ista Slovakia, s. r. o.

Hľadáte technológiu merania spotreby energií a vody, ktorá spĺňa najnovšie štandardy? Chcete mať prehľad o spotrebe vo vašom byte alebo v budovách, ktoré spravujete? Potrebujete zjednodušiť procesy spracovania dát o spotrebe a digitalizácia je vašou prioritou? Smart systém ista ponúka kvalitné a ekonomicky výhodné riešenie diaľkového merania, ktoré spája milióny meracích prístrojov po celom svete.

Systém diaľkového merania ista je založený na digitálnom základe. Riadi ho inteligentná zbernica dát, ktorá prenáša dáta z koncových meracích prístrojov – meračov tepla/chladu, pomerových rozdeľovačov tepla, vodomerov, prípadne aj elektromerov a plynomerov – na server prostredníctvom rádiovej siete a systému AMM (Automatic Smart Metering). Následne sa dáta podľa individuálnych požiadaviek elektronicky importujú do systému rozpočítavania nákladov, energetických monitoringov alebo externých softvérov. Výhodou systému je vysoká spoľahlivosť prenosu dát a online prístup k denným dátam o spotrebe pre správcu aj vlastníkov budovy.

Smart systém ista prepája koncové meracie prístroje, ktoré sú vybavené rádiovým modulom. Zdroj ista Slovakia

Obojsmerná komunikácia pre spoľahlivý prenos dát

Komunikačná brána – zbernica dát – sa napája na batériu so životnosťou 10 rokov prevádzky a je umiestnená v spoločných priestoroch budovy. Na inštaláciu a fungovanie zbernice nie sú potrebné žiadne prídavné zariadenia, stavebné úpravy či odber elektriny. Funkčnosť systému a meracích prístrojov je priebežne monitorovaná, pričom systém prípadné chyby vyhodnocuje a hlási.

Zbernica a rádiové moduly meracích prístrojov využívajú na prenos dát obojsmernú technológiu, ktorá je jedinečná na trhu. Koncové prístroje medzi sebou vzájomne komunikujú cez rádiovú sieť a budujú si spoľahlivú cestu k zbernici, ktorá následne dáta odosiela na centrálny server. Úspešnosť prenosu dát je vďaka tejto technológii veľmi vysoká, pohybuje sa približne na úrovni 99,7 %. Prenos dát je zabezpečený šifrovaním a všetky procesy až po zápis do externých softvérov sa vykonávajú elektronicky, čo garantuje vysokú kvalitu získaných údajov a rozúčtovania nákladov na energie a vodu pre koncových spotrebiteľov. Prostredníctvom online potrálu ista24 môže správca alebo vlastníci budovy dáta jednoducho analyzovať, porovnávať a exportovať na ďalšie spracovanie. Systém včas upozorní aj na nezvyčajné spotreby, úniky vody, prípadne poruchy na meračoch, čo pomáha zvyšovať energetickú efektívnosť budovy.

Výhody diaľkových odpočtov pre správcov budov a vlastníkov bytov:

  • Meranie a vyúčtovanie spotreby energií je digitalizované, komfortné a presné,
  • dáta sú pravidelne aktualizované a archivované, kedykoľvek k dispozícii,
  • správcovia a vlastníci majú online prístup k dátam o dennej spotrebe a stave meracích prístrojov,
  • systém spĺňa požiadavky európskej smernice EED, ktorá vyžaduje diaľkový odpočet raz mesačne,
  • správcovia aj vlastníci majú prehľad o hospodárení s energiami v budove/byte,
  • všetky dáta sú archivované v súlade s GDPR.

Od 1. januára 2027 už iba diaľkovo

Transpozícia európskej smernice o energetickej efektívnosti 2018/2002/EÚ (EED) priniesla nové požiadavky aj v oblasti diaľkových odpočtov. Tie sú zakotvené v zákone č. 419/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti. Určené meradlá tepla (vodomery, merače tepla) a pomerové rozdeľovače tepla sa majú vybaviť funkciou diaľkových odpočtov v období od 1. januára 2021 do roku 2027. Táto povinnosť sa týka bytových domov s centrálnym teplovodným vykurovaním a celkovou podlahovou plochou väčšou ako 500 m². Diaľkový odpočet má byť technickým predpokladom pre poskytovanie častejších informácií o spotrebe alebo vyúčtovaní v budúcnosti. Vízia smernice EED je poskytovať tieto informácie konečným spotrebiteľom/vlastníkom bytov raz mesačne.

Vďaka novým digitálnym technológiám bude možné doručiť informácie o spotrebe alebo vyúčtovaní konečnému spotrebiteľovi tak často, ako bude potrebné. Technológiu diaľkových odpočtov zbernicou dát spoločnosť ista inštaluje na Slovensku už od roku 2012. Dnes ňou odčíta viac ako 600000 prístrojov po celej krajine.

Viac o produktoch a službách spoločnosti ista nájdete na www.ista.sk.