18.5.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

V zmysle § 2 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

„ Spoločnými časťami domu sa na účely tohto zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry,  priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.,“

V zmysle § 13 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

„S vlastníctvom bytu a nebytového priestoru v dome je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a spoluvlastníctvo alebo iné spoločné práva k pozemku.“

Spoluvlastníci spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku sa nemôžu dožadovať zrušenia spoluvlastníctva podľa Občianskeho zákonníka; tým nie je dotknuté právo prevodu priľahlého pozemku a príslušenstva alebo ich častí podľa § 14b ods. 3.

Podkrovie alebo povala je spoločnou časťou bytového domu a je v podielovom spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Tak ako sa vlastníci nemôžu domáhať zrušenia spoluvlastníctva na spoločných častiach domu, nikto nemôže svojvoľne bez súhlasu vlastníkov v dome druhých vlastníkov obmedzovať na ich užívaní.

Ak susedovi nebol vlastníkmi schválený nájom alebo vypožička tohto priestoru tak nemôže svojvoľne brániť ostatným vlastníkom k potencionálnemu užívaniu, už bez ohľadu na to či sa tento priestor užívať reálne dá alebo nie.