Združenie EPS SR

V Nitre sa v polovici mája konal seminár na tému Využitie EPS v ETICS – Legislatíva – Požiarna bezpečnosť stavieb. Odborné podujatie bolo zamerané na to, ako navrhovať vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) tak, aby v prípade požiaru nedochádzalo k ujme na ľudskom zdraví alebo živote.

Seminár priniesol najnovšie poznatky z aktuálnych zmien právnych predpisov a technických noriem v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb a o ich vplyve na možnosti použitia expandovaného polystyrénu (EPS) vo vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch (ETICS), ktoré odprezentovali Plk. Ing. Miroslav Košút, z prezídia Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ing. Jozef Cincula, špecialista požiarnej ochrany.

vales

Požiadavky na ETICS s využitím EPS pri obnove obvodových plášťov budov boli zhrnuté v prednáške prof. Ing. Zuzany Sternovej, PhD. Následne o skúsenostiach so zabezpečovaním protipožiarnej bezpečnosti budov v praxi hovoril zástupca realizačnej firmy IZOLA Košice. Na konkrétnych príkladoch ukázal, ako realizátori môžu zhotoviť ETICS s využitím EPS s požiarnymi zábranami. Prednášku doplnil aj finančným porovnaním.

O poznatkoch a skúsenostiach v oblasti protipožiarnej ochrany z Českej republiky informoval Ing. Pavel Zemene, PhD. a Ing. Ladislav Valeš, súdny znalec v odbore stavebníctva. Ten zameral svoju prednášku na vplyv materiálovej skladby ETICS na požiarnu odolnosť budov a tvarovú a statickú stabilitu ETICS. „Seminár si kládol za cieľ upozorniť na dôležité skutočnosti pri návrhoch ETICS s využitím expandovaného polystyrénu ako tepelného izolantu,“ vysvetľuje Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR, ktoré podujatie organizovalo.

Združenie EPS SR pripravilo tento seminár v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) a Slovenskou komorou architektov (SKA).

Informácie, ktoré boli na tomto odbornom seminári odprezentované, sú dostupné na www.epssr.sk.