NRG flex, s.r.o.

Výmena starých tepelných rozvodov sietí centralizovaného zásobovania teplom sa za posledné roky začala realizovať kvôli prevádzkovým problémov. Znehodnotené potrubia, ktorým sa už končí životnosť je nutné vymeniť tak, aby sa zamedzilo únikom vody a tepla z tepelných sietí. Nedostatočná izolácia spôsobuje veľké úniky tepla a problémy s požadovaným zabezpečeným teploty teplonosného média. Rekonštrukcia tepelných sietí zabezpečí zníženie finančných nákladov, zoptimalizovanie prevádzky siete a taktiež sa znížia emisné úniky do ovzdušia pri výrobe tepla.

Hlavné charakteristiky tepelných sietí oceľových a plastových predizolovaných potrubí, ktoré vstupujú do rekonštrukcie sme posúdili z hľadiska montáže potrubí, výkopových prác a celková cena materiálov. Výsledok vzorového prepočtu posudzovaného projektu je možné nájsť v tab.2.

Montáže potrubí

Z hľadiska montážnych prác a spájaní potrubí sa plastové predizolované potrubia spájajú jednoduchšie a rýchlejšie, tým že plastové predizolované potrubia nie je nutné kompenzovať a vytvárať kompenzátory, prípadne obchádzať prekážky. Plastové predizolované potrubia je možné viesť flexibilne, bez použitia kolien a nadmerného počtu spojov. Plastové potrubia sú navinuté na kotúčoch, vďaka ktorým sa znižujú počty spojov na trase. Tieto kotúče majú náviny až do 570 m pri menších dimenziách (d25-d40), bežné dimenzie okolo 100 m a pri najväčších dimenziách (d140-160) je to 120 m.

Technológia lisovaných spojov sa preukazuje 3-4x rýchlejšia ako to je u zváraní predizolovaných oceľových potrubí, čo znamená skrátenie doby montážnych prác a teda aj finančnú úsporu. Pri potrubiach NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro je značnou výhodou aj lisovanie bez expanzie potrubí.

Obr. 1 porovnanie trasy oceľových a plastových potrubí

Nárvh plánu pre oceľové potrubie

Návrh plánu pre plastové potrubie

Nacenienie montáže potrubí je dostupné v ÚRS katalógovej verzií 23- M Montáž potrubí. V katalógu sa nachádza až 32 podkapitol, kde časť A01 popisuje ceny montáže potrubí z ocele. Tepelné siete oceľových potrubí je možné nájsť v sekcií A19 teplovody. Táto časť A19 obsahuje ceny montáže diaľkových a rozvodných tepelných sietí situovaných mimo územia so spevneným povrchom. Jedná sa o primárne tepelné rozvody s tepelným médiom vodnou parou alebo teplou vodou od zdroja tepla po výmenníkovú stanicu alebo pripojené potrubia.

Obr. 3 Katalóg 23-M Montáž portrubí v ÚRS

Ukážka z cenovej sústavy ÚRS

Výkopové práce

Výkopové práce majú najväčšiu úsporu pri projektoch, kde je použitý predizolovaný plastový systém v double verzii (zdvojeného potrubného systému v jednej izolácii), pretože šírka výkopu závisí len od jedného potrubia. Tu je dôležité spomenúť aj ich najdôležitejšiu vlastnosť a tou je, že tieto potrubia majú najnižšie tepelné straty do vonkajšieho prostredia. Celková úspora  výkopových prác a taktiež aj úspora pri výrobe energie na nahriatie teploty teplonosnej látky na požadovanú teplotu je výrazne nižšia pri zdvojenom predizolovanom systéme než ako to je predizolovaných systémov, kde sú využité  dve samostatné potrubia.

Obr. 5 Predizolované plastové potrubia NRG FibreFlex Pro v dvojrúrkovom prevedení

Obr. 6 Rez výkopom pri použití zdvojeného plastového potrubného systému v jednej izolácii

Tab.1 Tabuľka porovnaní výkopov pri plastom a oceľovom predizolovanom potrubí

Materiál tepelných rozvodov

Posudzovanými materiálmi pre riešenia tepelných sietí sa uvažovali oceľ a plast. Oba systémy patria medzi predizolované potrubia, kde je teplonosná rúrka celá obalená do izolácie s ochranným plášťom po celej trase vedenia potrubí. Porovnávali sme jednorúrku v oceli a plaste. Hoci je plastový predizolovaný systém na materiál drahší, ale vďaka jeho iným výhodnejším vlastnostiam oproti oceli je v celkovej hodnote lacnejší prípadne je v rovnakej cenovej relácií.

Obr. 7 Výhody plastových predizolovaných potrubí

Nacenenie vzorového projektu podľa cenovej sústavy ÚRS

Plastové a oceľové predizolované potrubia sme posúdili z hľadiska celkovej finančnej investície spočítanej v cenovej sústave ÚRS. Porovnávali sme materiál plast verzus oceľ, montáž potrubí, výkopy pre daný projekt. Výsledkom je celková suma investície pre tento vzorový riešený projekt.

Celková dĺžka trasy teplovodu:          980,5 m
Dimenzie teplovodu:                          DN 40 – DN 150
Celkový prenášaný  výkon:                5 235 kW
Max. teplotný spád                            80/53 °C
Prevádzkový teplotný spád                75/53 °C
Max. prevádzkový tlak                        0,6 MPa

Obr. 8 Kladačský plán riešeného projektu

Cena materiálu pri jednorúrkovom prevedení je približne rovnaká a úspora sa nám zobrazuje najmä pri montážnych prácach. Spájanie spojov je 3-4x  rýchlejšie ako to je u oceľových potrubí vďaka lisovaniu. A taktiež plastové predizolované potrubia majú menší počet spojov na trase až o 86%, pretože ich nie je potrebné kompenzovať na trase, tak ako to je u oceľových potrubí.

Tab. 2 porovnanie projektu oceľ verzus plast z finančného hľadiska

Reálne porovnanie konkrétneho projektu v cenovej sústave ÚRS a taktiež aj skúsenosti pri realizácii projektov ukázalo, že vo väčšine prípadov je realizácia rozvodov s flexibilnými predizilovanými potrubiami rádovo investične zhodná s realizáciou oceľových predizolovaných potrubí. Výhody použitia flexibilných potrubí sú najmä v nižších stratách počas životnosti potrubí, nemôžeme zabúdať, ani na praktické aspekty – rýchlejšia montáž, užšie výkopy a s tým spojené menšie zásahy do zastavaného územia.