ista Slovakia, s. r. o.

Dňa 19. mája 2022 Európska komisia rozhodla o zaslaní tzv. odôvodneného stanoviska Slovensku, pretože nezabezpečila úplnú transpozíciu revidovanej smernice o energetickej efektívnosti (smernica 2018/2002), ktorou sa mení smernica o energetickej efektívnosti  2012/27/EÚ. Členské štáty mali smernicu zaviesť do vnútroštátneho práva do 25. októbra 2020.

Slovenská republika predmetnú smernicu transponovala zákonom č. 419/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2021. Po preskúmaní vnútroštátnych transpozičných opatrení sa Komisia domnieva, že transpozícia nie je úplná. Na odpoveď má Slovensko dva mesiace, v opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadu Súdnemu dvoru Európskej únie.

Smernica ukladá povinnosti aj správcom a vlastníkom bytov

Smernica 2018/2002/EÚ (EED) definuje viaceré povinnosti aj v oblasti diaľkového merania a doručovania častejších informácií o spotrebe alebo vyúčtovaní.

Zavedenie smernice do slovenskej legislatívy sa už z časti vykonalo spomínaným zákonom č. 419/2020 Z. z., podľa ktorého musia byť od 1. januára 2027 meradlá tepla a pomerové rozdeľovače tepla vybavené funkciou diaľkového odpočtu.

Podľa smernice EED má byť práve diaľkový odpočet technickým predpokladom pre poskytovanie častejších a transparentnejších informácií o spotrebe alebo vyúčtovaní. Koneční spotrebitelia majú tieto informácie dostávať raz mesačne. Táto časť smernice nebola do slovenskej legislatívy zavedená.

Vzhľadom na desaťročnú životnosť rádiových prístrojov vlastníkom bytov a správcovským spoločnostiam odporúčame inštaláciu rádiových meračov s automatizovaným diaľkovým odpočtom zbernicou dát, ktoré umožňujú nákladovo efektívny odpočet denných údajov o spotrebe a ich zobrazovanie prostredníctvom internetu. V prípade nutnosti odpočtov raz mesačne budú stúpať nároky aj na ukladanie a spracovanie dát, a preto bude digitalizácia nevyhnutnosťou. Diaľkový odpočet zbernicou dát a online zobrazovanie údajov o spotrebe sú rozumným a ekonomický‎m riešením, ako regulovať náklady v čase rastúcich energií,“ odporúča Jana Machková, konateľka a riaditeľka ista Slovakia.

Diaľkový odpočet zbernicou dát

Systém diaľkového merania ista funguje na digitálnom základe. Denné údaje z koncových meracích prístrojov sa automaticky odčítajú zbernicou dát, ktorá je umiestnená v spoločných priestoroch budovy a elektronicky sa importujú do systému rozpočítavania nákladov a energetických monitoringov. Meranie a vyúčtovanie spotreby energií je tak digitalizované, komfortné a presné.

 „Skupina ista sa na požiadavky smernice EED dlhodobo pripravuje a rozhodne jej transpozíciu do národných legislatív nepodceňuje. Všetky legislatívne návrhy starostlivo sledujeme a vyvíjame najvhodnejšie riešenia pre našich zákazníkov.  Mnohé sú už roky úspešne aplikované nielen na Slovenskom trhu. Systém diaľkových odpočtov zbernicami inštalujeme na Slovensku už desať rokov a dnes ho využíva viac ako 3 600 bytových domov po celom Slovensku“, dodáva Jana Machková.

Zbernica dát

  • diaľkový odpočet meračov tepla, vody, elektriny a plynu
  • online prístup k denným dátam o spotrebe a stave meračov
  • monitoring funkčnosti systému, automatické notifikácie
  • 1 zbernica na 8 -10 podlaží
  • jednoduchá inštalácia bez pripojenia na externé zdroje
  • životnosť batérie 10 rokov prevádzky
  • ekonomické riešenie pre splnenie požiadaviek EED

Viac o diaľkových odpočtoch zbernicou dát sa dočítate na webe www.ista.sk.

V prípade otázok alebo dopytu služieb spoločnosti ista Slovakia kontaktujte obchodné oddelenie alebo vyplňte KONTAKTNÝ FORMULÁR.

Ak si prajete dostávať informácie od spoločnosti ista, prihláste sa k odberu noviniek.

Zdroj informácií o transpozičnom procese EED: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/SK/inf_22_2548