Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

V dňoch 19.-21.4.2023 sa uskutočnila už 12. Medzinárodná konferencia „Správa budov 2023“. Konferencia patrí už dlhoročne medzi najobľúbenejšie konferencie, ktoré sú určené pre správcov bytových domov a nebytových priestorov, spoločenstvá vlastníkov ako aj iných odborníkov v oblasti správy na Slovensku. Ako sme avizovali, pokúsili sme sa tohoročnú konferenciu urobiť pútavejšou a zaujímavejšou. Podarilo sa. Po vyhodnotení dotazníkov spokojnosti môžeme smelo prehlásiť, že účastníci ohodnotili túto konferenciu na výbornú.

Už 12 rokov je zmyslom našej konferencie zvyšovanie odbornej úrovne správcov. Každý rok sa usilujeme o zabezpečenie najnovších informácií nielen z oblasti finančného zabezpečenia, ale aj z oblasti technických riešení s ktorými sa správcovia stretávajú najčastejšie pri obnove bytových domov. Najobľúbenejšou časťou konferencie je každoročne sekcia práva, právnych riešení a riešení z praxe. Práve skúsenosti a odpovede na vopred zaslané otázky sú najviac očakávanou časťou konferencie. Nebolo tomu inak ani na tohtoročnej konferencii. Základnú organizačnú štruktúru sme zachovali ako vždy.

Prvý deň konferencie bol venovaný financiám, kde už tradične dominujú otázky týkajúce sa podmienok poskytnutia úverov zo ŠFRB. Tieto sa každým rokom menia a je dosť možné, že rok 2023 bude posledným rokom, v ktorom ŠFRB bude poskytovať tak lukratívne úvery ako doposiaľ. Z oblasti financií nechýbal ani náš dlhoročný partner – Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Financovanie bytových domov prezentovala aj Slovenská sporiteľňa, a.s. Nechýbala ani časť poisťovníctva, ktorú prezentovala spoločnosť  FlexaFin s.r.o., ktorá nám v spolupráci s ČSOB poisťovňou predstavila svoje novinky pre rok 2023. Správne postupy ako riešiť neplatičov v rámci bytového fondu sme sa dozvedeli od spoločnosti Dražobník, s.r.o.  Softwarová spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. sa predstavila so svojou novinkou DOMUS verzia 11. Prvý deň konferencie bol ukončený prednáškou na tému: Ako na neprispôsobivého suseda z dielne ZSaUN.

Rekapituláciu druhého dňa konferencie zhrnieme len v krátkosti. Úvodná prednáška patrila nášmu partnerovi z VŠB Technická univerzita Ostrava ČR a týkala sa často zanedbávanej témy: „Pasportizácia bytových domov“. Po tejto prednáške odzneli zaujímavé témy týkajúce sa obnovy bytových domov v podaní spoločnosti: Baumit s.r.o., HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. a LUKYSTAV, s.r.o., Strechy 92 s.r.o. Obzvlášť by sme chceli vyzdvihnúť  kombináciu obnovy bytových domov s obnoviteľnými zdrojmi energie. Téma „fotovoltaika na strechách panelových domov“  bola na našej konferencii úplnou novinkou. Zaujímavou bola aj téma výberu farieb fasády, kde sme sa dozvedeli,  že nevhodný výber farieb môže spôsobiť aj poruchy fasády. Na tieto témy nadväzovala prednáška umývania a náterov fasád v praxi od UMYJEM TO s.r.o. Exkluzívna bola jediná prednáška z oblasti výťahov od spoločnosti OTIS Výťahy s.r.o. Firmou, ktorá sa po prvýkrát zúčastnila konferencie bola spoločnosť Hilti Slovakia s.r.o. so svojou prednáškou o stúpačkách, ako najslabšom mieste pre šírenie požiaru zaujala mnohých správcov.

Sekciu komfortu v bytových domoch zahájila spoločnosť Ostendorf – OSMA s.r.o. s témou správnej voľby kanalizácie pri rekonštrukcii domových odpadov. Správcov zaujala nepochybne aj téma tepelných čerpadiel v podaní spoločnosti Weishaupt s.r.o. Táto spoločnosť sa tiež prezentovala na našej konferencii prvýkrát. Efektívnejšie vykurovanie v podaní Comap Praha s.r.o. a prednáška o hygienických štandardoch pri porojektovaní od UPONOR s.r.o. ukončila túto sekciu.

Snáď najzaujímavejšou  a najviac očakávanou bola sekcia Merania a rozpočítavania. Nová vyhláška o rozpočítavaní tepla dominovala skoro u všetkých prednášajúcich. Bola predstavená Asociáciou rozúčtovateľov ARTAV, na ktorú nadväzovali prednášky spoločnosti TECHEM s.r.o., ista Slovakia s.r.o. a ENBRA SLOVAKIA s.r.o. Na množstvo otázok museli odpovedať aj predstavitelia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorí sa venovali téme odpočtov a fakturácie. Odpovede, na ktoré nestihli odpovedať na konferencii, prinášame na inom mieste nášho časopisu.  Zberu dát pre malých a stredných odberateľov sa venovala spoločnosť Nobius s.r.o. Náročné popoludnie ukončili poznatky SOI pri rozúčtovaní dodaného tepla podľa vyhlášky č. 503/2022. Celé toto popoludnie pokladáme za veľmi náročné a bolo pre všetkých vyčerpávajúce. Chceme poďakovať nielen prednášajúcim firmám, ale aj prítomným správcom, ktorí vydržali a pozorne sledovali dianie do konca všetkých prednášok.

