Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

JUDr. Katarína Niňajová, Ing. Miloš Blanárik a kol.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, e-mail: kninajova@pss.sk, mblanarik@pss.sk

Už 30 rokov by o kvalite a odpovedajúcej cene mala rozhodovať súťaž. Každý investor obnovy bytového domu, či už je to spoločenstvo vlastníkov, správca alebo bytové družstvo prezentuje záujmy vlastníkov jednotlivých bytov a nebytových priestorov. V ich záujme sa snaží zabezpečiť obnovu čo najlepšie, zároveň aj najlacnejšie. Spojením oboch týchto zdanlivo odporujúcich si požiadaviek vznikne „efektívna obnova“. Jednotliví stavitelia súťažia svojimi ponukami o možnosť realizovať obnovu. Okrem ceny a prezentovanej schopnosti ponúknuť kvalitu by však rozhodujúcim jazýčkom na váhach mali byť predovšetkým referencie. A to referencie práve z obnovy bytového fondu. Väčšina správcov, bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov však pôsobí lokálne a ich možnosti získať prehľad o kvalite a nových technológiách je veľmi obmedzená. Preto na podnet vydavateľstva odborných časopisov V. O. Č. Slovakia v roku 2008 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., ako banka, ktorá prvá na Slovensku začala financovať obnovu bytových domov, sa podujala usporiadať súťaž o najlepšie obnovený bytový dom. Na korektné posúdenie realizácií si prizvali odborného gestora – Združenie pre obnovu bytových domov. Dnes už dvanástykrát vyhlasujeme súťaž o najlepšie obnovený bytový dom. Veríme, že aj v roku 2019 a 2020 súťaž pomôže rozšíriť povedomia o potrebe obnovy a záujem o kvalitu realizácie aj toho vášho bytového domu.

Prihláška do súťaže:

Prihláška do súťaže – 2019

1. Podmienky súťaže Najlepšie obnovený bytový dom 2019

1.1.Termín konania súťaže

Súťaž sa koná od 1. 1. 2020 do 5. 3. 2020. Do súťaže sa môžu prihlásiť bytové domy s ukončenou realizáciou obnovy do 31. 12. 2019. Odoslať prihlášku s kópiou preberacieho protokolu a fotodokumentáciou treba najneskôr do 5. 3. 2020 prednostne na e-mailovú adresu veres@obnova-domov.sk alebo na adresu Ing. Miroslav Vereš, Združenie pre podporu obnovy bytových domov, Námestie S. H. Vajanského č. 1, 036 01 Martin.

1.2. Účastníci a podmienky súťaže

Do súťaže bude zaradený každý klient PSS, a. s., z okruhu právnických osôb (SVB, BD, správcovia bytových domov), ktorý od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 ukončí realizáciu aspoň jednej z nasledovných častí komplexnej obnovy bytového domu financovanej z úveru (medziúveru/stavebného úveru) z Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., a to:

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády,
 • odstraňovanie systémových porúch a statických chýb,
 • modernizácia vykurovacieho systému,
 • inštalácia termostatických ventilov,
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
 • rekonštrukcia balkónov a lodžií,
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov,
 • rekonštrukcia elektroinštalácie,
 • rekonštrukcia a obnova výťahov,
 • obnova vstupných vchodov,
 • výmena a montáž okien,
 • zateplenie a izolácia strechy.

Súčasťou prihlášky je fotodokumentácia pôvodného stavu stavby, priebežného stavu a výsledného stavu zrealizovaných prác v rozsahu najmenej 5 fotografií.

Súťažiaci uvedie aká časť financií bola použitá z úveru z PSS, a. s., a z dotácie na systémové poruchy z MDVRR SR, ak ju využil. Ak súťažiaci obnovoval bytový dom viac rokov, je potrebné do súťaže zahrnúť všetky činnosti na obnove bytového domu a ich cenu za posledné 3 roky.

2. Výhra

2.1. O víťazovi rozhodne odborná hodnotiaca komisia

zložená najmenej z 3 odborníkov z radov STU Bratislava a zástupcov vyhlasovateľov súťaže.

Súťaž PSS, a. s., dotuje finančne sumou 2 750 €. Hodnoty troch hlavných výhier:

 • miesto – 1 700 €
 • miesto – 700 €
 • miesto – 350 €

Okrem finančných cien súťažia bytové domy aj o cenu čitateľov – vecná cena – od V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o., pre bytový dom, ktorý získal najväčší počet hlasov od čitateľov časopisu Správca bytových domov a návštevníkov portálov www.pss.sk, ­www.obnova-domov.sk, www.spravcovstvo.eu a www.tzportal.sk.

Odborný garant Združenie pre podporu obnovy bytových domov udeľuje vecnú cenu za najlepšie architektonické stvárnenie v kombinácii s komplexnou obnovou bytového domu.

2.2. Vyhodnotenie súťaže – hodnotitelia, kritériá hodnotenia, vylúčenie

Odborná hodnotiaca komisia (má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov) bude hodnotiť pomer výšky investície k dosiahnutým projektovaným úsporám, na základe nasledovných kritérií:

a) kvalita prác,

b) kvalita použitých materiálov,

c) lehota výstavby,

d) dosiahnutý stupeň energetických úspor vyjadrený energetickou triedou, na základe energetickej certifikácie,

e) výsledné percento úspor energií po obnove.

Vyhodnotenie a slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční v rámci stavebného veľtrhu CONECO 2020 a bude zverejnené v časopise Správca bytových domov a aj na www.pss.sk, www.obnova-domov.sk, www.tzportal.sk.

Peňažná výhra v súťaži bude daňovo vysporiadaná v súlade s § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Podpísaním prihlášky do súťaže a dodaním dokumentácie súťažiaci zároveň dáva súhlas so zverejnením a medializáciou bytového domu, v rozsahu – názov a sídlo súťažiaceho bytového domu a mena jeho povereného zástupcu.

Prvú cenu v súťaži Najlepšie obnovený dom 2018 získal bytový dom na ulici armádneho generála L. Svobodu 26, Prešov

Druhé miesto v súťaži Najlepšie obnovený dom 2018 získal bytový dom Lodná 8 – 12, Komárno

Tretie miesto v súťaži Najlepšie obnovený dom 2018 získal bytový dom Centrum II, č. 92/50, 51, 52, 53, 54, Dubnica nad Váhom

Cenu za architektonické stvárnenie Združenia pre podporu obnovy bytových domov získal bytový dom Staničná 36, Vranov nad Topľou

Cenu verejnosti V. O. Č. Slovakia s. r. o.  získal bytový dom Medvedzie 150/32, Tvrdošín

Usporiadatelia