Naši čitatelia poznajú spoločnosť ista Slovakia, s. r. o. z množstva odborných článkov a prezentácií na konferenciách či školeniach pre správcov. Nečudo, že po toľkých úspešných rokoch spolupráce s touto významnou spoločnosťou sme sa rozhodli udeliť prestížne ocenenie „Firma časopisu“ práve tejto spoločnosti. Ocenenie bude odovzdané zástupcom spoločnosti na konferencii Správa budov 2020 v rámci spoločenského večera. Ocenenie je za inovatívne rádiové technológie a koncové meracie prístroje, ktoré umožňujú automatizovaný diaľkový zber údajov o spotrebe energií a energetické služby slúžiace pre správcov BD na rozpočítanie nákladov za energie, ako aj za dlhoročnú odbornú nadštandardnú  spoluprácu s V. O. Č. Slovakia s. r. o. a časopisom Správca bytových domov.

Jana Machková, konateľka a riaditeľka ista Slovakia, s. r. o.

Radi pri tejto príležitosti predstavujeme našim čitateľom túto spoločnosť trochu v inom svetle. O pár slov o najnovších trendoch v oblasti merania a rozpočítania sme požiadali Janu Machkovú, konateľku a riaditeľku spoločnosti ista Slovakia, s. r. o.

Ako by ste charakterizovali vašu spoločnosť?

Spoločnosť ista je jednou z popredných celosvetových spoločností v zvyšovaní energetickej efektívnosti v budovách. Špecializuje sa na meranie spotreby tepla a vody a poskytovanie služieb rozúčtovania nákladov spojených s užívaním bytových domov a komerčných nehnuteľností. Pôsobíme v 22 krajinách, pričom na Slovensku  už takmer 27 rokov.

V iste pracujete viac ako 20 rokov. Konateľkou a riaditeľkou pre Českú republiku ste od roku 2012, o dva roky neskôr ste rovnakú funkciu prijali aj pre Slovensko. Za takmer šesť rokov v ista Slovakia máte za sebou úspešný príbeh…

Momentálne zažívame úspešné obdobie, a čo ma obzvlášť teší, že nestrácame dôveru našich stálych zákazníkov. Vďaka patrí hlavne nášmu silnému tímu, ktorý sme za šesť rokov vybudovali a vysokej kvalite našich produktov a služieb. Na Slovensku sa nám podarilo uviesť na trh nové produkty a presvedčiť zákazníkov o výhodách našej technológie inteligentných diaľkových odpočtov. Okrem skvalitnenia služieb rozúčtovania sme rozšírili aj portfólio energetických služieb, zameraných na online monitoring spotreby energií. Počet bytov, ktoré dnes využívajú naše služby sa blíži k číslu 200 tisíc.

Ako by ste hodnotili situáciu v oblasti merania a rozpočítania?

Meranie a rozpočítanie energií v súčasnosti čelí veľkej výzve, ktorou je digitalizácia. Správcovia a vlastníci budov hľadajú nové možnosti ako optimalizovať procesy, spotrebu aj náklady. Nachádzajú ich v nových odpočtových technológiách a softvérových aplikáciách, ktoré im zjednodušujú získavanie a správu údajov o spotrebe. Správcovia dnes čelia prísnym legislatívnym požiadavkám, sú denne konfrontovaní s problémami vlastníkov. Nové technológie im pomáhajú zefektívniť administratívu, skvalitňujú ich služby a poskytujú im cenné argumenty v prípade nejasností.

Témou roka je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/EU o energetickej efektívnosti (EED), ktorá vyžaduje inštaláciu prístrojov s diaľkovým odpočtom a častejší prístup k informáciám o spotrebe. Ako sa má správca orientovať v technológiách diaľkových odpočtov?

Najrozšírenejšou technológiou diaľkových odpočtov na Slovensku je pochôdzkový zber dát, kedy sa dáta zbierajú spred budovy cez rádiovú sieť. Tento spôsob má však svoje limity. Správca má prístup k informáciám o spotrebe aj stave merača zvyčajne iba raz ročne. Vlastník síce môže svoju spotrebu pravidelne sledovať na prístroji, ale je to veľmi prácne, nepohodlné a bez možnosti porovnať si spotrebu s inými referenčnými spotrebami. Naviac pokiaľ bude nutné realizovať pochôdzkový odpočet viac krát do roka, pretože konečný spotrebiteľ bude musieť byť o spotrebe informovaný častejšie, stane sa pre vlastníkov finančne neudržateľný. Preto je výhodnejšie investovať do inteligentných odpočtových systémov, ktoré zbierajú denné dáta o spotrebe automatizovane a elektronicky ich prenášajú do externých softvérov a energetických monitoringov.

Mohli by ste bližšie zhodnotiť, aké sú na trhu možnosti v oblasti inteligentných odpočtov?

