Čitatelia nášho časopisu majú možnosť už niekoľko rokov sledovať súťaž o „Najlepšie obnovený bytový dom“, ktorú organizujú vyhlasovatelia súťaže: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. (ďalej len PSS, a. s.), V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o., vydavateľstvo odborných časopisov, časopis „Správca bytových domov“ a Združenie pre podporu obnovy bytových domov, ktoré je zároveň odborným a organizačným garantom súťaže. V nasledujúcich riadkoch prinášame tohoročné podmienky súťaže.

 

Termín konania súťaže

Súťaž sa koná v termíne od 1. 1. 2018 do 23. 3. 2018. Do súťaže sa môžu prihlásiť bytové domy s ukončenou realizáciou práce na/v súťažnom bytovom dome do 31. 12. 2017.

 

Jednotlivé etapy súťaže:

 • do 23. 3. 2018 – odoslanie prihlášky do súťaže, kópie preberacieho protokolu a fotodokumentácie;
 • do 31. 3. 2018 – vyhodnotenie súťaže odbornou hodnotiacou komisiou;
 • do 31. 3. 2018 – spočítanie a vyhodnotenie hlasovacích lístkov;
 • do 12. 4. 2018 – slávnostné vyhlásenie víťazov.

 

prvemiesto

Prvú cenu v súťaži Najlepšie obnovený dom 2016 získal bytový dom na ulici Federátov 8 – 16, Prešov

 

Účastníci a podmienky súťaže

Účastníkmi súťaže budú všetky prihlásené spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (SVB), stavebné bytové družstvá (SBD) a správcovia bytových domov, ktorí sú klientmi PSS, a. s., a splnia nižšie uvedené podmienky súťaže.

 

1. Do súťaže bude zaradený každý klient PSS, a. s., z okruhu právnických osôb (SVB, BD, správcovia bytových domov), ktorý od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ukončí realizáciu aspoň jednej z nasledovných častí komplexnej obnovy bytového domu financovanej z úveru (medziúveru/stavebného úveru) z Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., a to:

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády,
 • odstraňovanie systémových porúch a statických chýb,
 • modernizácia vykurovacieho systému,
 • inštalácia termostatických ventilov,
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
 • rekonštrukcia balkónov a lodžií,
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov,
 • rekonštrukcia elektroinštalácie,
 • rekonštrukcia a obnova výťahov,
 • obnova vstupných vchodov,
 • výmena a montáž okien,
 • zateplenie a izolácia strechy.

2. Na obnovenom súťažiacom bytovom dome musia byť práce protokolárne ukončené do 31. 12. 2017.

3. Vyplnenú prihlášku do súťaže, kópiu preberacieho protokolu a fotodokumentáciu treba doručiť najneskôr do 23. 3. 2018 prednostne na e-mailovú adresu veres@obnova-domov.sk alebo na adresu Ing. Miroslav Vereš, Združenie pre podporu obnovy bytových domov, Námestie S. H. Vajanského č. 1. 036 01 Martin (rozhoduje dátum poštovej pečiatky). Každému účastníkovi súťaže bude po prevzatí prihlášky pridelené identifikačné súťažné číslo.

4. Pri podaní prihlášky do súťaže je súťažiaci povinný dodať fotodokumentáciu pôvodného stavu stavby, priebežného stavu a výsledného stavu zrealizovaných prác v rozsahu najmenej 5 fotografií.

5. Súťažiaci je povinný uviesť, aká časť financíí bola použitá z úveru z PSS, a. s. V prípade, že bola použitá aj dotácia na systémové poruchy z MDVRR SR, je nutné uviesť v akej výške.

6. Ak súťažiaci obnovoval bytový dom viac rokov, je potrebné do súťaže zahrnúť všetky činnosti na obnove bytového domu a ich cenu za posledné 3 roky.

 

druhemiesto

Najlepšie obnovený dom 2016 – 2. miesto získal bytový dom na ulici Štúrovej 342/3,Hanušovce nad Topľou

 

Výhra

1. Celková hodnota troch hlavných finančných výhier (1. až 3. miesto) je 2 750 €. Hodnoty jednotlivých výhier sú nasledovné:

 • miesto 1 700 €
 • miesto 700 €
 • miesto 350 €

2. Výhercami troch finančných výhier poskytnutých PSS, a. s., formou pripísania výhry na účet stavebného sporenia výhercu v PSS, a. s., sa stanú tri bytové domy, ktoré odborná hodnotiaca komisia ohodnotí ako najlepšie obnovené bytové domy.

