Bytové družstvo Prešov je jeden z najväčších správcov bytového a nebytového fondu na Slovensku. Bytové družstvo je zapísané v podnikovom registri od 15. novembra 1972. Dnešnú podobu nadobudlo OSBD Prešov 16. 5. 1973, kedy sa uskutočnilo spoločné zhromaždenie delegátov 53 družstiev, ktorí súhlasili s integráciou do jedného Okresného stavebného bytového družstva so sídlom v Prešove. A keďže čas neúprosne beží, v novembri tohto roku uplynulo už 45 rokov od vzniku tohto správcu. Také okrúhle výročie sa patrilo osláviť, čo družstevníci aj na svojej 45. výročnej schôdzi Bytového družstva Prešov  urobili a dôstojne slávnostný deň zvládli na výbornú.

 

Trochu o histórii

Vznik bytového družstevníctva v okrese Prešov sa datuje od roku 1959, kedy v Prešove a Sabinove vznikli prvé SBD. O niečo neskôr vznikli SBD aj v Lipanoch a v Solivare. Postupne boli zakladané aj v ostatných sídlach okresu. Bytové družstvo je zapísané v podnikovom registri od 15. novembra 1972. V podstate dnešnú podobu nadobudlo OSBD Prešov 16. 5. 1973, kedy sa vykonalo spoločné zhromaždenie delegátov 53 družstiev, ktorí súhlasili s integráciou do jedného Okresného stavebného bytového družstva so sídlom v Prešove. Integračný proces bol ukončený v roku 1974. V tomto období OSBD Prešov spravovalo v Prešove 3 502, vo Veľkom Šariši 190, v Šarišských Michaľanoch 48, v Sabinove 276, v Lipanoch 132 a v rozptyle 118 bytov.

 

Aká je súčasnosť?

BD Prešov je právnickou osobou, ktorého hlavným poslaním je obstarávať si spoločnou činnosťou a spoločnými prostriedkami byty, hospodáriť s nimi a tak sa podieľať na uspokojovaní svojich bytových potrieb. Je vykonávateľom spoločného záujmu – vykonávať správu obytných domov, v ktorých sa nachádzajú byty. Bytové družstvo vykonáva údržbu, opravy, rekonštrukcie a modernizácie bytového fondu, zámočnícke a maliarske práce, dopravu materiálov, odborné prehliadky všetkých vyhradených technických zariadení a iné práce súvisiace s bývaním. Zabezpečuje výstavbu nových bytov a vykonáva sprostredkovateľské služby spojené s výmenou alebo predajom bytov. Postupným vysporiadaním vlastníctva k bytom v zmysle Zákona 182/93 Z. z. v zmysle platných noriem, aj náplň bytového družstva sa bude meniť na družstvo správcovské. Aj v ďalšom období plánujú robiť všetko preto, aby sa splnili všetky požiadavky bývajúcich a zabezpečilo dôstojné bývanie v nami spravovaných bytoch.

 

Od 1. 6. 2006 Bytové družstvo Prešov získalo certifikát pre uplatňovanie systému manažérstva kvality ISO 90001:2000 pre správu bytov, opravu a údržbu, ktorého je doposiaľ držiteľom po úspešných auditoch a zodpovedá požiadavkám STN EN ISO 9001:2009. V súčasnosti spravuje 13 511 bytových jednotiek a 290 nebytových priestorov v Prešove, Sabinove, Lipanoch, vo Veľkom Šariši a v obciach týchto okresov.

 

presov2

 

Oslavy okrúhleho výročia bytového družstva Prešov

Ak sa sami prejdeme po mestách či obciach ktoré bytové družstvo spravuje, uvidíme pestrú paletu zateplených obnovených bytových domov, ktoré majú taktiež obnovené vnútorné infraštruktúry rozvodov energií, zdravotechniky, ale už aj výťahov. Zabezpečenie dôstojného bývania je hlavnou úlohou Bytového družstva Prešov, už 45 rokov to bol práve dôvod na oslavu. „V počiatkoch činnosti Bytového družstva Prešov to bola predovšetkým výstavba bytových domov, následne zabezpečovanie služieb spojených s bývaním a v súčasností hovoríme o takzvanej obnove bytového fondu,“ načrel do začiatkov Kfm. Ing. Jozef Brilla, súčasný predseda Bytového družstva Prešov.

