Vlastníci bytových domov vedia investovať množstvo peňazí do zvyšovania estetiky svojich bytov, avšak nie vždy sú naklonení riešeniam, ktoré sú technického charakteru. Nie je to, žiaľ, správne, lebo takýmto konaním sa niekedy dopúšťajú „samodeštrukčného“ poškodzovania svojich vlastných bytov. Jedným z takých deštrukčných technických konaní býva nezriedka „zablendovanie“ vetracích otvorov, ktoré cez vetraciu šachtu bytového domu viedli najčastejšie na strechu, kde ventilátor odsával splodiny. Dôvodom je často nefunkčnosť ventilátorov na streche budovy, ktoré sa počas rekonštrukcie nezriedka uzavreli alebo nenahradili ničím. Kuchyňa síce bez vetracej mriežky vyzerá „vraj“ krajšie, ale… je to tak správne? Na problematiku sa pokúsil odpovedať František Mičko, konateľ spoločnosti AFM, s.r.o.

Prečo sa doteraz málo rieši čistenie vzduchotechniky v bytových domoch?

Čisteniu vzduchotechniky sa doteraz venuje málo spoločností. Bude to asi tým, že ani neexistujú požiadavky bytových domov na túto technickú sanáciu v tak hojnom počte, ako bolo na­príklad zatepľovanie alebo výmena stúpačiek. Pôvodné projekty bytových domov obsahujú vetracie šachty, na ktoré sa často pri obnove bytových domov zabudlo. Nezriedka sa samotné šachty na strechách bytového domu pri obnove strechy uzavreli celkom, alebo v lepšom prípade sa nahradili napríklad vetracími turbínami. Určitú časť zodpovednosti nesú na tomto aj samotní vlastníci, ktorí si vetracie mriežky svojvoľne pri rekonštrukcii svojich bytov odstránili alebo prekryli inými materiálmi, vďaka ktorým sa mriežky stali nefunkčnými.

Aké sú možné následky znefunkčnenia vetracích šachiet v bytových domoch?

Za podstatné by som spomenul dve riziká. Jedným je požiarne riziko, kde vetracie šachty zohrávajú dôležitú úlohu pri šírení požiarov. Správne fungujúca vetracia šachta odtiahla oheň na strechu a zabránila požiaru šíriť sa do ostatných bytov. Druhé riziko by sa dalo nazvať hygienickým rizikom, nakoľko vetranie malo za účel odťahovanie napríklad mastných splodín, ktoré vznikajú pri varení v kuchyni na strechu bytového domu. Toto všetko zanikne v momente, kedy sme pri obnove strechy uzavreli vetraciu šachtu.

Aké sú možnosti?

Je na rozhodnutí vlastníkov, či chápu vážnosť situácie. Správnou cestou je vetraciu šachtu obnoviť a vyčistiť ju tak, aby sme sfunkčnili jej stav, v akom bola pôvodne naprojektovaná. Čistenie šachiet sa prevádza rôznymi spôsobmi, od mechanického čistenia po čistenie suchým ľadom. Najčastejšie je však používaná chémia, ktoré šachtu nielen očistí, ale aj odmastí a zabezpečí jej hygienickú funkčnosť do budúcna. Môže sa použiť aj kombinácia týchto možností, alebo riešenia podľa danej si­tuácie a existujúceho stavu vetracích otvorov.

Čo je k tomu treba?

V prvom rade je k tomu treba uvedomelých vlastníkov, ktorí si „spočítajú“ riziká vyplývajúce zo zanedbania alebo odstránenia vetracích otvorov a ciest. Kompletné prečistenie nie je lacná záležitosť, avšak ich sfunkčnenie môže ušetriť výrazne vyššie náklady, napríklad v prípade vzniknutého požiaru. Ak sa bytový dom rozhodne na prečistenie a obnovu šachiet, odporučíme aj rekonštrukciu požiarnych ciest a rozvodov doplnených o protipožiarne detektory, ktoré taktiež vedia výrazne znížiť riziká požiaru.

Čo s kvalitou vzduchu?

Áno, zatiaľ sme sa o kvalite vzduchu nezmienili. Zamedzenie výmeny vzduchu môže spôsobiť množstvo problémov. Výmena vzduchu je jedným zo základov zdravej životosprávy. Ak škodliviny neodvedieme, tak výrazne viac cítime pachy zo záchodov aj kuchyne v byte a bytovom dome. Funkčnosť je preto veľmi dôležitá, čo by si mali uvedomiť práve správcovia a čistenie vzduchotechniky by malo byť práve jednou z plánovaných aktivít bytového domu v pláne opráv pre budúce obdobie. Ide predsa o komfort a kvalitu života nás všetkých.

Aké motivácia by mala viesť vlastníkov k sanáciám vzduchotechniky v bytových domoch?

Zhrnieme to do troch oblastí:

  1. a) Hygiena – ktorú zhrnieme do kvality ovzdušia. Nečistoty, mastnoty, kvasinky, plesne – toto všetko prináša vysoké zdravotné riziko.
  2. b) Požiarne riziko – nevyčistené vzduchotechnické cesty sú zanesené mastnotou z kuchynských splodín, pričom všetci vieme, že mastnota horí rada.
  3. c) Sanáciou systémov zabezpečíme zlepšenie výkonu odsávacieho a vzduchotechnického systému.

Aké sú možnosti sanácií vetracích šácht?

Ako som povedal, možností je viac. Neexistuje jednotné riešenie. Rozhodnutie je individuálne podľa stavu šachty v tom-ktorom bytovom dome. Určite mimo prečistenia šachty je treba pristúpiť k dezinfekcii už vyčistenej vetracej šachty, aby celý proces mal význam.

Aké sú ďalšie možné riešenia, aby bytový dom mal kvalitné odvetranie?

Okrem dezinfekcie vetracích šácht ponúkame pre bytové domy aj technické riešenia, ktoré spočívajú vo výmene energeticky náročných ventilátorov za výkonnejšie s nižšou spotrebou. Doba pokročila a v súčasnosti existuje množstvo vyskokvalitných ventilátorov s výrazne nižšou spotrebou, ako boli tie pôvodné, ktoré boli montované pri stavbe bytového domu. V dnešných časoch, kedy sa energetika stáva jedným z kľúčových momentov, je na mieste zamyslieť sa aj nad touto stránkou možnosti šetrenia energií a nákladov pre bytový dom.

Na záver by som ešte odporučil kontrolu prestupov z bytu do vetracej šachty. Tieto prestupy sú už tiež dávno za zenitom a keď sa už bytový dom rozhodne sanovať šachtu samotnú, určite by som odporučil venovať sa aj týmto prestupom.

Čo na záver?

V prípade záujmu sa ozvite telefonicky 0905 477 470, radi prídeme na obhliadku každého bytového domu, ktorý prejaví záujem o obnovu vetracích šácht. Tejto pomerne podceňovanej súčasti obnovy bytového domu sa vlastníci neradi venujú, lebo to nie je veľmi vidno a nerobí problémy do chvíle, kým sa niečo nestane. A tomu chceme predísť, či nie?