Družstení závody Dražice-strojírna s.r.o.

Príspevok sa venuje možnosti využívania odpadového interiérového vzduchu z objektu pre ventilačné tepelné čerpadlo NIBE F750. Spomínané tepelné čerpadlo aktívne využíva energiu obsiahnutú vo vzduchu pre účel vykurovania a prípravy teplej vody a zároveň vetrá objekt. Podchladený vzduch sa vyfukuje von cez vzduchotechnické potrubie. Prívod vzduchu je riešený cez prívodné fresh klapky, ktoré sú zakomponované v obvodovom plášti. Takýto spôsob riešenia vytvára podtlakové vetranie.

1.    Úvod
Experimentálne meranie sa vykonalo na objekte rodinného domu v Prahe v období od 7.2.2019 do 10.2.2019. Časový horizont bol zámerne vybraný z dôvodu plného využitia ventilačného tepelného čerpadla F750 pre vykurovanie a prípravu teplej vody. Ako hlavný ukazovateľ bola zvolená hodnota SPF (sezónne výkonové číslo namerané experimentálne) pre uvedený časový úsek.

2.    Identifikačné údaje objektu

Jedná sa dvojpodlažný rodinný dom v lokalite Praha – Čimice. Postavený bol v roku 2018 a samotná konštrukcia umožňuje dosiahnuť kvalitné tepelno-izolačné vlastnosti vďaka, ktorým môžeme objekt zaradiť medzi takmer nulové budovy.
Energeticky vzťažná plocha objektu: 185 m2
Počet ľudí v domácnosti: 4
Vonkajšia výpočtová teplota: -12 °C
Tepelné straty objektu podľa ČSN EN 12831: 4,8 kW

2.1     Parametre zdroja tepla

Na základe vstupných parametrov sa navrhlo ventilačné tepelné čerpadlo NIBE F750. Tepelné čerpadlo pracuje s plynulou reguláciou výkonu kompresoru. Rozsah tepelného výkonu je od 1,1 do 6 kW. Zariadenie má integrované všetky základné prvky ako zásobník teplej vody o objeme 180 l, reguláciu, obehové čerpadlá, expanznú nádobu a iné.

a)

Obr.1 a) Pohľad na RD v Prahe, b) Ventilačné tepelné čerpadlo NIBE F750

b)

2.2     Riešenie vykurovacieho systému, príprava TV, vetranie a regulácia

Odovzdávací systém v rodinnom dome je navrhnutý podlahovým vykurovaním s teplotným spádom 40/32 °C. V kúpeľni je doplnené rebríkové vykurovacie teleso na rovnaký teplotný spád ako podlahové vykurovanie.

Príprava teplej vody je riešená zásobníkovým spôsobom, kde priamo v jednotke TČ F750 je zakomponovaný zásobník TV o objeme 180 l. Spôsob ohrevu je riešený prednostne, ak poklesne teplota v zásobníku pod požadovanú teplotu sa zásobník zohreje na cieľovú teplotu. Systém nahrievania a prednostný spôsob ohrevu si užívateľ domu môže nastaviť podľa vlastného uváženia.

Vetranie je navrhnuté odvádzaním odpadového vzduchu cez vzduchotechnické potrubie do TČ F750, kde sa využije energia z tohto vzduchu pre tepelné čerpadlo, ktoré tento vzduch podchladí a vypustí von. Odvod vzduchu je riešený z kuchyne, kúpeľne, zádveria, chodby, hornej kúpeľne, práčovne a šatníka. Výdatnosť vetrania je nastavená na 233 m3/hod, kde pri tomto prietoku pracuje ventilátor v TČ na 75 % výkonu. Prívod vzduchu je riešený vetracími prvkami – Fresh klapkami TL 100 DE v počte 10 ks, cez jednu klapku vieme priviesť max. 27 m3/hod. Umiestnené sú v obvodovej konštrukcii. Tento systém má ešte možnosť privádzať samostatne cez VZT potrubie vonkajší vzduch do odpadového potrubia vzduchu v prípade, ak poklesne prietok odpadového vzduchu pod hodnotu 90 m3/hod., vtedy by už tepelné čerpadlo strácalo na výkone.

