudí tvorí väčšinou jedinú evakuačnú cestu.

Životy užívateľov bytov môžu zachrániť aj jednoduché zariadenia upozorňujúce na prítomnosť splodín horenia alebo hasiace zariadenia schopné sa samočinne uviesť do akcieschopného stavu, správne udržiavané nástenné hasiace zariadenia, núdzové osvetlenie a pod.

Venovať sa požiarnej ochrane užívaných stavieb sa určite oplatí. Úpravy bytových domov za účelom zateplenia vyhotovené s použitím ETICS s EPS neznižujú protipožiarnu bezpečnosť stavby.

Text: Ing. Jozef Cincula, špecialista požiarnej ochrany

Foto: Združenie EPS SR; Ingolf Kotthoff, Ústav materiálového výskumu a testovania v Lipsku, Katedra Požiarnej ochrany budov