Združenie EPS SR

 

Pri zateplení stavby väčšinou prehodnocujeme možnosti použitia tepelnoizolačného materiálu v povrchovej úprave konštrukcie, ktorú potrebujeme upraviť tak, aby tepelná pohoda a náklady na vykurovanie boli optimálne. Pre použitie expandovaného polystyrénu v ETICS sa spravidla rozhodujeme na základe poznatkov o vlastnostiach tohto materiálu a po jeho porovnaní s inými.

Tento článok ozrejmuje možnosti riešenia ETICS s polystyrénom z hľadiska požiarnej ochrany stavieb a platnej legislatívy v Slovenskej republike.

Požiadavky na zhotovovanie ETICS na nové stavby a pri dodatočnom zateplení sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti líšia.

 

Možnosti aplikácie ETICS s EPS v obvodových stenách nových stavieb

Pri vyhotovení ETICS na nových stavbách pri posudzovaní riešenia protipožiarnej bezpečnosti konštrukčného prvku sa použitý materiál neberie do úvahy, je považovaný za povrchovú úpravu. Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti je však dôležité dbať na to, či legislatíva požaduje vyhotovenie požiarnych pásov, ktoré musia byť zhotovené z minerálnej vlny.

Pri stavbách do požiarnej výšky 12 m (požiarnu výšku 12 m majú stavby – domy aj s 5 podlažiami), nie je potrebné vyhotovovať požiarne pásy, okrem stavieb zdravotníckych zariadení a pri stavbách (napr. zariadenia poskytujúce sociálne služby, internáty a školy pre zdravotne znevýhodnených a pod.), ktoré sú určené pre osoby neschopné samostatného pohybu a osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Pri použití ETICS s polystyrénom je potrebné prihliadať na odstupovú vzdialenosť od susediacich objektov, alebo na umiestnenie predmetného objektu či sa nachádza v požiarne nebezpečnom priestore inej stavby. Zateplenie obvodových stien z vonkajšej strany stavieb s požiarnou výškou viac ako 22,5 m sa môže realizovať len ETICS-om z minerálnej vlny.

 

Dodatočné zateplenie

Hrúbka EPS max. 100 mm – možné je dodatočne zatepľovať budovy s požiarnou výškou stavby h najviac 22,50 m, resp. zatepľovať budovy max do požiarnej výšky 22,5 m. Na týchto stavbách nie je potrebné realizovať požiarne zábrany.

Požiarne zábrany sa vyhotovujú iba v oblasti sokla, vo výške od terénu medzi šiestym a siedmim metrom a pod atikou, ak má stavba horľavú strechu, krov, alebo rímsu.

 

Hrúbka EPS viac ako 100 mm a do 200 mm, vrátane

Pri stavbách s požiarnou výškou najviac 22,5 m sa musia vyhotoviť požiarne zábrany z minerálnej vlny.

Nad výšku 22,5 m sa zateplenie realizuje z minerálnej vlny (pozri obrázok).

 

realizacia-zateplenia-1.jpg

 

Požiarna zábrana sa vyhotovuje o šírke min. 200 mm a celoplošne sa lepí a ukotvuje na konštrukciu, ktorá je predmetom zateplenia.

Pri štítových stenách bez otvorov sa vyhotovujú požiarne zábrany podľa obrázku.

 

realizacia-zateplenia-2.jpg

 

Ak sa rozhodneme zatepľovať, odporúčame sa poradiť s odborníkmi aj ohľadne riešenia v súlade s dodržaním protipožiarnej bezpečnosti. Zjednodušenie si práce na projektovej dokumentácii z dôvodu zhotovovania protipožiarnych zábran nie je dôvodom zamietnutia ETICS s použitím polystyrénu, pretože vás to pripraví o výhody, ktoré vlastnosti polystyrénu prinášajú.