Loading...
Loading...
Loading...

Chcela by som sa opýtať, či je možné zaplatiť do fondu opráv bytového domu aj formou dobrovoľného sponzorského príspevku jednotlivých vlastníkov bytov, v prípade napr., že je na účte málo finančných prostriedkov a je potrebné zabezpečenie súrnej opravy. Alebo ako je to možné vyriešiť inak. Zákon umožňuje/zakazuje dobrovoľné príspevky do fondu opráv?

20.8.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov „Príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv domu sú a) mesačné preddavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov, b) príjem za prenájom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, c) výnosy z účtu domu vedeného v banke, d) príjmy z výťažku exekúcie bytu alebo nebytového [...]

2023-10-17T12:59:00+02:0020. augusta 2023|Kategórie: Poradňa|

V našom dome je 8 vchodov. V 4 je záujem o inštaláciu výťahov. Je správne že o stavbe hlasujú všetci vlastníci bytov vo všetkých 8 vchodoch v dome a nie len tí čo bývajú vo vchodoch kde je záujem o výťahy? Úver ako aj náklady na prevádzku budú hradiť iba vlastníci vo vchodoch s novými výťahmi.

26.7.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN Ak osem vchodov tvorí na liste vlastníctva jeden bytový dom, rozhoduje vždy celý bytový dom. Platí to či pre výstavbu výťahu či pre schválenie úveru.

2023-10-17T12:56:58+02:0026. júla 2023|Kategórie: Poradňa|

Rad by som sa informoval ohľadne odmeny pre predsedu SVB. Táto odmena bola stanovená a bola mi vyplácaná na základe dohody o vykonaní prace. Som predsedom SVB od začiatku roka 2023. No kvôli nezhodám a nie príjemnému začiatku v tejto funkcii som sa dňa 15.2.2023 vzdal tejto funkcie na schôdzi spoločenstva vlastníkov bytov. Tu som okrem iného upozornil aj na to, že vyplácanie odmeny na základe dohody a teda uzatváranie dohody s predsedom nie je správne. Účtovník k tomuto dátumu so mnou dohodu ukončil. Po schôdzi sa určil zastupujúci za predsedu, no voľba nového ešte neprebehla a ani to tak nevyzerá. Teda do dnešného dňa stále figurujem ako predseda. Moja otázka teda znie, či mam stále nárok na odmenu lebo ta mi už od 15.2.2023 vyplatená nebola a ako môžem na SVB “naliehať”, aby sa zvolala schôdza a zvolil sa nový predseda.

24.7.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V registri SVB budete figurovať ako predseda do času, kým tam nebude zapísaný nový predseda, žiaľ toto musím konštatovať ako nedostatočnú legislatívu. Ak nevykonávate činnosť predsedu, a povinnosti predsedu plní zastupujúca osoba, tak Vám odmena za predsedu neprináleží. Schôdzu vlastníkov v SVB zvoláva rada. Rada by mala čo najskôr v tejto veci konať a zvolať schôdzu. Ak sa tak nestane. Môžete vy vlastníci, [...]

2023-10-17T12:54:52+02:0024. júla 2023|Kategórie: Poradňa|

V zmysle § 9 ods. 5 písm. d) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sú spoločenstvo a správca povinní umožniť vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie alebo môžu na náklady vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome vyhotoviť z nich kópie; pri poskytovaní týchto informácií je predseda alebo správca povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu. V zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov : „ Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv a robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie.“ Z vyššie uvedené vyplýva, že máte právo na informácie týkajúce sa financií spoločenstva. Na Vašom mieste by som požiadala predsedníčku k nahliadnutiu o týchto dokladov (požiadať písomne, aby ste mali doklad) a nie žiadala o ich zaslanie, aj keď je možné, že nebude ani toto reagovať. Ak ste nemali 3 roky zvolanú schôdzu vlastníkov, ide o porušenie povinnosti v zmysle zákona. Ak máte funkčnú radu ako kontrolný orgán spoločenstva, na tento problém najprv skúste upozorniť ju. V opačnom prípade skúste podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, aj keď nezaručujem, že sa budú problémom zaujímať, keďže pri správe bytového domu prostredníctvom spoločenstva vlastníkov bytov ide o správu vlastného majetku, kde kontrolným orgánom je rada.