 

Súčasne dodal, že na tom, aby bytové družstvo mohlo napĺňať svoje poslanie, sa podieľajú mnohí ďalší. „Či sú to štátne, mestské orgány, orgány Slovenského zväzu bytových družstiev, dodávatelia energií, vody a všetkých služieb, finančné inštitúcie, poisťovne, dodávateľské firmy, ktoré sa starajú o obnovu, o zabezpečenie všetkých služieb spojených s bývaním. No asi najväčší podiel poďakovania na tejto neľahkej činnosti v správe bytového fondu za tie roky patrí samotným užívateľom bytov, predtým nájomníkom, v súčasnosti vlastníkom. A hlavne zástupcom vlastníkov, predtým predsedom samospráv.“

 

presov3

 

Oslávenci a oceňovaní

Oslavy 45 rokov existencie Bytového družstva Prešov sa niesli v priateľskom duchu. Pozvanie prijali mnohí hostia. „Som rád, že naše pozvanie prijal zástupca Slovenského zväzu bytových družstiev, predseda predstavenstva a výkonný predseda Ing. Vojtech Molnár, zástupcovia miest a obcí našich okresov, zástupcovia poslancov mestského zastupiteľstva v Prešove, Miroslav Benko a Martin Ďurišin. Osláviť s nami prišli aj zástupcovia finančných inštitúcií, bánk, poisťovní, partneri zo Spravbytkomfort a. s. Prešov, Sabyt Sabinov, zástupcovia dodávateľských firiem, zástupcovia štátnych kontrolných orgánov, súčasní a bývalí členovia volených orgánov bytového družstva, ale aj zástupcovia zamestnancov,“ predstavil časť hostí Jozef Brilla.

 

Súčasťou slávnostného večera bolo aj oceňovanie. Vecným darom boli ocenení zástupcovia vlastníkov, člen voleného orgánu a zamestnanec bytového družstva Josef Hradil, Vladimír Kaščák, Helena Krafčáková, Andrej Barna, Jana Kalatová. A aké by to boli oslavy bez dobrej zábavy? O tú sa postarali mažoretky skupiny Laby, spevácka legenda Peter Stašák, ľudová hudba vedená Ondrejom Ondzikom a o hudobnú produkciu sa postaral zamestnanec BD Mgr. Martin Sopko.

 

Poslanie správcu

Byť správcom bytového aj nebytového fondu dnes predstavuje dodržiavanie veľmi veľa zákonov, nariadení, vyhlášok. „Musíme veľmi dobre ovládať právo, byť znalí v matematike, účtovníctve, bankovníctve, poisťovníctve, ovládať kupecké počty, musíme ovládať techniku, strojarinu, stavbarinu, elektrinu, ovládať pracovné právo či zákonník práce, musíme byť obozretní v požiarnej technike, byť obozretní v environmentálnych oblastiach, v oblastiach životného prostredia, ale hlavne všetky úlohy musíme zabezpečovať s prihliadnutím na sociálne aspekty bývajúcich,“ opisuje predseda široký záber činností, ktoré sú späté s činnosťou Bytového družstva Prešov. To všetko zhrnul Kfm. Ing. Jozef Brilla do jednej vety, ktorá hovorí za všetko: „To nie je ani práca…  To je asi naše spoločné životné poslanie.“

K okrúhlemu výročiu Bytového družstva Prešov, ako aj k skvele zorganizovanej výročnej schôdzi blahoželáme všetkým, ktorí sa na jej úspešnom priebehu podieľali. Bytovému družstvu Prešov prajeme do budúcna mnoho úspešných rokov svojej existencie.

(red)