3. Výherca ceny čitateľov – vecná cena, ktorú poskytne V.O.Č. SLOVAKIA, s. r. o., sa stane bytový dom, ktorý získal najväčší počet hlasov od čitateľov časopisu

Správca bytových domov a návštevníkov portálovwww.pss.sk,www.obnova-domov.skwww.tzportal.sk.

4. Výherca ceny za najlepšie architektonické stvárnenie v kombinácii s komplexnou obnovou bytového domu získa vecnú cenu od Združenia pre podporu obnovy bytových domov. O víťazovi rozhodne odborná hodnotiaca komisia.

 

tretiemiesto

Najlepšie obnovený dom 2016 – 3. miesto získal bytový dom na ulici Trenčianskej č. 78, Nová Dubnica

 

Hlasovanie

1. Hlasovať môžu čitatelia časopisu Správca bytových domov a návštevníci stránokwww.pss.sk, www.obnova-domov.skwww.tzportal.sk.

2. Vyplnený hlasovací lístok s identifikačným číslom súťažného bytového domu je potrebné odoslať na adresu vydavateľstva V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o., Školská 23, 040 11 Košice, najneskôr do 31. 3. 2018. Rozhodujúca je pečiatka na obálke.

Vyhodnotenie súťaže – hodnotitelia, kritériá hodnotenia, vylúčenie zo súťaže

1. Súťaž vyhodnotí odborná hodnotiaca komisia zložená najmenej z troch odborníkov z radov STU Bratislava a zástupcov vyhlasovateľov súťaže a to do 31. 3. 2018. Odborná hodnotiaca komisia bude hodnotiť pomer výšky investície k dosiahnutým projektovaným úsporám, na základe nasledovných kritérií:

a) kvalita prác,

b) kvalita použitých materiálov,

c) lehota výstavby,

d) dosiahnutý stupeň energetických úspor vyjadrený energetickou triedou, na základe energetickej certifikácie,

e) výsledné percento úspor energií po obnove.

2. Vyhlasovatelia súťaže majú právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, že účastník súťaže poskytne podklady nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený.

3. Termín spočítania a vyhodnotenia anketových lístkov zaslaných čitateľmi časopisu Správca bytových domov a hlasov odovzdaných prostredníctvom internetového hlasovania na webových stránkach a portáloch www.pss.sk, www.obnova-domov.skwww.tzportal.sk je do 31. 3. 2018.

 

zdrutenie

Cenu Združenia pre podporu obnovy bytových domov získal bytový dom na ulici Žitavskej 13 – 17, Senec

 

Vyhlásenie víťazov, zverejnenie výsledkov súťaže, odovzdanie cien

1. Vyhodnotenie splnenia podmienok a vyhlásenie víťazov súťaže sa uskutoční do 12.4. 2018.

2. Zoznam výhercov bude zverejnený v časopise Správca bytových domov. Okrem toho bude zverejnený na stránkach www.pss.sk, www.obnova-domov.skwww.tzportal.sk, najneskôr do 7 dní po vyhlásení výsledkov súťaže.

3. Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční v rámci stavebného veľtrhu CONECO 2018. Organizačný garant oznámi víťazom súťaže, realizátorovi a projektantovi termín na prevzatie ceny minimálne 7 dní vopred. Poverený zástupca výherného bytového domu zabezpečí svoju účasť alebo účasť svojho zástupcu na slávnostnom odovzdávaní cien. Tri hlavné finančné výhry budú na veľtrhu CONECO odovzdané formou symbolického šeku a diplomu. Následne PSS, a. s., pripíše finančné výhry na účet stavebného sporenia výherných bytových domov.

Zároveň vyhlasovatelia súťaže odovzdajú výhercom hlasovania vecné ceny.

 

cenavoc

Najlepšie obnovený dom 2016 – V. O. Č. Slovakia s. r. o. získal bytový dom Park Angelinum 17040 01 Košice

 

Zdaňovanie výhry

Peňažná výhra v súťaži bude daňovo vysporiadaná v súlade s § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Osobitné ustanovenia

Podpísaním prihlášky do súťaže a dodaním dokumentácie súťažiaci zároveň dáva súhlas so zverejnením a medializáciou bytového domu, v rozsahu – názov a sídlo súťažiaceho bytového domu a mena jeho povereného zástupcu.