ista Slovakia, s. r. o.

 

 • Ročné vyúčtovanie nákladov na teplo podľa novej vyhlášky.
 • Faktory, ktoré môžu zapríčiniť vysoký nedoplatok pri ročnom vyúčtovaní.

Existuje viacero faktorov, ktoré môžu spôsobiť, že sa v ročnom vyúčtovaní za spotrebované energie objaví nedoplatok. Práve nedoplatky za teplo sú najčastejšie reklamovanou položkou, nakoľko dokážu významne navýšiť domáci rozpočet. Aké zmeny v legislatíve môžu ovplyvniť tohtoročné vyúčtovanie?

 

Ročné vyúčtovanie podľa novej vyhlášky

Metodiku rozdelenia nákladov v bytových domoch definuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2017. Správca alebo výkonný orgán spoločenstva vlastníkov bytov je povinný predložiť vlastníkom bytov vyúčtovanie v lehote do 31. mája nasledujúceho roka.

Rozpočítanie nákladov na vykurovanie na plochu je minulosťou

V zmysle zákona č. 100/2014, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, všetky bytové domy, ktoré majú celkovú podlahovú plochu viac ako 500 m2 a sú zásobované centrálnym zdrojom tepla, musia byť od 1. januára 2017 povinne vybavené pomerovými rozdeľovačmi alebo meračmi tepla, ktoré umožňujú rozpočítať náklady na vykurovanie medzi konečných spotrebiteľov na základe ich skutočnej spotreby. Celkové náklady na teplo v bytovom dome sa rozdelia medzi konečných spotrebiteľov na dve zložky – základnú (ZZ) a spotrebnú (SZ). Zúčtovacím obdobím je jeden kalendárny rok a vyhláška definuje pomer 60 % ZZ a 40 % SZ. Vyhláška však umožňuje dohodnúť sa aj na inom pomere, ktorý musí byť odsúhlasený vlastníkmi v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

 • Základná zložka predstavuje náklady za spotrebované teplo rozpočítané na plochu bytu či nebytového priestoru. Pokrýva tiež fixné náklady na pohotovostný výkon vykurovacej sústavy, prestupy tepla, tepelné straty a vykurovanie spoločných priestorov domu.
 • Spotrebná zložka zahŕňa náklady na teplo, ktoré sú vypočítané na základe údajov odčítaných z meračov v bytoch.

 

Čo predstavujú údaje z pomerových rozdeľovačov tepla?

Pomerový rozdeľovač tepla zaznamenáva teplotu vykurovacieho telesa a teplotu vzduchu v miestnosti a vyhodnocuje ich rozdiel. Prístroje zobrazujú údaje o spotrebe v dielikoch. K určeniu ceny za nameraný údaj (tzv. dielik) je potrebné poznať odpočty z pomerových rozdeľovačov tepla namontovaných v dome a celkové náklady bytového domu vyfakturované dodávateľom tepla. Cena za dielik sa určí ako podiel celkových nákladov v eurách a celkového počtu dielikov v objekte.

Odčítaná hodnota z pomerového rozdeľovača tepla sa naviac prepočítava koeficientmi, ktoré zohľadňujú výkon vykurovacieho telesa a koeficient prestupu tepla z vykurovacieho telesa na pomerový rozdeľovač tepla. Ďalším dôležitým koeficientom je koeficient zohľadňujúci nepriaznivú polohu miestnosti, napr. pod strechou, nad terénom alebo nevykurovanou pivnicou, v rohu a pod.

doprimo® 3 radio –  spoľahlivé zabezpečenie údajov o spotrebe garantuje včasné a presné rozdelenie nákladov na teplo

 

Nové pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode

Náklady na prípravu teplej úžitkovej vody na objekt rozpočítavania sa rozdelia ako pri vykurovaní na základnú zložku (ZZ) a spotrebnú zložku (SZ). Základná zložka sa rozpočíta medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor, spotrebná zložka sa vypočíta na základe reálnej spotreby konečného spotrebiteľa, nameranej na bytovom vodomere.

„Zásadnou zmenou v pravidlách rozpočítania pre rok 2017 je navýšenie základnej zložky z 10 % na 20 %, 80 % nákladov sa rozpočíta na základe skutočnej spotreby. Tento pomer je fixne daný legislatívou a vlastníci ho nemôžu meniť,“ uviedla Sylvia Martinkovičová.

 

Vyššie náklady pre neodčítané byty

Vlastníci bytov sú povinní v určenom termíne sprístupniť svoje byty a umožniť odpis údajov z meracích prístrojov. Ak konečný spotrebiteľ neumožnil odčítanie alebo odmietol inštaláciu meračov vo svojom byte, náhradná spotreba sa určí v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z. Takýto výpočet môže byť pre užívateľa nevýhodný a významne navýšiť náklady na bývanie.

