10.5.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

V zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov:

„……….. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vykonávajú úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu; ak k bytu alebo nebytovému priestoru v dome prilieha podľa § 19 ods. 4 balkón, lodžia alebo terasa, pre účely tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu sa zarátava do veľkosti spoluvlastníckeho podielu 25 % z podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy. Pri určení preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome zohľadnia mieru využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov.„

Zákon jasne stanovuje spôsob určenia preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv, ktorý je určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu bytu alebo nebytového priestoru a výška teda jednotková sadzba určená rozhodnutím vlastníkov v dome (súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov v dome).  Zákon pripúšťa inú tvorbu a teda jednotkovú sadzbu v prípade nebytových priestorov, pričom aj v tomto prípade je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov v dome. Ako príklad uvádzam, že byty budú prispievať 1Euro/m2/SP a nebytové priestory len 0,5 Euro/m2/SP, avšak výsledná suma sa vždy určuje na spoluvlastnícky podiel.

Zákon inú úpravu nepripúšťa.

V prvom rade je potrebné sa zúčastniť predmetnej schôdze vlastníkov a vyjadriť svoj nesúhlas s takýmto postupom a prijatým uznesením.

Následne máte možnosť využiť ustanovenie § 14a ods. 8 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ako prehlasovaný vlastník.

„Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 30 dní od oznámenia výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, má právo obrátiť sa na súd najneskôr do troch mesiacov od oznámenia výsledku hlasovania, inak jeho právo zaniká. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome sa môže zároveň na príslušnom súde domáhať dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa osobitného predpisu.15a) Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa potrebná väčšina podľa § 14b nedosiahne, rozhoduje na návrh ktoréhokoľvek vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome súd. „