ista Slovakia, s. r. o.

V oblasti merania a rozpočítania spotreby energií nastal významný posun v digitalizácii a automatizácii procesov – od elektronického zápisu údajov o meračoch pri inštalácii, diaľkového zberu dát až po ich spracovanie a zobrazovanie prostredníctvom rôznych softvérov. Bytovým domom zostávajú už len tri roky na to, aby vybavili prístroje na meranie tepla diaľkovým odpočtom. Pre lepšiu orientáciu vám prinášame základné informácie o najpoužívanejších technológiách diaľkových odpočtov v bytových domoch.

Kto má povinnosť vybaviť merače diaľkovým odpočtom?

Povinnosť vybaviť meradlá tepla (vodomery na teplú vodu, merače tepla) a pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov funkciou diaľkového odpočtu sa týka bytových domov s centrálnym teplovodným vykurovaním a celkovou podlahovou plochou väčšou ako 500 m². Povinnosť vyplýva zo zákona č. 419/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti. Diaľkový odpočet má byť technickým predpokladom pre poskytovanie častejších informácií o spotrebe alebo vyúčtovaní. Tieto informácie majú byť podľa európskej smernice o energetickej efektívnosti (EED) poskytované konečným spotrebiteľom raz mesačne. V akej podobe bude táto požiadavka zavedená do slovenskej legislatívy zatiaľ nie je známe, no je vhodné sa na zmeny pripraviť už dnes aj s ohľadom na životnosť meracích prístrojov a rádiových modulov, ktorá je 10 rokov.

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov s automatickým diaľkovým odpočtom registruje denné dáta o spotrebe .Zdroj: ista Slovakia, s. r. o.

Pochôdzkový odpočet (WALK BY)

Bytové domy už štandardne používajú diaľkový odpočet pochôdzkovým spôsobom, kedy technik odčíta spotreby diaľkovo, ale musí sa fyzicky dostaviť pred bytový dom. Tento odpočet sa aktuálne vykonáva raz ročne pre účel spracovania ročného vyúčtovania. V prípade nutnosti častejšieho odpočtu (raz mesačne) by sa tento spôsob stal nákladovo nevýhodným a náročným na spracovanie.

Automatický zber dát

Technologicky vyspelejšou alternatívou je automatický diaľkový odpočet, ktorý funguje na digitálnom základe. Riadi ho  zbernica dát, ktorá je umiestnená v spoločných priestoroch domu. Tá pravidelne odčíta denné informácie z meracích prístrojov a elektronicky ich prenáša do softvéru rozúčtovania nákladov a energetických monitoringov. Spracovanie údajov je digitalizované a náklady sa rozdelia spravodlivejšie – na základe nameranej spotreby – bez sankcií za neodčítané byty. Výhodou systému je, že správca aj vlastníci bytov si môžu aktivovať prístup k denným dátam o spotrebe a stave meračov prostredníctvom webovej aplikácie  www.ista24.sk.

Spoľahlivé bytové vodomery s automatickým diaľkovým odpočtom odhalia úniky vody a neštandardné spotreby včas.

Do systému je možné zapojiť vodomery, merače tepla alebo pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov. Zbernica sa napája na batériu so životnosťou 10 rokov prevádzky a je umiestnená do spoločných priestorov bytového domu. Na jej inštaláciu nie sú potrebné stavebné zásahy, odber elektriny či internet. Na 10 podlažný dom postačujú 1, max. 2 zbernice. Rádiový prenos dát z koncových meracích prístrojov zabezpečuje SIM karta mobilného operátora, ktorá je uložená v zbernici.

Diaľkový odpočet zbernicou dát je pre bytové domy jednoduché a nákladovo efektívne riešenie, ktoré spĺňa požiadavky európskej smernice o energetickej efektívnosti EED. Digitalizácia spracovania údajov o spotrebe sa stáva nevyhnutným technickým predpokladom pre poskytovanie častejších informácií o spotrebe alebo vyúčtovaní.

Merače pod jedným systémom

Ak plánujete výmenu meracích prístrojov, vyberajte starostlivo také riešenie, ktoré je v súlade so smernicou o energetickej efektívnosti – EED. Pamätajte, že investujete do technológie na 10 rokov. Vybavte domy vo vašej správe spoľahlivým a overeným diaľkovým meraním, ktoré dokáže odčítať merače tepla aj vody jedným systémom.

Výhody diaľkových odpočtov pre správcov budov a vlastníkov

  • Meranie a vyúčtovanie spotreby energií je digitalizované, komfortné a presné,
  • dáta sú pravidelne aktualizované a archivované, kedykoľvek k dispozícii,
  • prístroje a zariadenia sú monitorované,
  • správcovia a vlastníci majú online prístup k denným dátam o spotrebe a stave meracích prístrojov,
  • automatické zasielanie notifikácií o neštandardných spotrebách,
  • správcovia aj vlastníci majú prehľad o hospodárení s energiami v budove/byte,
  • dáta sú archivované na jednom mieste, v súlade s GDPR.