Xella Slovensko, s. r. o.

Skupina Xella vydala správu o udržateľnosti za rok 2022. Spoločnosť Xella, popredný európsky výrobca stavebných materiálov – udržateľných, efektívnych a cenovo dostupných riešení hrubej stavby, publikovala svoju správu o udržateľnosti za rok 2022. V správe tiež oznámila, že svoje ciele na zníženie emisií CO2 do roku 2030 predložila na overenie iniciatíve Science Based Targets. S týmto záväzkom sa Skupina Xella snaží zaistiť aj zníženie emisií z dodávateľského reťazca, tak aby jej aktivita bola v súlade s návrhom, ktorý klimatológovia uznávajú pre obmedzenie nárastu globálnej teploty o 1,5 °C. (Parížska dohoda).

Stratégia ESG skupiny Xella je založená na troch pilieroch: znižovanie emisií CO2 vo všetkých prevádzkach a ďalej aj v rámci celého dodávateľského reťazca, rozvíjanie obnoviteľnosti vyrábaných materiálov a zaistenie bezpečného, rozmanitého a inkluzívneho pracoviska pre všetkých zamestnancov. Najnovšia správa o udržateľnosti zdôrazňuje kontinuálny progres vo všetkých troch pilieroch stratégie.

Výrazné zníženie emisií

V roku 2022 skupina Xella znížila emisie CO2 o 8 % oproti roku 2021, a to vďaka zavedeniu opatrení v oblasti energetickej účinnosti. Okrem toho boli v roku 2022 presne vyhodnotené emisie CO2 z rozsahu 3, ktoré predstavujú 84 % celkových emisií CO2 skupiny Xella. Keď Xella dosiahne už skôr stanovený cieľ, pridá už k tak ambicióznemu záväzku, znížiť do roku 2030 intenzitu emisií CO2 v rozsahu 1 a 2 o 30 % v porovnaní s rokom 2019, aj cieľ pre zníženie emisií z rozsahu 3. Xella sa zaviazala spolupracovať s dodávateľmi na hľadaniu spôsobov, ako v nasledujúcich rokoch ďalej znížiť emisie CO2.

Xella si klade za cieľ obnoviteľnosť

Xella v roku 2022 spotrebovala o 4 percentá menej vstupných materiálov a spotreba piesku sa znížila vďaka zvýšenému využívaniu drveného vratného materiálu z výroby. To je v súlade so záväzkom spoločnosti Xella zastaviť ukladanie zvyškov výroby na skládky do roku 2025. Xella je odhodlaná ďalej zvyšovať obnoviteľnosť svojich produktov a výroby. To zahŕňa znižovanie zvyškov vznikajúcich pri výrobe, skúmanie nových spôsobov ich využitia, triedenie čistých odrezkov a tiež spracovanie odpadu z demolácií. Zahŕňa tiež zavádzanie digitálnych služieb, ako je digitálne riešenie Xella blue.sprint, ktoré prispieva k minimalizácii chýb a optimalizuje použitie jednotlivých produktov.

Bezpečné a rozmanité pracovisko

V roku 2022 investovala spoločnosť Xella 4,1 milióna EUR na zlepšenie zdravia a bezpečnosti zamestnancov. To zahŕňalo investície, ako sú bezpečnejšie stroje alebo ochranné ploty vo výrobe. Spoločnosť ďalej investovala do školenia, vrátane ďalšieho zavádzania programu Total Safety Leadership Program (TSL), programu pre celú skupinu Xella, ktorý motivuje jednotlivcov k prevzatiu osobnej zodpovednosti za bezpečnosť. Xella tiež postupuje v oblasti rodovej diverzity, pričom podiel žien vo vedení skupiny v roku 2022 vzrástol na 20 %.

Cécile Fages, Chief Sustainability and Communications Office of Xella, hovorí: „Sme veľmi hrdí na pokrok, ktorý sme v roku 2022 dosiahli, pokiaľ ide o naše úsilie v ESG a rastúce odhodlanie našich zamestnancov v tejto oblasti. Snažíme sa však ísť stále ďalej. Ako jeden z popredných európskych dodávateľov stavebných materiálov máme prostriedky a zodpovednosť na urýchlenie znižovania emisií CO2 a efektívnejšiemu využívaniu zdrojov, pretože svet je silne zasiahnutý zmenou klímy. Xella je a bude schopná poskytovať vhodné riešenia, ktoré odpovedajú na výzvy na udržateľnosť v stavebnom priemysle.“

Správa o udržateľnosti bola pripravená v súlade so štandardmi GRI 2021 a časť obsahu je zaistená nezávislými externými audítormi (PwC).

Ďalšie informácie sú tiež k dispozícii na webových stránkach spoločnosti Xella:

https://www.xella.sk/sk_SK/ekologicka-setrnost