Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

Ten , kto bol na konferencii Správa budov 2017 v Poprade si iste pamätá, že v diskusii sa veľa hovorilo o posunutí určenia hraníc patriacich k bytovým domom v neprospech vlastníkov bytov. Z konferencie sa „zrodili“ závery, ktoré boli zaslané na Ministerstvo financií. Časť, ktorá sa týkala vodovodných a kanalizačných prípojok bola zaslaná na Ministerstvo životného prostredia. Z uznesenia Valného zhromaždenia ZSaUN vznikla úloha pre prezidenta združenia zaslať otvorený list prezidentovi, na úrad vlády a predsedu NR SR.

V dňoch 22.-24. 2. 2017 sa v Poprade konala 6. medzinárodná konferencia „SPRÁVA BUDOV 2017“, ktorej sa zúčastnilo 318 účastníkov. Jedným zo záverov konferencie bolo, že je potrebné urýchlene novelizovať zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Týmto zákonom sa vodárenské a kanalizačné spoločnosti s monopolným postavením v SR na úkor a v neprospech cca 1 000 000 vlastníkov bytov žijúcich v bytových domoch (BD) zbavili toho, čo im nevyhovovalo. Zbavili sa zodpovednosti ako dodávateľ, predajca tovaru – pitnej vody, že nemajú fakturačné meradlá pre každý byt v BD tak, ako je to štandardné a systémové pri dodávke elektriny a plynu pre každú domácnosť v SR.

Okrem tohto zákona č. 442/2002 Z. z. došlo k posunutiu určenia hraníc vodovodných a kanalizačných prípojok patriacich k BD opäť v neprospech vlastníkov bytov žijúcich v bytových domoch, ktoré vôbec nezohľadňujú majetkovo – právny stav v čase odpredaja bytov v BD do osobného vlastníctva v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

V uvedenom zákone č. 442/2002 Z. z. sme navrhovali zmeniť znenie zákona nasledovne:

– konečným spotrebiteľom vody je vlastník bytu v BD,

– dodávateľ, predajca tovaru – pitnej vody musí mať fakturačné meradlá pre každý byt v BD, tak ako je to pri dodávke elektriky a plynu,

– zmeniť hranice určenia vodovodných a kanalizačných prípojok patriacich k BD.

Otvoreným listom sme oslovili predsedu vlády SR, predsedu Národnej rady SR a prezidenta SR,  aby každý v rámci svojich  kompetencií pomohli odstrániť tieto diskriminácie zo strany vodárenských a kanalizačných spoločností, na ktoré dopláca minimálne 1 milión vlastníkov bytov žijúcich v BD na Slovensku.

V diskusii na konferencii sa zapojil do problematiky Ing. Jozef  Ďurčík, ktorý  k problematike „Vodovodné a kanalizačné prípojky“ zhrnul problematiku nasledovne:

    „V súlade § 4 ods.6 zákona č. 442/2002 Z. z. je vlastníkom vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky osoba, ktorá zriadila prípojku na vlastné náklady. V § 42 ods. 7) sa píše, že vlastníctvo ku vodovodným a  kanalizačným prípojkám, prípadne ich častiam zriadeným  pred účinnosťou tohto zákona zostáva zachované. To  znamená, že vlastníkom v minulosti vybudovaných týchto  prípojok nie sú bytové domy – vlastníci bytov, spoločenstvá vlastníkov bytov. Ale náklady na ich opravy a údržbu musia znášať vlastníci bytov a nebytových  priestorov.   Ako môže spoločenstvo vlastníkov bytov vynakladať finančné  prostriedky na opravu , údržbu toho čo nie je súčasťou  bytového domu? A v súvislosti s touto otázkou nie je zo strany spoločenstva porušovaný zákon 182/1993 Z. z.?

Podľa § 4 ods. 3 zákona č.442/2002 je odberateľom vody fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu a ktorá odoberá vodu z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi.

Konečným spotrebiteľom je vlastník bytu. Nič neprekáža vlastníkovi bytu, aby dodávka vody bola fakturovaná tak ako je to pri dodávke plynu a elektrickej energie. Medzičlánok správca, či spoločenstvo vlastníkov bytov – je zbytočný. Nebolo by vhodné vynechať z tejto právnej normy právnické osoby správcov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a priamo fakturovať náklady vlastníkovi bytu?“

Obrátili sme sa na vládne činitele, jedinou odpoveďou, ktorú sme dostali  27. júna 2019, bola odpoveď z Ministerstva životného prostredia SR. 

Citujeme:

Ministerstvo sa Vašimi návrhmi podrobne zaoberalo pri tvorbe návrhu zákona, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 442/2002 Z.z. v roku 2018, keď prebiehal legislatívny proces, aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ako aj osobne na rozporovom konaní s Vašim zástupcom združenia, kde nedošlo k zhode najmä z nasledovných dôvodov:

  • predchádzajúce právne predpisy ako napr. vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 15/1989 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a aj súčasne platný zákon č. 442/2002 Z. z. jednoznačne ustanovili podmienky pre vodovodné prípojky a kanalizačné prípojky a retroaktivita stanovenia hraníc prípojok patriacich k bytovým domom nie je neprípustná podľa legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, t.j. spätne meniť a určovať podmienky napr. pre vodovodné prípojky a kanalizačné prípojky.

Treba vychádzať aj z ustanovení platného zákona č. 442/2002 Z.z.

  • v paragrafe 3 odseku (1) Verejné vodovody a verejné kanalizácie sa zriaďujú a prevádzkujú vo verejnom záujme najmä na účely hromadného zásobovania obyvateľov pitnou vodou a hromadného odvádzania odpadových vôd zo sídelných útvarov,
  • v paragrafe 3 odseku (3) písm. e) za verejný vodovod ani jeho súčasť sa nepovažujú vodovodné prípojky,
  • v paragrafe 3 odseku (4) písm. h) za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť sa nepovažujú kanalizačné prípojky a

a v paragrafe 4 odseku (6) Vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo vodovodnej prípojky alebo vlastníctvo kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.

Na základe vyššie uvedeného neakceptujeme Vami predložený návrh.

S uvedeným vyjadrením sa neuspokojíme a ,,NEVZDÁME TO!“

Spracovala: Ing. Tatiana Cirbusová – výkonný predseda ZsaUN