BASF Slovensko spol. s r. o. prichádza ako poradný orgán, ktorý na základe skúseností a cielene zameraných návrhových programov dokáže zodpovedať základné otázky záujemcov tak, aby výsledok napĺňal ich očakávania. S týmto cieľom predstavujeme program Zateplenie v kocke ako prvotný nástroj na návrh obnovy bytového domu, zodpovedanie základných otázok a vyvrátenie dlhoročných mýtov šíriacich sa o obnove.

 

 

Minulosť je za nami

Väčšina starých stavieb, tehlových ako aj panelových, nespĺňa normatívne požiadavky súčasnosti, preto je potrebné konať a teda obnovovať. V prípade, že sa obnova zanedbá, hrozí rapídne znižovanie životnosti stavieb, s čím priamo úmerne súvisí strata hodnoty bytov. Akým smerom sa ale vydať? Kde začať? Koho osloviť na obnovu? Je vhodnejší polystyrén alebo minerálna vlna? Akú hrúbku je potrebné použiť? Koľko nás to bude stáť? A kedy sa nám investícia vráti? Takýchto a podobných otázok je veľa a práve preto spoločnosť BASF Slovensko spol. s r. o. vytvorila tento program.

 

Viac ako 20 rokov skúseností

Obnove bytových domov sa venujeme už viac ako 20 rokov. Snahou spoločnosti BASF je byť vedúcou spoločnosťou, ktorá pomocou svojich inovatívnych materiálov a dosiahnutých skúseností dokáže pomôcť a poradiť. S týmto zámerom vytvorila za pomoci odborníkov z oblasti stavebnej fyziky a statiky návrhový program na komplexné posúdenie stavebnej konštrukcie – obvodovej steny – s cieľom navrhnúť najvhodnejší zatepľovací systém s konkrétnou povrchovou úpravou. Pred poskytnutím finálneho návrhu riešenia by sa mala uskutočniť konzultácia investora so zástupcom spoločnosti BASF.

 

 

Konzultácia s investorom – ako to prebieha

V prípade záujmu o zodpovedanie otázok je možná osobná konzultácia so zástupcom spoločnosti BASF, ktorý si urobí obhliadku stavby, vyžiada si vstupné podklady a na základe týchto informácií spracuje protokol s navrhovaným riešením.

 

Pre spracovanie protokolu je potrebné vedieť:

  • Údaje o zadávateľovi, umiestnení stavby a jej veku
  • Rozmery stavby
  • Skladbu obvodovej konštrukcie z interiéru do exteriéru
  • Zamýšľaný zámer použitia konkrétneho tepelného izolantu
  • Výber povrchovej úpravy

 

 

Program

Program obsahuje sedem záložiek, ktoré je potrebné postupne prejsť a vpísať vstupné údaje do vopred pripraveného formulára. Formuláre sú naprogramované tak, že v prípade chýbajúcich alebo nesprávnych údajov program upozorní spracovateľa na chybu a bez jej opravy nie je možné pokračovať. Minimalizuje sa tak nesprávny spôsob výpočtu. Tak je možné program poskytnúť aj odborne spôsobilým osobám alebo správcovským spoločnostiam, ktoré sú schopné po krátkom zaškolení s programom pracovať a vytvárať si vlastné protokoly úplne samostatne.

 

 

Zateplenie v kocke – komplexný návrh zatepľovacieho systému

Výsledkom spracovania je viacstranový dokument, kde sa v úvode identifikuje stavba a investor. V ďalšom kroku sa stavba zatriedi podľa normy do oblastných kategórií, aby mohol byť spracovaný model pre stavbu v konkrétnej oblasti, kde sa nachádza. Inak sa bude stavba správať v zimnom období na hornatom severe a inak na juhu Slovenska. Následne sa vyskladá existujúca konštrukcia z interiéru do exteriéru. V databáze programu sa nachádzajú tak pôvodné, ako aj novodobé moderné materiály, takže je v podstate jedno, či pri návrhu ide o novostavbu alebo o obnovovanú stavbu. V prípade, že sú v programe zadefinované všetky vstupné údaje, je možné začať s návrhom zatepľovacieho systému. S investorom prebehne rozhovor, kde sa zodpovedajú všetky otázky ohľadne zatepľovacích systémov. Z rozhovoru by mala vyplynúť konkrétna predstava, ktorá sa overí prepočtom a poprípade sa po opätovnej konzultácii a prepočte skoriguje.

 

 

Výsledok posúdenia – hodnotiaci protokol

Záverom celého procesu je vyexportovaný ucelený dokument vo formáte PDF, ktorý by mal vychádzať z požiadaviek investora. Investor bude taktiež disponovať informáciou o vstupných investičných nákladoch a návratnosti investície v rokoch. Na základe priložených realizačných detailov je možné aj kontrolovať následne vybratú stavebnú firmu pri realizácii.

 

 

Overenie statiky zatepľovacieho systému

V praxi sa stretávame s projektmi, kde absentuje kotevný plán na rozperné kotvy v zatepľovacom systéme. Pri tvorbe programu Zateplenie v kocke sme mysleli aj na túto dôležitú súčasť technického návrhu. V spolupráci so statikmi sme vytvorili v programe modul, ktorý na základe európskych noriem umožňuje spracovať kotevný plán. Kotevný plán je vďaka prehľadnej tabuľke so vstupnými a výstupnými parametrami kontrolovateľný statikom, ktorý ho môže po uvážení verifikovať a autorizovať s prípadným komentárom na vopred pripravené miesto. Týmto postupom sa snažíme predísť svojvoľnému návrhu kotevného plánu na stavbe bez relevantných podkladov. Výsledkom by mal byť bezpečnejšie zakotvený zatepľovací systém.

 

Použité normy

Použité výpočty v programe sú v súlade so slovenskou legislatívou a so slovenskými ako aj európskymi normami. Tepelná ochrana budov a tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov sa navrhujú podľa normy STN 73 0540. Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS), ich návrh a zhotovenie mechanického pripevnenia na spojenie s podkladom sa riadia európskou harmonizovanou normou STN EN 1991-1-4 s veľmi úzkym prepojením na národnú normu STN 73 2902.

 

Pre získanie prístupu do programu kontaktujte našich odborno-technických poradcov.

Ing. Jozef Horváth, jozef.horvath@basf.com, www.pci-sk.sk