23.7.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V zmysle § 14b ods. 1 písm. h) a písm. j) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov „ vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome ak hlasujú o výške odmeny pre zástupcu vlastníkov a zásadách určenia výšky mesačných úhrad za plnenia. Vy si môžete v [...]

2023-10-17T12:52:58+02:0023. júla 2023|Kategórie: Poradňa|

Som vlastníčkou bytu, bytového domu, kde je 18 bytov v osobnom vlastníctve. Ja, vlastním 4izb. elektrinu, plyn, vodu, popolnice si platíme každý sám, okrem toho 50 eur do spoločenstva fond opráv. Menšie byty, platia samozrejme menej, žiadala som predsedu spoločenstva, aby mi poslala, výpis z bankového účtu spoločenstva. Poslala mi tabuľky excelove, čo nie je dôveryhodne. Znova som ju žiadala o bankové výpisy, je to pomaly 2 roky a nedala mi nič, ani nie je ochotná, schôdzu sme nemali skoro 3 roky. Mám veľké podozrenie z kradnutia našich peňazí ako mam postupovať?

11.7.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V zmysle § 9 ods. 5 písm. d)  zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sú  spoločenstvo a správca povinní  umožniť vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie alebo môžu na náklady vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome [...]

2023-10-17T12:50:46+02:0011. júla 2023|Kategórie: Poradňa|

Je možné, aby sa na schôdzi vlastníkov bytov schválilo uznesenie kde: Zmena spôsobu rozúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov a NP. Navrhlo sa, že parameter zúčtovania ktorým je aktuálne počet bývajúcich osôb sa rozšíri o psov, ktoré sú chovane v domácnosti. Dôvodom na navrhovanú zmenu je že so spojitosti s vlastníctvom psa je spojená vyššia periodicita pohybu vlastníka v priestoroch domu a vyššie znečistenie spoločných priestorov. Musím podotknúť že táto “vyššia” periodicita pohybu nebola nijako dokázaná dátami. A majitelia psov v týchto priestoroch nikdy neboli upozornení na znečistenie spoločných priestorov (ľudia rovnako prinášajú hlinu a mokré topánky do spoločných priestoroch) + naša komunita psíčkarov v budove si dava pozor a je si vedomá že si ma po svojich psoch upratať ak majú “nehodu”. V bytovom dome je spolu 24 bytov na schôdzi vlastníkov bolo prítomných 15 platných hlasov čo predstavuje 63%. Majitelia so psami sa chcú voči tomuto uzneseniu odvolať lebo je diskriminačné a nie je podložené žiadnymi faktami. A ak sa chceme odvolať, ako by sme mali pokračovať? A aké by boli iné legálne kroky, ktoré by sme mohli podstúpiť?

29.6.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN Podľa môjho názoru účtovať poplatky týkajúce sa bytového domu nie je možné na psov alebo iné domáce zvieratá. V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov : „ Úhrady za plnenia sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní mesačne vopred uhrádzať na účet domu v banke. Pri rozúčtovaní úhrad za plnenia sa zohľadňuje miera využívania [...]

2023-10-17T12:47:09+02:0029. júna 2023|Kategórie: Poradňa|

Zistil som, že správcovská spoločnosť prerozdeľuje náklady na zástupcu vlastníkov podľa počtu bytov v bytovom dome a nie podľa počtu vlastníkov. V súvislosti s odmeňovaním zástupcu vlastníkov by som sa Vás chcel opýtať, či je niekde napísané, že sa zástupca vlastníkov musí odmeňovať sumou, ktorá sa rozpočíta na počet bytov v bytovom dome za kalendárny mesiac jeho funkcie. Ja som sa snažil nájsť, či to je niekde takto napísané, ale nikde som to zatiaľ nenašiel. Pozeral som zmluvu o správe so správcovskou spoločnosťou a aj zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, nikde som nenašiel nič o odmeňovaní zástupcu vlastníkov. Chcel by som sa preto dozvedieť podľa čoho ako vlastník bytu musím v zálohovom predpise od správcovskej spoločnosti platiť viac za zástupcu vlastníkov ako napríklad v porovnaní s bytom, kde sú dvaja alebo viac vlastníkov. Zástupca vlastníkov už podľa pomenovania funkcie zastupuje vlastníkov, to sa však nezhoduje s počtom bytov v bytovom dome. Funkcia zástupcu vlastníkov sa pri bytoch, kde je viac vlastníkov nedá robiť, že bude informovať, prijímať požiadavky alebo riešiť písomne hlasovanie len s jedným z viac vlastníkov na daný byt. Preto z môjho pohľadu by sa poplatok za zástupcu vlastníkov mal v bytovom dome deliť počtom vlastníkov, aby každý vlastník platil rovnakú sumu. Keby ste boli názoru, že rozdelenie na počet bytov je v poriadku, tak by som sa chcel opýtať ako možno dosiahnuť v bytovom dome, aby sa to delilo na počet vlastníkov.

