ista Slovakia, s. r. o.

Online portál ista24

Digitalizácia merania a zobrazovania údajov o spotrebe otvára nové možnosti úspor pre správcu aj vlastníkov bytov. Základom sú meracie prístroje s funkciou diaľkového odpočtu, ktoré dokážu aktualizovať informácie o spotrebe energií a vody častejšie ako iba raz ročne. Od roku 2027 bude diaľkový odpočet štandardom pre všetky bytové domy s centrálnym vykurovaním, ktoré majú celkovú podlahovú plochu väčšiu ako 500 m². Táto povinnosť vyplýva zo zákona 419/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, a je súčasťou transpozície smernice EED do slovenskej legislatívy. Diaľkový odpočet má byť zároveň aj technickým predpokladom pre častejšie poskytovanie informácií o spotrebe alebo vyúčtovaní v budúcnosti. Tieto informácie majú byť transparentnejšie a konečnému spotrebiteľovi doručované raz mesačne. Jednoduchým spôsobom ako dáta sprístupniť sú online aplikácie. Zoznámte sa s webovým portálom ista24 a majte kontrolu nad energetickým hospodárením budov vo vašej správe už dnes.

Denné dáta pre efektívny energetický manažment

Služba ista24 umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k údajom o spotrebe tepla a vody – cez bytové jednotky až po celé objekty a skupiny objektov. Prostredníctvom internetovej stránky www.ista24.sk sú k dispozícii denné dáta aktualizované raz týždenne. Základom pre online monitoring je inštalácia zbernice dát memonic, ktorá automatizovane diaľkovo odčíta dáta z koncových meracích prístrojov – pomerových rozdeľovačov tepla, meračov teplavodomerov. Všetky dáta sa následne elektronicky prenášajú do online aplikácie ista24.

Prostredníctvom unikátneho účtu má správca prístup k údajom pre všetky aktivované objekty a byty/NP. Dokáže reagovať na prípadné žiadosti vlastníkov bez prístupu, ako sú napr. reklamácie, zmeny vlastníkov a pod. Elektronické spracovanie údajov významne zjednodušuje proces ich prenosu do systému rozpočítania nákladov a správcovských programov, a to bez chýb spôsobených ľudským faktorom. Koncoročné odpočty sú k dispozícii včas a archivované na jednom mieste.

Správca budovy má k dispozícii nasledujúce informácie a funkcie:

 • história denných odpočtov;
 • grafické porovnania spotrieb bytových domov a jednotlivých bytov/NP;
 • monitoring chýb a porúch na meračoch;
 • hlásenia o úniku vody;
 • informácie o spätných prietokoch a nulových spotrebách na vodomeroch;
 • hromadné exporty dát pre ďalšie spracovanie (napr. rozpočítanie nákladov medzi konečných spotrebiteľov);
 • správca môže poskytnúť prístup zástupcovi vlastníkov bytového domu alebo predsedovi SVB.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov si vedia pozrieť spotreby a stavy meračov pre svoj byt a porovnať ich s priemernými spotrebami v bytovom dome alebo s celkovou spotrebou bytového domu.

K dispozícii majú nasledujúce informácie:

 • história odpočtov v jednotlivých miestnostiach;
 • grafické porovnanie spotreby bytu s priemernými spotrebami v bytovom dome;
 • monitoring chýb a porúch na meračoch;
 • hlásenia o úniku vody;
 • informácie o spätných prietokoch a nulových spotrebách na vodomeroch.

Vďaka novým digitálnym technológiám bude možné doručiť informácie o spotrebe alebo vyúčtovaní konečnému spotrebiteľovi tak často, ako bude potrebné. Pripravte sa aj vy na deň, keď informácia o spotrebe jedenkrát ročne stačiť nebude. Výhody energetického monitoringu ista24 môžete využívať už dnes.

Online služba – detekcia úniku vody – vás včas varuje na nepozorované úniky vody, ktoré vedú k veľkým stratám a zbytočným finančným nákladom.

Vaše výhody:

 • konečný spotrebiteľ má prehľad o spotrebe a môže ju efektívnejšie regulovať;
 • reklamácie a nezrovnalosti vo vyúčtovaní sa jednoduchšie vysvetlia;
 • monitoring chýb včas odhalí poruchy na meračoch a nežiaduce stavy;
 • jednoduchý prenos dát do externých softvérov rozpočítania nákladov;
 • k dispozícii sú dáta pre medziodpočty (napr. pri zmene vlastníka);
 • technická podpora isty chyby na prístrojoch vyhodnocuje a aktívne rieši;
 • správca má prehľad o energetickom hospodárení v budovách pod jeho správou;
 • spravodlivejšie rozdelenie nákladov.

Viac informácií nájdete na www.ista.sk.