Loading...
Loading...
Loading...

Je povinnosťou správcu zabezpečiť opravu rozvodov tepla v byte vlastníka a či je možné hradiť úhradu za opravu z fondu opráv domu nakoľko bola vykonaná tlaková skúška vodotesnosti v zmysle STN EN 14 336 pri ktorej sa potvrdil únik vykurovacej vody v byte na potrubí vedenom v stene do vykurovacieho telesa, čím došlo k zatečeniu steny v mieste poškodenia. V prvej zmluve o prevode vlastníctva bytu je definované, že súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie , a to: vnútorná inštalácia, potrubné rozvody studenej a teplej vody, kúrenia, elektroinštalácia, kanalizácia, (okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie), poštová schránka, a zriaďovacie prvky v zmysle projektovej dokumentácie a schválených zmien.

8.6.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V zmysle § 2 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sú vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky považované za spoločné zariadenie bytového domu, teda sú v podielovom spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a prípadné opravy sa v zmysle § 10 ods. 3 zákona hradia z fondu prevádzky, údržby a opráv. Ak by bola porucha vyslovene na radiátore tak je to na [...]

2023-06-19T11:25:59+02:008. júna 2023|Kategórie: Poradňa|

Musí správca informovať vlastníkov bytov a NP o prehodnocovani poistnej zmluvy ich domu s cieľom získať výhodnejšie podmienky a lepšie poistne krytie rizík? Treba súhlas vlastníkov? Ma právo správca samostatne rozhodnúť o výbere?

8.6.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN Vo všeobecnosti platí, že vlastníci bytov a nebytových priestorov sú tí, ktorí si vyberajú a rozhodujú každého dodávateľa nejaké plnenia pre bytový dom, prípadne nejaké zmeny s tým súvisiace, teda o výbere poisťovne a rozsahu poistenia, poistnej sume rozhodujú vlastníci. V záujme dojednania čo najlepších podmienok pre bytový dom, mnoho správcov má veľmi výhodne poistené všetky bytové domy  v jednej poisťovni ako súbor budov.  V takomto prípade dávajú správcovia pravidelne prehodnocovať [...]

2023-06-19T11:23:45+02:008. júna 2023|Kategórie: Poradňa|

Sme malé spoločenstvo so 6 bytmi a sused, ktorý má navrchu byt nad ním je už len povala alebo podkrovie vlastne nemáme tam nič. On nám tvrdí že keď chceme ísť na povalu musíme mu to ohlásiť a on má prednostne právo na využívanie povaly. Bez jeho súhlasu tam nemôžeme vstúpiť. Ale v zákone o spoločenstve je napísané že spoločnými časťami domu sú povala, podkrovie. Vôbec to nie je nikde napísané na katastri čiže je to aj naše.

18.5.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V zmysle § 2 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov „ Spoločnými časťami domu sa na účely tohto zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry,  priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.,“ V zmysle § 13 zákona č. 182/1993 Z. z. [...]

2023-06-19T11:19:26+02:0018. mája 2023|Kategórie: Poradňa|

Byt som kúpil od FO, ktorý ho kúpil od Obce podľa zák.č. 182/1993 Z.z. Obec vtedy nemala vysporiadané pozemky pod bytovým domom, byt predala bez nich. Teraz mňa, nového majiteľa Obec núti na odkúpenie pozemku za cenu, ktorú stanovila. Chcem vedieť či musím kúpiť pozemok, alebo aké sankcie môže voči mne uplatniť obec, keď vtedy keď predávala byt vtedajšiemu nájomníkovi pochybila ona.

17.5.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN Práva k pozemku pod bytovým domom upravuje v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov § 23. „S vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru v dome je nerozlučne spojené aj spoluvlastníctvo alebo iné spoločné právo k pozemku, na ktorom je dom postavený, a k priľahlému pozemku. Ak je vlastník domu aj vlastníkom pozemku, musí previesť zmluvou o prevode vlastníctva bytu na vlastníka bytu [...]

2023-06-16T12:42:16+02:0017. mája 2023|Kategórie: Poradňa|

Sme bytové spoločenstvo 7 bytov na malej bytovke. A 3 byty majú aj v bytovke podzemné garáže 4 byty nemajú. A tvrdia nám že pri hlasovaní majú jeden hlas za byt a jeden hlas za garáž dome. Čiže majú dva hlasy jeden majiteľ Aj za byt aj za garáž. Chcem vedieť ako to vlastne je. Ja si myslím že keď je jeden majiteľ aj bytu tu aj garáže tak prihlasovaní má právo len jeden hlas.

17.5.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN Susedia budú mať asi v tomto prípade pravdu. V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov: „Za každý byt a nebytový priestor má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome jeden hlas pripadajúci na byt alebo na nebytový priestor, to platí aj vtedy, ak je byt alebo nebytový priestor v dome v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb.“ To znamená, že ak jedna osoba [...]

