Loading...
Loading...
Loading...

Chcem sa spýtať nakoľko som nikde nenašla odpoveď – ešte min. rok sa v našom SVB menil predseda. Zmena bola nahlásená, zápis v registri SVB bol vykonaný, avšak k návrhu na zmenu nebol doložený dodatok k Zmluve o SVB. Je možné ho odovzdať na okresnom úrade aj dodatočne? Príp. je nejaký postih za nesplnenie?

24.4.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V zmysle § 7 ods. 2  zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je dodatok k zmluve o SVB povinnou prílohou k návrhu na zmenu zapísaných údajov v registri SVB.  Je otázne ako je možné, že bola takáto zmena zo strany registra urobená. Ak pochybeniu došlo aj z ich strany, keďže Vás mali vyzvať na doplnenie tohto dodatku. Postih zo strany registra SVB nehrozí. Ale možno by [...]

2023-06-16T12:33:32+02:0024. apríla 2023|Kategórie: Poradňa|

So sestrou máme rodinný dom v ktorom sú 4 bytové jednotky, každá máme po 2 bytové jednotky. Môžeme založiť SVB ako fyzická osoba? Čo na to máme spraviť?

19.4.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní zabezpečiť správu domu spoločenstvom alebo správcom. Povinnosť správy domu vzniká dňom prvého prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome. V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov . „Bytovým domom (ďalej len „dom”) sa na účely tohto zákona rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej [...]

2023-06-16T12:31:09+02:0019. apríla 2023|Kategórie: Poradňa|

Som predseda Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových prostriedkov a chystáme sa uskutočniť Valné zhromaždenie. Môžem pred konaním VZ vyvesiť na nástenku v bytovom dome správu o činnosti s výsledkom hospodárenia za minulý rok? Sú tam údaje, ako je stav fin. prostriedkov k 31.12. tvorba a čerpanie fondu opráv.

31.3.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V správe o činnosti správcu sú údaje o celom bytovom dome všeobecne a nie o konkrétnych bytoch tak nevidím problém v tom, aby bola táto správy vyvesené na mieste obvyklom v bytovom dome.

2023-06-16T12:29:06+02:0031. marca 2023|Kategórie: Poradňa|

Obraciam sa s prosbou o usmernenie. Do bytu chceme dať namontovať klimatizáciu (umiestnenie vonkajšej jednotky na loggiou). Potrebujeme k tomu súhlas väčšiny vlastníkov bytov. Je potrebné zvolať schôdzu, alebo postačuje ak prejdem susedov od dverí k dverám a týmto spôsobom vyzbieram podpisy? Čo všetko musí takýto doklad odsúhlasenia obsahovať ? Čo v prípade bytov, ktoré sú v prenájme? Asi podpis podnájomcu neplatí a musím kontaktovať priamo majiteľa bytu. Ďakujem.

15.3.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V zmysle § 14b ods. 1 písm. m) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov : „Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o: m)  súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru, ktorou vlastník bytu a nebytového priestoru v dome mení vzhľad domu a zasahuje do spoločných [...]

2023-06-16T12:26:26+02:0015. marca 2023|Kategórie: Poradňa|

Dobrý deň, v bytovom dome každý byt má elektrické podlahové vykurovanie (infrafólia). V každom byte je elektrický ohrievač vody. Jediné čo sa rozpočítava je studená voda. V každom byte je domový vodomer na studenú vodu. Blíži sa výmena vodomerov. Moja otázka: Aj v takomto prípade je potrebné namontovať vodomer s diaľkovým odpočtom? (vodomer s rádiovým modulom). Alebo v takomto prípade môžu sa vymeniť na štandardné vodomery na studenú vodu?

13.3.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN Povinnosť diaľkového odpočtu v bytových domoch vzniká od 1.1.2027 bez ohľadu na to, koľko a akých meradiel v bytoch máte. Takže odpoveď je áno, aj keď máte len vodomery na studenú vodu, od 1.1.2027 musí byť zabezpečený diaľkový odpočet.

2023-06-16T12:24:08+02:0013. marca 2023|Kategórie: Poradňa|

Dobrý deň, chcem Vás veľmi pekne poprosiť o odpoveď, odmietam platiť zástupcu vlastníkov bytov ,keď že medzi správcom bytového domu a zástupcom vlastníkov bytov nie je zmluvný vzťah? Zástupca vlastníkov bytov nerešpektuje uznesenie schválené na schôdzi vlastníkov bytov, správa sa ku mne, povýšenecky, arogantne. Prácu zástupcu vlastníkov bytov som vykonávala 13 rokov na základe zmluvného vzťahu, ktorý mi bol každým rokom predlžovaný, za ktorý predošlý správca odvádzal za mňa daň. Moja otázka, povoľuje zákon vykonávať prácu zástupcu vlastníkov bytov bez zmluvného vzťahu a poberať odmenu 288 EUR, ktorá mu bola schválená na schôdzi vlastníkov bytov?