Tretí deň konferencie patrila úvodná prednáška o okenných výplniach nášmu českému partnerovi  z ČVUT Praha. Po tejto prednáške nasledovala téma, ktorá sa venovala splachovaniu v bytových domoch pitnou vodou v podaní doc. Ing. Danici Košičanovej, PhD. zo Stavebnej fakulty TU Košice, ktorá je už našim dlhoročným odborným garantom, za čo jej ďakujeme. Skvelé prednášky o povinných kontrolách a revíziách v bytovom dome ako aj téma, týkajúca sa problémov pri preberaní bytového domu do správy, boli taktiež zaujímavé. Zodpovednosť správcu pri výmene výťahu v dome a predstavenie nového akreditovaného kurzu „Základy správy bytového fondu“ boli poslednými z radu prednášok piatkového dopoludnia. Každoročne sú očakávané odpovede na otázky správcov ako aj aktuálne riešenia problémov pri správe budov v podaní právnych odborných konzultantiek  ZSaUN. Tieto boli posledným bodom konferencie, ktoré sa skončila v piatok okolo obeda.

Keď ste došli až po tieto riadky, pochopili ste, že program oficiálnej časti bol nesmierne náročný. Musíme pochváliť a s obdivom poďakovať správcom za ich hojnú účasť na odborných prednáškach. Toto ocenili hlavne prezentujúce sa firmy, ktorý si dali záležať na kvalite svojich prezentácii. Firmy, obzvlášť ďakujú aj touto cestou správcom za ich pozornosť.

Za to, že správcovia vytrvali na prednáškach, sme im prvýkrát v histórii konferencie ponúkli  na spoločenskom večeri živú kapelu a možnosť vytancovať sa a zabaviť sa do sýtosti. Nechýbali tradične ani odovzdávania cien: „Firma časopisu Správca bytových domov“, ktorú získala spoločnosť HENKEL SLOVENSKO s.r.o.  a „Firma časopisu Plynár-vodár-kúrenár“ , ktorú dostala spoločnosť SERIO s.r.o.

Prvý spoločenský večer bol otvorený prípitkom generálneho partnera LUKYSTAV s.r.o. a druhý večer prípitkom druhého generálneho partnera ista Slovakia s.r.o.

Mimo oficiálnej časti musíme poďakovať nielen generálnym partnerom a partnerom, ktorí sa zúčastnili konferencie s prednáškou, ale chceme sa poďakovať všetkým ostatným partnerom, ktorí sa konferencie zúčastnili. Že bol záujem o partnerské stolíky, to sme videli v preplnených kongresových sálach č. 2 a č. 3, kde sme zhodnotili, že záujem správcov o spoluprácu s firmami bol naozaj extrémne veľký. Partneri konferencie boli na správcov pripravení novými informáciami, odbornými radami a konzultáciami. Poďakovanie patrí partnerom:  Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., ALUMISTR SE, ant s.r.o., Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o., Heliotics s.r.o., Lak Consulting s.r.o., Optyway s.r.o., PMGSTAV SK, s.r.o., POLYFORM s.r.o., Rehau s.r.o., SanaTOP s.r.o., Sensus Slovesko a.s., SERIO, s.r.o., Výtahy Pardubice, a.s., ZEM s.r.o.

Čo na záver?

Vytvorili sme jednu veľkú rodinu. Tohto roku sme opäť prelomili počet nad 300 prítomných účastníkov, čím sme sa priblížili k predcoronavírusovým časom. Na záver  by som chcel v prvom rade poďakovať osobne Vám všetkým, bez ktorých by naša práca nemala zmysel.

Partnerom konferencie:  vedeniu spoločností, ktoré nám poskytli podporu, ich kolegom, prednášajúcim, marketingovým pracovníkom, a v neposlednom rade všetkým správcom –  účastníkom konferencie.

Poďakovanie patrí  aj z časti novému, „omladenému“ organizačnému tímu, bez ktorého by to nedopadlo tak dobre, ako to dopadlo. Ďakujem im za nové myšlienky – grafické, ako aj softwarové inovácie, spôsob organizácie konferencie aj programu. Ďakujem  proste všetkým, ktorí pomáhali  na tohoročnej konferencii „Správa budov 2023“, ktorú pokladám aj vďaka Vám –  za najúspešnejšiu v „dejinách“ našich konferencií. Verím, že tento trend ostane zachovaný a v nasledujúcich konferenciách sa bude ďalej úspešne rozvíjať.

Teším sa s Vami na ďalšie stretnutie!

E.Kurimský