V októbri sme odštartovali novú sériu kurzov pod názvom Správa bytového fondu. Novoakreditovaný kurz sa konal v dňoch 14. 10. – 25. 10. 2019 v Košiciach. Účastníci kurzu sa dozvedeli množstvo informácií, ktoré sa, ako veríme, pozitívne premietnu do ich práce správcov.

Kurz ,,Správa bytového fondu“ prebiehal dva týždne. Jeho účastníci získali množstvo vedomostí z rôznych oblastí, ktoré sa týkajú práce správcov. 96 hodín kurzu obsahuje informácie z oblasti práva, ekonomiky, statiky, TZB (technických zariadení budov), facility manažmentu, bezpečnosti, zákonov týkajúcich sa správy a pod. Práca správcu je obsiahla a každý, kto ju vykonáva, musí ovládať široké spektrum informácií. Pre začínajúcich správcov je to len štart do ich novej práce, kde postupne začínajú ,,naberať“ vedomosti, ktoré budú postupom času aplikovať do svojej praxe.

Celé dva týždne sa niesli v duchu interaktívnej komunikácie medzi vyučujúcimi a žiakmi.

Prednášajúci sú ľudia, ktorí okrem teoretických informácií odovzdávajú aj množstvo poznatkov z praxe, ktoré sú neoceniteľným prínosom pre účastníkov vzdelávacieho akreditovaného programu. Každá oblasť vzdelávania zaujala a počas vyučovania prebiehali aktívne rozpravy. Veríme, že aj správcovia, ktorí už svoju činnosť vykonávajú, dopomohli odovzdaním svojim skúseností úplne novým správcom. Práve výmena vzájomných skúseností môže byť veľkým posunom vpred.

Októbroví kurzisti pokračovali v tradícii svojských pomenovaní a nazvali sa: ,,Účastníci zájazdu“.  Vytvorila sa výnimočne dobre zohraná „partia“, čo sa prenieslo aj do príjemnej atmosféry počas celého trvania kurzu. Okrem vzdelávania navštívili aj centrum mesta Košice, zažili historickú večeru na hrade Boldogköváralja v Maďarsku. Veríme, že si budú vzájomným prínosom aj do budúcna vo svojej práci správcov.

Na záver kurzu prebehlo odovzdávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pre zápis do Zoznamu správcov a podľa zákona 246/2015 Z. z. jednou z podmienok pre výkon správy.

Prajeme všetkým absolventom akreditovaného vzdelávacieho programu ,,Správa bytového fondu“ veľa pracovných aj súkromných úspechov.

Spracovala: Ing. Simona Varechová