Hilti Slovakia spol. s r. o.

Správne utesnenie združených prestupov cez protipožiarne deliace steny alebo stropy je často veľmi náročné pre projektantov aj dodávateľov. Pri návrhu je potrebné vziať do úvahy veľa aspektov ako veľkosť otvoru, materiál alebo konfigurácie potrubí a samotné tesnenie vzduchotechnického potrubia. Rovnako je dôležitá požiarna odolnosť, na ktorú sa navrhuje tesnenie prestupu. Zanedbanie ktoréhokoľvek prvku pri samotnom návrhu riešenia môže mať fatálne následky.

Veľa bytových domov prechádza rekonštrukciami stúpacích potrubí, ale táto tematika sa týka aj výstavby nových budov. Je dôležité vedieť v prvom momente rozoznať, či zrealizované stúpacie potrubia sú utesnené správnym spôsobom, pretože to chráni váš majetok, vaše zdravie a vašu bezpečnosť.

Požiarna odolnosť konštrukcie sa stanovuje dvomi písmenami a číslom, príkladom je EI 60. Písmeno E znamená celistvosť, I izoláciu a 60 sú minúty počas ktorých musia byť tieto kritéria dodržané. Keď to zjednodušíme – 60 minút sa na druhú stranu prestupu nesmie dostať plameň a ani na druhej strane požiaru nesmie teplota narásť počas týchto tejto doby na hodnotu vyššiu ako 180 stupňov. Dosiahnuť tieto kritériá pri skúške je náročné, preto sa na VZT potrubia a kovové potrubia dodatočné izolácie, Skúsenosti z praxe sú však znepokojujúce.

Budovy sú rozdelené do požiarnych úsekov, ktorých účelom je chrániť únikové cesty pre možnosť evakuácie ľudí, poskytnúť dostatočnú stabilitu konštrukcie, zvýšiť čas pre požiarnikov, aby vstúpili do budovy a zachránili evakuujúcich, zachytiť oheň v oblasti pôvodu a zabrániť jeho rýchlemu šíreniu do celej budovy.

Vertikálne delenie požiarnych úsekov

Horizontálne delenie požiarnych úsekov

Všetky otvory v týchto konštrukciách musia byť utesnené vhodným spôsobom, aby vytvorené prestupy spĺňali minimálne rovnakú požiarnu odolnosť ako samotná požiarne deliaca konštrukcia.

Čo je dôležité si všimnúť?

  • Celistvosť prestupu – prestup zvyčajne tvoria dosky z minerálnej vaty, ktoré musia mať objemovú hmotnosť minimálne 140 kg/m3 a sú natreté bielym protipožiarnym náterom, ktorý musí byť celistvý, rovnomerne natretý v dostatočnej hrúbke na celej ploche minerálnej vaty z oboch strán. (tenké priesvitné nátery, prípadne nátery primalexu nie sú vhodné)
  • Vyjadrenia typu „betón nehorí“ – ak máte zabetónovaný prestup, môže to byť v poriadku, avšak všetky potrubia a káble musia byť opatrené primeraným spôsobom alebo chránené minerálnou vatou voči prestupu tepla.. Pokiaľ máte prestup, ktorý môže pri požiari odhorieť, zaliaty betónom a nenachádzajú sa v ňom žiadne materiály okolo potrubí, ktoré by vzniknutý otvor zacelili – vyhotovenie nie je správne.
  • Každé potrubie, ktoré je plastového, plast hliníkového alebo iného horľavého materiálu je nutné ošetriť, aby sa otvor v prípade požiaru po prehorení potrubia uzatvoril a nešíril oheň ďalej. Toto ošetrenie sa robí páskou alebo manžetou okolo potrubia.
  • Každé kovové potrubie, ktoré nezhorí v prípade požiaru musí byť zaizolované minerálnou vlnou na dĺžku podľa schválenia pred a za prestupom. Táto izolácia slúži na prerušenie prenosu tepla za prestup a tým pádom zabraňuje vznieteniu ohňa na nevystavenej strane požiaru.
  • Každý prestup musí byť označený štítkom, na ktorom je vyznačená požiarna odolnosť prestupu ako aj použité materiály, aby bol prestup kontrolovateľný. Rovnako je na štítku napísaná realizačná spoločnosť, ktorá nesie zodpovednosť za to, že tento prestup je zhotovený správne.
  • Všetky škáry a medzery ako aj pomedzi káble musia byť utesnené tmelom, aby sa zabránilo šíreniu dymu. Rovnako ak sa v prestupe nachádzajú káble je potrebné aby boli pretreté protipožiarnym náterom na určitú vzdialenosť podľa certifikátu pred aj za prestupom (zvyčajne je to 200-350 mm)
  • Dokumentácia je dôležitá, práve z dôvodu, aby ste si vedeli skontrolovať správnosť riešenia. Má zahŕňať zoznam prestupov, označenie prestupov v pôdoryse, certifikáty použitých materiálov, technologický postup a prípadnú fotodokumentáciu zrealizovaných prestupov.

Ako to nerobiť

Svetlo ružová „protipožiarna“ alebo akákoľvek PUR pena v prestupoch s požiarnou odolnosťou nie je správne riešenie a práve naopak pri horení sa uvoľňujú jedovaté splodiny horenia (kyanidy), ktoré ohrozujú váš život.

Záver

Riešenie požiarnej ochrany nie je jednoduché, no na trhu je množstvo odborníkov, ktorí vám radi poradia. Požiarnej ochrane sa kladie stále nízky dôraz, pretože je pasívna a kým sa nič nestane je všetko v poriadku. Napriek tomu, že legislatíva nevyžaduje pravidelné kontroly prestupov, každý z nás by si mal byť istý, že má prestup utesnený správne a v súlade s legislatívou, pretože ide o ochranu nášho majetku a našich životov. V prípade požiaru je na kontrolu už neskoro.