1.5.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

V zmysle § 2 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je uvedené, čo sa v bytovom dome považuje za spoločné zariadenia bytového domu, pričom tento výpočet nie je konečný, keďže zákonodárca použil slovo „najmä“.  Spoločného automatického bytového vrátnika môžeme považovať za spoločné zariadenia bytového domu a kľudne by sme to mohli zastrešiť aj pod telefónne prípojky.

„Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto zákona rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.“

V zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov : „Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí, spoločných zariadení domu, …..

Aj vzhľadom k tomu, že tento vrátnik bol riešení, montovaný a finančne zabezpečovaný ako spoločné zariadenie domu a nie vlastníkmi individuálne, mám za to, že by opravy mali byť hradené z fondu prevádzky, údržby a opráv.