2023-06-16T12:40:41+02:0017. mája 2023|Kategórie: Poradňa|

Bývam v bytovom dome, v ktorom je 40 bytov. Veľkosťou sú to byty 1,5 izbové, 3 izbové a 4 izbové. Na poslednej schôdzi žiadali vlastníci 3 a 4 izbových bytov, aby sme do fondu opráv platili všetci rovnakým dielom, nie podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu. Na najbližšej schôdzi chcú o tom hlasovať. Samozrejme, že nás s 1,5 izbovými bytmi prehlasujú keďže nás je len 8. Zákon jasne hovorí o tom, že prispievať má každý podľa spoluvlastníckeho podielu. Môžu si to takto odhlasovať, alebo to nie je možné. V prípade, že rozhodnú hlasovaním v náš neprospech, na ktorý orgán sa máme obrátiť ohľadom zrušenia, resp. neplatnosti takéhoto rozhodnutia.

10.5.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov: „........... Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vykonávajú úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu; ak k bytu alebo nebytovému priestoru v dome prilieha podľa § 19 ods. 4 balkón, lodžia alebo terasa, pre účely tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu sa zarátava [...]

2023-06-16T12:39:05+02:0010. mája 2023|Kategórie: Poradňa|

Písomne sme požiadali o odstúpenie od zmluvy so súčasným správcom spolu s menným zoznamom podpísaný 90% vlastníkmi. Správca po dvoch týždňoch zvolal schôdzu no bola malá účasť a nechce od zmluvy odstúpiť, žiadali sme o písomné hlasovanie no to odmietol, že urobí ďalšiu schôdzu no ubehli 2 týždne a nič sa nedeje. Prosím ako máme postupovať ďalej?

9.5.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V prvom rade vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome rozhodujú zákonom predpísanou formou a to buď rozhodovaním na schôdzi alebo v rámci písomného hlasovania. Je úplne pochopiteľné, že správca neuznal nejaký podpísaný papier od vlastníkov. V zmysle § 14a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov „ Schôdzu vlastníkov zvoláva správca alebo rada podľa potreby, najmenej raz za kalendárny rok, alebo keď o [...]

2023-06-16T12:37:25+02:009. mája 2023|Kategórie: Poradňa|

Pred časom sme sa ako vlastníci bytového domu dohodli, že zateplime bytovku. Dostali sme tri cenove ponuky od rôznych firiem. Moja otázka znie, či je našou povinnosťou preplatiť firme, ktorá NEBOLA vybraná, jej náklady spojene s vytvorením cenovej ponuky – cca 700 EUR. Firma nebola vybraná, nakoľko ponuka bola najvyššia. Majiteľ firmy teraz od nás žiada, aby mu bola nami preplatená suma, ktorá ho vyšla za vypracovanie ponuky. Predtým ako nám bola cenová ponuka poskytnutá, nebola urobená ani žiadna dohoda o preplatení nákladov.

9.5.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN Ja osobne som sa nestretla so spoločnosťou a takýmto postupom. Každá spoločnosť ide do výberového konania s vedomím, že ho nemusí vyhrať a samozrejme musí počítať možno aj s nejakými nákladmi s tým spojenými.  (neviem či teda až 700 Eur). Ak sa bytový dom nezaviazal nejakou zmluvou/dohodou na úhradu takýchto nákladov, tak ich preplácať nemusíte.

2023-06-19T11:15:47+02:009. mája 2023|Kategórie: Poradňa|

Som členkou SVB. Pri rekonštrukcii domu bol namontovaný na všetky vchody „Automatický vrátnik“ to znamená, že na zvonenie pred vchodom môžem automaticky otvoriť vchodové dvere. Asi pred dvomi mesiacmi však v mojom byte to prestalo fungovať a zvonenie zdola sa nekoná. Robí mi to rôzne problémy s poštou, lekárom a podobne. V jednakom čase sa to prihodilo aj v byte na do mnou, a možno, že aj v iných bytoch. Zástupca SVB mi povedal, že si to mám dať opraviť na vlastné náklady. Toto sa mi nepozdáva, nakoľko zariadenie bolo namontované v celom dome z fondu opráv. Prosím o vysvetlenie, či mi zástupca SVB povedal pravdu.

1.5.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V zmysle § 2 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je uvedené, čo sa v bytovom dome považuje za spoločné zariadenia bytového domu, pričom tento výpočet nie je konečný, keďže zákonodárca použil slovo „najmä“.  Spoločného automatického bytového vrátnika môžeme považovať za spoločné zariadenia bytového domu a kľudne by sme to mohli zastrešiť aj pod telefónne prípojky. „Spoločnými zariadeniami domu sa na [...]

2023-06-16T12:35:44+02:001. mája 2023|Kategórie: Poradňa|
Go to Top