Spoločnosť LUKYSTAV, s.r.o. je stavebná firma už dlhodobo evidovaná v segmente komplexnej obnovy bytových domov ako seriózny a spoľahlivý partner. Okrem všetkých odborných stavebných činností potrebných k požadovanej a správnej obnove bytového domu (vrátane výmeny spoločných rozvodov zdravo – technických inštalácií a elektroinštalácie vlastnými kapacitami), poskytuje vlastníkom bytov, ich komisiám a správcom maximálnu súčinnosť pri navrhovaní a schvaľovaní spôsobu financovania takejto obnovy. Má dlhoročné skúsenosti s realizáciou obnovy bytových domov financovaných či už z komerčného úveru alebo z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, prípadne rôznych enviro eurofondov.

Podľa URSO SR najväčší vplyv na cenu tepla v roku 2023 majú variabilné náklady, ktoré zohľadňujú náklady na palivo potrebné na výrobu tepla a predstavujú až 84 % celkových nákladov na výrobu tepla.

V porovnaní s rokom 2022 sa variabilné náklady teplárenských spoločností zvýšili o 153%, pričom objemy tepla ostávajú stabilné.

Kľúčovým faktorom bol nárast cien zemného plynu a drevnej štiepky, z ktorých sa vyrobí takmer 72 % tepla v CZT systémoch na Slovensku. Teplárenské spoločnosti totiž nakupujú potrebné palivá na voľnom trhu, kde ceny energií medziročne vzrástli niekoľko-násobne.

V prípade domácností a ďalších odberateľov odoberajúcich teplo  v bytových objektoch z CZT systémov sú dodávatelia povinní uplatniť ceny za dodávku tepla podľa nariadenia Vlády SR č. 464/2022 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré má prednosť pred regulovanými cenami stanovenými úradom v cenových rozhodnutiach pre rok 2023.

Na základe uvedeného sa cena tepla v CZT systémoch pre bytové objekty na rok 2023 zmení maximálne o 20 Eur na MWh dodaného tepla, vrátane DPH, v porovnaní s naposledy schválenou alebo určenou cenou úradom pre rok 2022.

Konkrétny príklad

TEPLO NA VYKUROVANIE A OHREV TÚV Energetika Sereď, s.r.o.

Ceny vo vyúčtovaní za rok 2021

Variabilná zložka: 0,0394 €/kWh                                              Fixná zložka: 205,0145 €/kW

V roku 2022 (od 1.5.2022) na základe rozhodnutia ÚRSO sa ceny variabilnej zložky maximálnej ceny tepla zvýšili z 0,0551 €/kWh na 0,0600 €/kWh, fixná zložka zostala nezmenená (220,1532 €/kW)

Od 1.1.2023 bolo dodávateľovi schválené nové cenové rozhodnutie.

Variabilná zložka: 0,1457€/kWh                                                Fixná zložka: 229,8648€/kW

Ak by cena bola v roku 2023 podľa tohto cenového rozhodnutia, znamenalo by to (pri rovnakej spotrebe tepla bytového domu ako v roku 2021) cenový nárast o 86 %.

Nariadenie vlády hovorí o max. náraste 20 €/MWh – od poslednej schválenej ceny, čo by malo znamenať, že variabilná zložka nebude na schválenej úrovni 0,1457 €/kWh ale cca 0,077 €/kWh.

Nárast v roku 2023 oproti poslednej schválenej cene by bol 19 %.

Sumárne – porovnanie vyúčtovacích cien (variabilná a fixná zložka tepla) za rok 2021 a očakávanej maximálne ceny na rok 2023 predstavujú nárast 54%.

Proti opatreniam na významne zníženie energetickej náročnosti o.i. aj bytových domov už dnes ozaj nie sú argumenty.

