Nakoľko sme dostali niekoľko reakcií na článok o e-kasách, požiadali sme listom Finančnú správu SR o odpoveď na naše otázky. V nasledujúcich riadkoch uvádzame naše otázky a odpoveď z Finančného riaditeľstva SR.

Podľa oficiálnej správy Finančného riaditeľstva SR:

„Finančná správa na Slovensku vstúpila do svojej novej etapy 1. júla 2019. Podnikatelia, ktorí majú povinnosť účtovať tržbu v pokladnici, mali povinnosť požiadať o pridelenie kódu eKasa do dňa účinnosti novely zákona. Daňové kódy doterajších elektronických registračných pokladníc (ERP) sa zrušili. Podnikatelia však môžu naďalej účtovať tržby na týchto pokladniciach aj so zrušeným DKP. Finančná správa nebude pokutovať za nepoužívanie eKasy do konca roka. Parlament totiž schválil prechodné obdobie na pokuty do 31. 12. 2019.

 Schválené prechodné obdobie sa týka iba (ne)udeľovania pokút, neplatí pre používanie eKasy. Ak sa chceli podnikatelia vyhnúť pokute za nepoužívanie eKasy, museli požiadať o pridelenie kódu eKasa klient do účinnosti novely zákona, teda do 1. 7. 2019 (vrátane). Odklad pri ukladaní pokút sa tak vzťahuje iba na subjekty, ktoré doteraz evidovali tržby v ERP, požiadali o kód pokladnice eKasa klient pre online registračnú pokladnicu (ORP), ale ešte im nebola dodaná. Tieto subjekty môžu po 1. júli 2019 používať ERP so zrušeným daňovým kódom pokladnice, avšak len do času, kým nebudú mať od výrobcu dodanú ORP. Finančná správa tiež upozorňuje, že podnikatelia, ktorí používajú VRP (virtuálnu registračnú pokladnicu), musia evidovať tržby v systéme eKasa aj naďalej. Na nich sa žiadny odklad pokút nevzťahuje, nakoľko VRP je súčasťou systému eKasa. Odklad pri udeľovaní pokút sa vzťahuje na VRP iba v prípade, ak si subjekt požiadal aj o kód pokladnice eKasa klient – ORP. Ak si však subjekt zaviedol VRP ako dočasné náhradné riešenie a nepožiadal o kód pokladnice ORP, musí od účinnosti zákona, t.j. od 1.7.2019, používať VRP.”

V prípade správcov bytových domov, vznikla otázka, či po 1. 7. 2019 aj subjekt, ktorý vykonáva správu bytového domu, musí povinne používať e-kasu (t. j. online registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu). Z tohto dôvodu, aby sme na vzniknuté otázky dostali relevantnú odpoveď od príslušnej inštitúcie, ktorá je oprávnená odpovedať, položili sme nasledujúce otázky Finančnému riaditeľstvu SR:

  1. Ak daňový subjekt vykonáva správu bytového domu pre vlastníkov bytov a NP na základe zmluvy o výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z.z. je povinný evidovať tržby (zmluvnú odplatu od vlastníkov) v ERP/VRP/ORP?

Správca vykonáva živnosť Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností. Môžeme túto činnosť (živnosť) zaradiť pod číslo 68.32 ŠKEČ Rev. 2?

Obsahom činnosti sa podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov rozumie obstarávanie služieb spojených so správou bytového alebo nebytového fondu, ktorými sa zabezpečuje:

a)prevádzka, údržba, oprava a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva,

b) služba spojená s užívaním bytu alebo nebytového priestoru

c)vedenie účtu domu v banke,

d)vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov,

e)iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.

  1. Ak daňový subjekt vykonáva niektoré činnosti – vedenie účtovnej dokumentácie, alebo iné činnosti pri správe bytového domu pre spoločenstvo vlastníkov bytov a NP je povinný evidovať tržby (odplatu od spoločenstva) v ERP/VRP/ORP?
  1. Ak daňový subjekt vykonáva činnosť, ktorá je zaradená do Prílohy č. 1 k zák. č. 289/2008, je povinný evidovať všetky tržby (teda aj z tej činnosti, ktorá v prílohe zaradená nie je) v ERP/VRP/ORP? “

Odpoveď Finančného riaditeľstva SR:

Používanie pokladnice e-kasa klient, t. z. ORP alebo VRP (ďalej „pokladnica“) sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby, pričom za predaj tovaru alebo za poskytnutie týchto služieb prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Službou, na ktorú sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici je služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností (ďalej „ŠKEČ“) uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.

Ako z vyššie uvedeného vyplýva, nie na všetky poskytované služby sa vzťahuje povinnosť používať pokladnicu, ale len na tie služby, ktoré sú uvedené v citovanej prílohe, ktorá je súčasťou zákona č. 289/2008 Z. z.

Nakoľko činnosť správcu bytového domu nie je uvedená v prílohe č. 1, tržby prijaté v hotovosti nepodliehajú povinnosti evidencie v pokladnici. K prijatej tržbe stačí vyhotoviť príjmový doklad. Ak podnikateľ poskytuje aj službu, ktorá je uvedená v cit. prílohe a za jej poskytnutie aj prijíma tržbu v hotovosti, napr. účtovné služby (alebo na základe oprávnenie aj predáva tovar), prijaté tržby ale iba z poskytovania účtovných služieb, resp. z predaja tovaru je podnikateľ povinný evidovať v pokladnici. Skutočnosť, že je podnikateľ povinný používať pokladnicu pri prijatí tržby za poskytovanie služby podliehajúcej povinnosti evidencie v pokladnici, resp. z predaj tovaru ešte nezakladá povinnosť používania pokladnicu pri úhrade všetkých platieb prijatých v hotovosti, t. j. aj pri úhrade platby (tržby) za službu, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.

Spracovala:

JUDr. Zuzana Adamová Tomková

Odborný konzultant ZSaUN