Obr.2 Vetrací prvok – Fresh klapka TL 100 DE

2.3     Technické parametra tepelného čerpadla F750

Hodnoty podľa EN 14511:
Vykurovací výkon / COP pri A20/W35 a nom. prietok vzduchu 252 m3/hod.: 1,53 kW / 5,32*
Vykurovací výkon / COP pri A20/W35 a nom. prietok vzduchu 90 m3/hod.: 5,35 kW / 2,43**
Navrhovaný výkon Pdesign: 5 kW
SCOP pre priemerné podnebie – 35/55 °C: 4,35 / 3,38
Výkon vstavaného elektrokotla: 0,5-6,5 kW
* pri minimálnej frekvencii kompresoru
** pri maximálnej frekvencii kompresoru

3.    Experimentálne meranie

Na objekte sa vykonali krátkodobé merania pre stanovenie účinnosti systému dňa 7.2.2019 od 17:56 do 23:59 dňa 10.2.2019, ktoré trvali 24 h a mali preukázať vhodnosť použitia navrhnutého zdroja a splnenia teplotného komfortu pre užívateľov domu. Monitorovanie a zapisovanie všetkých požadovaných hodnôt bolo na minútovej báze.

3.1     Závislosť tepelného výkonu TČ od vonkajšej a vnútornej teploty v RD

Na základe meraní sme stanovili aký tepelný výkon bol využívaný tepelným čerpadlom, pripadne doplnkovým elektrokotlom pre vykurovanie a prípravu teplej vody. Na obr.3 sú znázornené hlavné teploty, ktoré ovplyvňovali výkon systému.

Obr.3 Celkové vyhodnotenie sezónneho výkonového čísla SPF

3.2     Hodnota sezónneho výkonového čísla SPF  

V období merania bolo hlavným cieľom stanoviť hodnotu SPF. Pomocou merača tepla zabudovaného v jednotke a doplneným elektromerom boli zaznamenávané hodnoty na minútovej báze. Kumulatívnym spôsobom získavania dát sa dospelo k priemernej hodnote SPF, v ktorej už bol započítaný výkon z elektrokotla. Vyrobená energia z elektrokotla bola na úrovni 2,3 kWh, čo bolo v konečnom hodnotení zanedbateľné. Hodnota SPF bola stanovená na hodnotu 3,02 viď. obr.4.

Obr.4 Celkové vyhodnotenie sezónneho výkonového čísla SPF

  1.  ZÁVERHodnota SPF na úrovni 3,02 odpovedá účinnosti systému pri prevádzkových podmienkach. Vstupné teploty, ktoré ovplyvňovali výkon TČ bola vonkajšia teplota, vnútorná teplota, teplota zásobníka a požadovaný teplotný spád pre vykurovanie a prípravu TV. Treba ešte doplniť, že odvod odpadového vzduchu pracoval s prietokom 233 m3/hod. s teplotou okolo 20-22 °C. Tepelné čerpadlo vedelo tento vzduch podchladiť až na úroveň -15 °C pri najvyššom výkone a využiť tuto energiu ďalej pre proces výroby energie pre vykurovanie a prípravu TV. Podchladený vzduch vzduchotechnickým potrubím odvádzal do vonkajšieho prostredia.

Ing. Lukáš Živner, PhD.

DZ Dražice-strojírna s.r.o.

Divízia NIBE ENERGY SYSTEMS

Literatúra

[1]    STN EN 15316 4-2 Vykurovacie sústavy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-2: Priestorové systémy výroby tepla, systémy tepelného čerpadla. 2008.[2]    STN EN 14825 Klimatizačné jednotky, jednotky na chladenie kvapalín a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi na vykurovanie a chladenie. Skúšanie a hodnotenie pri podmienkach čiastočnej záťaže a výpočet sezónnej účinnosti, 2014.[3]    STN EN 15450 Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie vykurovacích systémov
s tepelnými čerpadlami, 2007.[4]    Živner L., Možnosti vetrania tepelnými čerpadlami v obytných budovách. 18. Vedecko-odborná konferencia „Obnoviteľné zdroje energie 2018 – Nízkoexergetické systémy pre zásobovanie budov teplom“, 2018.[5]    Podklady firmy NIBE – zdroj www.nibe.sk