29.6.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN O výške odmeny pre zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov rozhodujú v zmysle § 14b ods. 1 písm. h) zákona č. 182/1993 Z. z . o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vlastníci súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zväčša je odmena určená výškou na byt a mesiac, napríklad 4Eur/byt/mesiac a takto to majú vlastníci stanovené aj v mesačnom [...]

2023-10-17T12:44:45+02:0029. júna 2023|Kategórie: Poradňa|

Prosím vás, ako by sa malo zohľadniť rozpočítavanie tepla, kde účtuje správca 60 percent paušál a 40 z meračov. Teraz ide aj o to, že máme 4 byty vchod z vonku takže nemáme žiaden spoločný priestor. Potom sú byty kde sú spoločné chodby 60 M2. Nie každý byt má rovnaký vstup, spoločné chodby . Správca nám nechce povedať za koľko kupoval plyn, máme kotolňu za ktorú platíme mesačne. Máme veľké náklady na kúrenie 2 x toľko ako ostatné byty v meste.

20.6.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V prvom rade uvádzam, že v zmysle § 13 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov spoločné častí a spoločné zariadenia bytového domu patria všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, a to bez ohľadu na to, či má niekto pri byte spoločnú chodbu alebo nie. Tohto vlastníctva sa vlastníci bytov a nebytových priestorov [...]

2023-10-17T12:40:24+02:0020. júna 2023|Kategórie: Poradňa|

Podľa zákona 182/1993 Z. z. § 8 je správca povinný viesť samostatné analytické účty osobitne za každý dom samostatne, ktorý spravuje. My sme zmenili správcu a ten dal novému správcovi účtovníctvo v podobe jednej excel tabuľky, kde boli ku každému bytu a každému mesiacu 3 alebo 4 čísla farebne odlíšene. Takúto tabuľku si viedol od 1.1. po október. Predpokladám, že na každý rok mal samostatnú excel tabuľku. Nemáme podklady neplatičov, nemáme podklady zostatku vo FUaO, nemáme nič okrem 1 tabuľky. Keď si novy správca pýtal jednotlivé účty, tak mu povedali, že oni také účtovníctvo nevedú. Mame my ako vlastníci možnosť dať prekontrolovať účtovníctvo nášho bytového domu nejakému úradu? A čo ak si správca započíta určitú položku 2x? Mame totiž podozrenie, že výdavky správcu (poštovné, kopírovanie,…), ktoré si strhával z nášho účtu ako náklady správcu na správu nášho bytového domu, si takisto dával aj do svojho účtovníctva ako svoje náklady ,t.z. že by tieto výdavky boli preplatene 2x. Veď predsa poštovné, kopírovanie,… je vzťah medzi správcom a vlastníkmi a nie medzi vlastníkmi a vlastníkmi. Tým chcem povedať, že všetky jeho služby už sú zahrnuté v mesačnom poplatku za výkon správy, ktorý si od nás správca strhával mesačne. V zmluve o výkone správy ďalšie výdavky naviac neboli spomenuté.

15.6.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN Správca je povinný viesť samostatné analytické účty osobitne za každý bytový dom, ktorý spravuje. Správca nie je povinný viesť pre bytové domy účtovníctvo ale len účtovnú evidenciu.  Správca, bez ohľadu na to či účtovnú evidenciu viedol v excelovskej tabuľke alebo inak musí vedieť poskytnúť informácie o neplatičoch, zostatku a obratoch vo fonde prevádzky, údržby a opráv ale taktiež na účte plnení. Aj napriek tomu, že bývalý správca [...]

2023-06-19T11:28:39+02:0015. júna 2023|Kategórie: Poradňa|
Go to Top