Slovensko sa ako členská krajina EÚ zaviazalo byť do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou krajinou. Súčasťou tohto záväzku je aj potreba zásadnej transformácie a modernizácie energetického sektora. V oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) však v porovnaní s krajinami EÚ i V4 zatiaľ zaostávame. V Českej republike pripojili len v roku 2023 do siete temer 83 000 nových fotovoltických elektrární (FVE), ktorých výkon dosahuje 970 megawatt-peakov (MWp). V Čechách tak majú nainštalované solárne elektrárne s kapacitou 3,5 GW, v Maďarsku 3 GW a v Poľsku dokonca s viac ako 13 GW. Na Slovensku síce v roku 2023 narástol počet inštalácií, no celkový výkon FVE je zatiaľ len 0,6 GW. A nie je to dané len veľkosťou krajiny. Najmä Poľsko a Česká republika inštalovanie fotovoltických panelov rozsiahlo podporujú. V tomto roku by však malo svitnúť na lepšie časy využívaniu slnečnej energie aj na Slovensku.

„Slovenský energetický mix by mal do roku 2030 obsahovať minimálne 23 % energie vyrábanej obnoviteľnými zdrojmi energie. Napriek tomu bola v roku 2023 podpora štátu na ich inštaláciu minimálna. Aktuálne u nás vyrábajú fotovoltické panely necelé 2 % energie, pričom na strechách domov a budov na Slovensku by mohla byť inštalovaná kapacita až cca 13 GWp,“ povedal Milan Lempochner, COO spoločnosti Columbus Energy.

V rokoch 2021 a 2022 sme v porovnaní s Európou výrazne zaostávali a za pomalý rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE) kritizovala Slovenskú republiku v decembri 2023 aj Európska komisia. Vo svojom stanovisku k návrhu aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu upozornila, že očakávaný podiel OZE v národnom energetickom mixe by mal byť oproti stanoveným 23 % až na úrovni 35 %. Navyše – podľa Európskej komisie plán neobsahuje ani trajektóriu rozvoja technológií OZE, ani konkrétne opatrenia, ktoré by sa na podporu rozvoja OZE mali na Slovensku prijať. Vo svojom stanovisku spomenula Európska komisia aj potrebu využitia PPA zmlúv, stanovenie jasných pravidiel pre fungovanie samospotrebiteľov energie, určenie a sfunkčnenie akceleračných zón a podporu integrácie variabilných OZE do sústavy.

Rok 2024 však môže byť podľa slov Milana Lempochnera pre využívanie solárnej energie na Slovensku prelomový. Podľa odhadov by totiž malo byť u nás v roku 2024 nainštalovaných až 300 MWp nových FVE. V oblasti rozvoja OZE čaká Slovensko v tomto roku veľa práce aj v oblasti legislatívy a dotácií. Posledné dotácie boli vyplatené v marci 2023. Tretia výzva pre žiadateľov mala byť spustená v septembri 2023, jej spustenie však bolo presunuté na prvý polrok 2024. Potrebné budú aj legislatívne zmeny, ktoré by viedli k zjednodušeniu procesu pripojenia fotovoltiky do siete a ktoré by definovali malé a stredné zdroje OZE podobne ako v Českej republike. „V prvom rade by sa mal zjednodušiť proces pripojenia fotovoltických elektrární a vytvoriť rámec pre prevádzkovateľov distribučných sústav. Domácnostiam je tiež potrebné umožniť, aby mohli jednoducho, bez komplikácií so stavebným povolením, stavať zdroje väčšie ako 10 kWp. Napríklad v Poľsku je už roky limit do 50 kWp a k podobnej zmene došlo aj v Českej republike. A v neposlednom rade, domácnosti by mali mať možnosť predávať prebytočnú energiu do siete,“ dodal Milan Lempochner. Takáto podpora zo strany štátnych a verejných inštitúcií by podľa neho viedla k väčšej energetickej sebestačnosti domácností a znížila by ich závislosť od štátnej regulácie cien energií.

Významným krokom ku zelenšej budúcnosti Slovenska by bolo aj legislatívne zakotvenie komunitnej energetiky. „Columbus Energy je silná európska spoločnosť a vidíme, že v západoeurópskych krajinách, napríklad v Nemecku, je komunitná energetika neodmysliteľnou súčasťou transformácie energetiky. Aj na Slovensku žije nezanedbateľná časť ľudí v bytových domoch. Komunitnú energetiku – teda využitie energie zo spoločných OZE na tzv. samospotrebu v bytových domoch – je potrebné umožniť a podporiť legislatívne a následnej aj finančnými stimulmi. Slovensku to pomôže priblížiť sa k splneniu svojho záväzku uhlíkovej neutrality do roku 2050,“ uzavrel Milan Lempochner.