Na slovenskom trhu je viacero dodávateľov s rôznymi technickými riešeniami diaľkových odpočtov a s rôznymi skúsenosťami z praxe. ista ponúka riešenia overené rokmi, ktoré sú spoľahlivé a prístupné. Náš systém diaľkových odpočtov prostredníctvom zbernice je jedinečný svojou spoľahlivosťou s takmer 100 % úspešnosťou prenosu dát. Od roku 2012 sme na Slovensku vybudovali infraštruktúru, ktorá spája vyše 360 000 meracích prístrojov odčítaných zbernicami. Celosvetovo je tento trend ešte silnejší. Vo svete máme inštalovaných vyše 460 000 zberníc, ktoré komunikujú s viac ako 26 000 000 prístrojmi. Pri výbere dodávateľa by sa mali vlastníci zaujímať nielen o meracie prístroje, ale aj o následné služby ako napr. poskytovanie častejších informácií o spotrebe, ktoré bude čoskoro vyžadovať legislatíva.

Ako vnímate požiadavky, ktoré vyplývajú zo smernice EED?

Naše produkty a služby už dnes umožňujú konečnému spotrebiteľovi prístup k transparentnejším informáciám o spotrebe a na nové legislatívne zmeny sme technicky pripravení. Smernica vyžaduje inštaláciu nových meradiel teplej vody, meračov tepla alebo pomerových rozdeľovačov tepla, ktoré umožňujú diaľkový odpočet dát, už od 25. októbra 2020. Meracie prístroje s diaľkovým odpočtom dát sú na Slovensku štandardom. Sami vlastníci ich uprednostňujú a vnímajú pozitívne, nakoľko už nemusia sprístupňovať svoje byty či čeliť sankciám za neodčítané byty. Diaľkový odpočet má byť technickým predpokladom pre poskytovanie častejších informácii o spotrebe pre konečného spotrebiteľa, ktorý by má byť od roku 2022 informovaný o svojej spotrebe minimálne raz mesačne. Naše skúsenosti z praxe dokazujú, že spotrebiteľ, ktorý je o svojej spotrebe pravidelne informovaný, dokáže ľahšie regulovať svoju spotrebu a podieľať sa na zvýšení energetickej efektívnosti budovy. Užívatelia budov tak aktívne prispievajú k ochrane klímy a úsporám energií, čo je v záujme celej spoločnosti.

Cieľom smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (EED) je zníženie spotreby „Primárnej energie“ o 32,5 % do roku 2030 („Parížska dohoda“ 2015).

Transpozícia smernice do slovenskej legislatívy sa očakáva už v októbri 2020. Sú termíny zavedenia zmien do praxe reálne?

Bez ohľadu na to, či bude smernica transponovaná už v októbri, alebo sa termín posunie, je potrebné si uvedomiť, že prístroje na meranie tepla, rádiové moduly a odpočtové systémy majú zvyčajne životnosť desať rokov. Budovy, vybavené vhodnou technológiou, budú na legislatívne zmeny technicky pripravené a vďaka digitalizácii budú správcovia schopní doručiť vyúčtovanie konečnému spotrebiteľovi tak často, ako bude potrebné.

Aké sú výhody diaľkových odpočtov pre majiteľov a užívateľov budov?

Údaje o spotrebe odčítané inteligentnými technológiami sa jednoducho integrujú do energetických monitoringov. Vlastník má cez webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu prístup k denným dátam o svojej spotrebe tepla alebo vody, vďaka čomu dokáže ľahšie regulovať spotrebu aj náklady. Vlastník je upozornený aj na nezvyčajné stavy ako únik vody, neštandardné spotreby či poruchy na meračoch, ktoré naše servisné oddelenie neodkladne rieši, bez toho, aby zaťažoval správcu.

Momentálne sa veľa hovorí o internete vecí (Internet of Things, IoT), kde sa do jednej aplikácie spájajú viaceré zariadenia, cez ktorú je ich možné ovládať . Aké sú vaše plány do budúcnosti v tejto oblasti?

Už čoskoro budú miliardy zariadení komunikovať medzi sebou. Táto komunikácia sa bude uskutočňovať najmä v budovách a okolo nich. Vďaka našej digitálnej infraštruktúre máme vynikajúcu pozíciu na to, aby sme mohli správcov a vlastníkov budov podporovať inteligentnými riešeniami aj v oblasti internetu vecí.

To, čo sme v predchádzajúcich riadkoch čítali, sú témy, ktoré zaujímajú všetkých, ktorí kráčajú s dobou. Nečudujte sa nám preto, že sme práve túto spoločnosť ocenili prestížnym ocenením, k čomu jej za vydavateľstvo V. O. Č. Slovakia s. r. o. blahoželá redakcia časopisu Správca bytových domov.