ZÁKON 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Paragraf 13

Podmienky poskytnutia podpory na zateplenie bytovej budovy

(1) Podporu na zateplenie bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu možno poskytnúť, ak sa zlepšia tepelno-technické vlastnosti bytovej budovy, ktoré sa preukazujú

a) dosiahnutím zníženia potreby tepla na vykurovanie minimálne o 35 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie pred realizáciou stavebných úprav, ktorými sa vykonal zásah do tepelnej ochrany bytovej budovy,

V súčasnosti sa viac ako kedykoľvek predtým dostáva na do popredia otázka: „ Ako môžeme aspoň čiastočne zabezpečiť svoju energetickú sebestačnosť a znížiť dopady energetickej krízy?“

Ideálnym riešením je využite obnoviteľných zdrojov energie.

Spoločnosť LUKYSTAV, s.r.o. ponúka okrem vyššie spomínaného komplexného balíka stavebných činností a služieb pre revitalizáciu bytového domu aj dodávku a montáž fotovoltických elektrární pre bytové domy aj tzv. na kľuč.

V porovnaní s efektivitou sa jedná o skutočne finančne dostupné riešenia a technológie, ktoré sa už dnes vyznačujú dlhou životnosťou s minimálnymi požiadavkami na údržbu a starostlivosť. O výrazne pozitívnom vplyve tejto čistej energie na znížení uhlíkovej stopy snáď ani hovoriť nemusíme.

Vlastníkom bytov dodáme projektovú dokumentáciu vypracovanú na mieru zohľadňujúcu ich požiadavky, technické parametre ich bytového domu a finančné možnosti.

Zabezpečíme stavebné povolenie v prípade, že sa bude vyžadovať vrátane všetkých potrebných povolení a súhlasných stanovísk, dodávku a montáž technológie až po kolaudáciu a odovzdanie dokumentácie potrebnej pre pripojenie do distribučnej siete. Ak nás vlastníci splnomocnia, zabezpečíme pre nich aj túto činnosť.

V rámci inštalácie fotovoltických solárnych elektrární dodávame solárne panely LONGI Solar.

Spoločnosť LONGI so svojimi inováciami  predstavuje špičku vo fotovoltickom priemysle aj vďaka prelomovým monokrištalickým technológiám.

Vďaka technológií Half-Cut panely dodávajú energiu neustále aj pri 50% zatienení panela.

Ďalej ponúkame inštalujeme inteligentné solárne meniče Huawei.

Symetrický menič HUAWEI SUN 2000 s rôznymi výstupnými výkonmi podľa požiadaviek a potrieb klienta je vybavený dvoma MPPT a optimalizovaným AC konektorom  pre rýchle zapojenie. Tento menič dokáže spravovať aj jednosmerný skladovací systém.

Tzv. prebytky elektrickej energie vyrobenej fotovoltickou elektrárňou môže dom predať späť dodávateľovi elektrickej energie, uložiť do virtuálnej batérie poskytnutej dodávateľom elektrickej energie, alebo uložiť do fyzickej batérie dodanej v rámci technológie.

Naša spoločnosť dodáva a inštaluje batérie Huawei.

Batéria HUAWEI LUNA 2000 je modulárna lítiová batéria kompatibilná so širokou škálou beztransformátorových meničov, ktorej funkčnosť rastie pri použití s novými typmi meničov HUAWEI SUN 2000. Táto modulárna batéria umožňuje paralelné pripojenie až 30kWh.

Pre správu elektrární v rámci riešenia HUAWEI smart PV je k dispozícii vlastníkom na stiahnutie aplikácia FusionSolar app na zaistenie čo najlepšieho výkonu úložného systému. Vďaka funkciám konfigurácie meniča, správy elektrární, správy zriadení, mobilnej prevádzky, inteligentnej diagnostiky umožňuje klientom poznať kedykoľvek a kdekoľvek aktuálny prevádzkový stav zariadenia.

Štátny fond rozvoja bývania financuje aj obnoviteľné zdroje energie. V prípade solárnych elektrární sa jedná o oprávnenú položku pre účel  – U975  Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a  tepla v bytovom dome.