23.2.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN Funkcia zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov nie je vykonávaná na základe zmluvného vzťahu. Funkciu zástupcu vlastníkov vykonáva vlastník v bytovom dome na základe platnej voľby zo strany vlastníkov v rámci schôdze vlastníkov alebo v písomnom hlasovaní v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Zástupca vlastníkov teda vykonáva funkciu bez zmluvného vzťahu. O zmluve môžeme hovoriť až vtedy ak zástupca vlastníkov za výkon svojej funkcie [...]

2023-03-23T10:46:58+01:0023. februára 2023|Kategórie: Poradňa|

Dobrý deň, som predseda SVBaNP v malom bytovom dome. Spoločenstvo je vytvorené zo 4 vlastníkov bytov, z ktorých 3 sú aj vlastníkmi nebytových priestorov, teda máme spolu 7 hlasov. Nadpolovičnou väčšinou hlasov (4:3, dvomi vlastníkmi bytov a 2 vlastníkmi NP) sme odsúhlasili spôsob upratovania spoločných priestorov, pretože ostatní 2 vlastníci bytov sa trvalo odmietali podieľať na tejto činnosti. Odsúhlasili sme príspevok do FO vo výške 5 € za neupratané spoločné priestory v plánovanom týždni. Prehlasovaní vlastníci však naďalej ignorujú svoju povinnosť upratovať spoločné priestory aj nezaplatili ani príspevok do FO za minulý rok. Otázky: 1. Ako by sa mohol tento problém ideálne vyriešiť? 2. Ako donútiť predmetných vlastníkov, aby si začali plniť svoje povinnosti voči spoločenstvu?

20.2.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN Tento sankčný mechanizmus žiaľ nefunguje, pretože reálne nemáme potvrdené, aby takto zavedené poplatky napr. aj v Domových poriadkoch boli vymožiteľné.  Teda je to všetko na dobrovoľnej báze, teda častokrát nefunkčné. Riešením je odsúhlasenie upratovacej spoločnosti, ktoré Vám bude upratovať celý bytový dom. Náklady na upratovanie sa budú hradiť z fondu prevádzky, údržby a opráv, takže ak vlastníci platia bežné úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv tak [...]

2023-03-23T10:57:14+01:0020. februára 2023|Kategórie: Poradňa|

Už dlhodobo (cca 3-4 roky) máme problémy s vonkajšou fasádou, v dôsledku ktorých nám zateká do bytu. Správcu sme kontaktovali, boli aj podniknuté kroky ku náprave (drobné opravy), tie však neboli postačujúce a tak sa škody na byte rok čo rok stále len zhoršujú. Tohto roku to vyzeralo sľubne – správcovská spoločnosť sa spojila s expertom, s tým, že chceli podniknúť významnejšiu (a aj nákladnejšiu cca do 5000 EUR) opravu, s ktorou však zástupca vlastníkov bytov nesúhlasil. Čo môžeme urobiť preto, aby správca fasádu čo najrýchlejšie a najefektívnejšie opravil? – je to zákonná povinnosť správcu budovy konať v prípadoch ohrozujúcich zdravie vlastníkov bytov? Má zástupca vlastníkov bytov právomoc na zastavenie konania vo veci opravy fasády, aj napriek tomu, že nám to výrazne zhoršuje kvalitu života a neblaho pôsobí na naše zdravie? Máme právo vyžadovať náhradu škody spôsobenú na našom majetku v dôsledku zatekania, v prípade, že budú konanie naďalej predlžovať?

20.2.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN Tento sankčný mechanizmus žiaľ nefunguje, pretože reálne nemáme potvrdené, aby takto zavedené poplatky napr. aj v Domových poriadkoch boli vymožiteľné.  Teda je to všetko na dobrovoľnej báze, teda častokrát nefunkčné. Riešením je odsúhlasenie upratovacej spoločnosti, ktoré Vám bude upratovať celý bytový dom. Náklady na upratovanie sa budú hradiť z fondu prevádzky, údržby a opráv, takže ak vlastníci platia bežné úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv tak [...]

2023-03-23T10:58:02+01:0031. januára 2023|Kategórie: Poradňa|
Go to Top