V prípade, že konečný spotrebiteľ neumožnil zapojiť pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlo na meranie tepla alebo neumožnil ich odčítanie, alebo neoprávnene do nich zasahoval, čím spôsobil ich nesprávnu funkciu, alebo ich poškodil, určí sa spotrebná zložka ako 1,5-násobok priemeru spotrebnej zložky na m2. Náhradná spotrebná zložka teplej úžitkovej vody sa určí ako 1,5-násobok priemeru na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania. Ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvnil určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody, zavinil, že určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody nespĺňa podmienky určeného meradla, neumožnil určené meradlo nainštalovať, určené meradlo demontoval alebo inak znefunkčnil, určí sa tomuto konečnému spotrebiteľovi náhradná spotreba vo výške 3-násobku priemernej hodnoty na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania.

Užívateľom bytov, ktorí majú inštalované rádiové merače, sankcie za neumožnenie odpočítania údajov o spotrebe nehrozia. Odpočet sa vykonáva diaľkovo bez vstupu do bytových domov. Údaje o spotrebe a stave prístrojov sa automatizovane prenášajú  prostredníctvom zbernice dát a elektronicky  integrujú do softvérových aplikácií konečného užívateľa, napr. systému rozúčtovania, správcovského programu či online monitoringu spotrieb.

 

S profesionálnym dodávateľom služieb rozpočítania nákladov máte istotu, že budú dodržané všetky zákonné ustanovenia

 

Ako reklamovať ročné vyúčtovanie?

Vlastník má možnosť reklamovať ročné vyúčtovanie u svojho správcu alebo u výkonného orgánu spoločenstva vlastníkov bytov, nedoplatok je však potrebné uhradiť v uvedenej lehote. Doba reklamácie a úhrady preplatku alebo nedoplatku má byť uvedená na ročnom vyúčtovaní alebo v zmluve o výkone správy, prípadne spoločenstve. Pokiaľ rozpočítanie zabezpečuje špecializovaný externý dodávateľ, správca mu postúpi reklamáciu na posúdenie. V prípade, že sa preukáže nesprávnosť vyúčtovaných nákladov, pristúpi sa k bezplatnému prepracovaniu vyúčtovania a uhradená záloha sa vlastníkovi vráti.

 

Rozúčtovanie nákladov a všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR

Európsky parlament a Rada (EÚ) prijali nové nariadenie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (tzv. všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov alebo taktiež GDPR). Toto nariadenie nadobudne účinnosť 25. mája 2018 a zavádza radu nových povinností aj pre správcovské spoločnosti a SVB a NP, nakoľko sú zo zákona správcom osobných údajov jednotlivých užívateľov bytových a nebytových priestorov v bytových domoch. Správcovia bytových domov a rozúčtovacie spoločnosti budú musieť v dôsledku zmien prijať rôzne technologické opatrenia.

„Predsedom spoločenstiev vlastníkov bytov odporúčame, aby v prvom rade vykonali revízie svojich databáz, vymazali nepotrebné údaje a skontrolovali zmluvy s externými dodávateľmi. Pokiaľ si spoločenstvá vlastníkov bytov a bytové družstvá nájdu kvalitného dodávateľa, ktorý zaručuje technické zabezpečenie citlivých dát na vysokej úrovni, uľahčia si veľa práce a zároveň sa zníži riziko vysokej pokuty,“ uviedla Jana Machková, riaditeľka spoločnosti ista Slovensko, profesionálneho dodávateľa služieb rozpočítania nákladov.

 

Prehľad faktorov, ktoré najčastejšie zapríčiňujú vysoký nedoplatok pri ročnom vyúčtovaní za byt:

 • nepostačujúce zálohové platby;
 • výpočet náhradnej spotreby (napr. pri neumožnení odpočtu, inštalácie meračov…);
 • vyúčtovanie podľa nových pravidiel – zmeny v legislatíve alebo odsúhlasené vlastníkmi (napr. zmena pomeru ZZ a SZ, zmena koeficientov nepriaznivej polohy miestnosti a pod.);
 • chyby pri manuálnych odpočtoch, prípadne pri spracovaní vyúčtovania;
 • plytvanie teplom a vodou.,
 • dĺžka vykurovacej sezóny, resp. vplyv počasia;
 • zvýšený koeficient spotreby vody, ktorého príčinou môže byť nepozorovaný únik vody alebo neoprávnený odber.