Amicus SK, s.r.o.

Optimálny nástroj pri znižovaní nákladov na energie

Najlacnejšia energia je tá, ktorú nespotrebujeme. Pre niekoho už veľakrát opakované klišé, ale pre väčšinu správcov alebo majiteľov budov správne motto na zamyslenie sa, ako znížiť vykurovacie energie na nevyhnutné minimum. A práve inštalácia zónovej regulácie vykurovania alebo chladenia je vzhľadom na rýchlosť návratnosti tohto úsporného opatrenia tou najsprávnejšou voľbou.

Zamerať sa na reguláciu vykurovania a chladenia sa oplatí

V poslednom období sme v Európe svedkami veľkého zvyšovania cien energií. Aj keď sa štát snaží formou kompenzácií znižovať dopady nárastu cien plynu a elektrickej energie na spoločnosť, musíme sa pripraviť na novú éru, v ktorej budeme za energie platiť o desiatky percent viac, ako tomu bolo pred energetickou krízou. Určite by nebolo múdre sa spoliehať na veľkorysosť budúcich vlád. Dobrý hospodár musí prijať opatrenia, ktoré mu umožnia dostať spotrebu energií pod kontrolu. A keďže vykurovanie a chladenie tvoria približne 70-percentný podiel z celkových prevádzkových nákladov budov, je rozumné zamerať našu pozornosť práve týmto smerom.

Zónová regulácia vykurovania / chladenia v budovách je nevyhnutný štandard

Doba, keď stačilo v rámci úsporných opatrení osadiť teplovodné radiátory termostatickými ventilmi a mechanickými termostatickými hlavicami, je už minulosťou. Ak chce správca budovy znížiť prevádzkové náklady budovy na minimum, musí siahnuť po moderných technológiách, ktoré mu umožnia v každej jednej miestnosti nastavovať časovo-teplotné režimy (komfortné a útlmové teploty) na základe ich aktuálnej obsadenosti, pracovnej doby, prípadne v súlade s hygienickou normou. A práve za týmto účelom boli vyvinuté systémy zónovej regulácie vykurovania alebo chladenia. Keďže majú možnosť centrálneho riadenia (vzdialenej správy), je pre obsluhu systému veľmi jednoduché nastavovať vykurovanie (chladenie) jednotlivých zón podľa požadovaných teplotných parametrov, či už prostredníctvom počítačového softvéru alebo mobilnej aplikácie. V prípade, že sa časovo-teplotné programy pre jednotlivé miestnosti správne  zadefinujú, systém zónovej regulácie pracujúci v automatickom režime zamedzí neefektívnemu vykurovaniu alebo chladeniu v časoch, keď nie sú miestnosti využívané. Regulačné systémy zónovej regulácie a ich zariadenia, by mali umožňovať aj on-line monitorovanie a archiváciu údajov o skutočnej teplote, vlhkosti a CO2.

IQRC – Systém bezdrôtovej zónovej regulácie vykurovania, chladenia a monitorovania CO2

Profesionálny šetriaci nástroj pre správcov veľkých budov.

Prvým v Európe používaným bezdrôtovým systémom zónovej regulácie vykurovania, určeným pre veľké budovy, sa stal systém IQRC. Bol vyvinutý Slovenskou spoločnosťou Amicus SK, s.r.o. so sídlom v Skalici. Prvá inštalácia (škola SOU Senica) bola realizovaná už v roku 2012 a odvtedy bol systém zónovej regulácie úspešne inštalovaný do viac ako 200 rozľahlých objektov na Slovensku, ale aj v zahraničí. IQRC systém ukázal výrazný potenciál nielen pri šetrení energií, ale aj pri znižovaní emisií CO2. A práve vďaka dosiahnutým výsledkom s výrazným celospoločenským prínosom si systému IQRC všimla aj odborná verejnosť so zameraním na energetiku a vykurovaciu techniku. Tá udelila systému IQRC na Medzinárodnej výstave Aquatherm Nitra „Zlatú medailu“ a ocenenie „Najlepší exponát výstavy“.

Súhrn všeobecných výhod systému IQRC

Bezdrôtové riešenie / jednoduchá inštalácia

Vďaka bezdrôtovej komunikácii je inštalácia systému IQRC jednoduchá, časovo nenáročná a finančne dostupná. Je ideálnou voľbou najmä pri rekonštrukciách vykurovacích systémov v už existujúcich budovách.

Vhodné pre rozľahlé budovy

Spoľahlivá komunikácia veľkého počtu bezdrôtových IQRC prvkov je veľkou konkurenčnou výhodou oproti iným bezdrôtovým systémom na trhu. Najväčšie realizácie IQRC majú viac ako 1000 zariadení.

Zónová regulácia

Umožňuje uplatňovať individuálny prístup pri nastavovaní teplotných režimov v jednotlivých miestnostiach na základe ich aktuálnej obsadenosti, hygienickej normy alebo účelu využívania.

Úspora energie

Pri efektívnom využívaní má systém IQRC potenciál šetriť desiatky percent nákladov na vykurovaní a chladení. V sledovaných objektoch sa po zavedení systému dosiahla priemerná úspora 24%.

Životné prostredie

Keďže systém IQRC dokáže po nainštalovaní ušetriť približne štvrtinu spotrebovanej energie (plynu), rovnakým percentuálnym príspevkom sa podieľa aj pri znižovaní emisií CO2.
Významnou mierou tak prispieva v boji proti globálnemu otepľovaniu.

Centrálne riadenie / vzdialená správa

Systém sa nastavuje, riadi a kontroluje centrálne. Vďaka možnostiam internetu je veľmi často využívaná aj možnosť vzdialenej správy systému.

Automatizácia prevádzky

Systém po úvodnom nastavení parametrov regulácie a časovo-teplotných režimov pre jednotlivé miestnosti, spoľahlivo funguje v automatickom režime. V prípade, že sa v niektorej z miestností vyskytne nezhoda medzi nastavenou a skutočnou teplotou (prípadne v inom sledovanom parametre), softvér IQRC Vás na to upozorní, prípadne Vám zašle e-mailovú notifikáciu s popisom problému.

On-line monitoring teploty, vlhkosti a CO2

Systém IQRC okrem funkcie regulácie teploty umožňuje z jednotlivých miestností zberať údaje o skutočnej teplote, vlhkosti alebo hladine CO2. Tieto údaje pomáhajú pri riadení chladenia, vzduchotechniky alebo kontrolovanom vetraní. Na základe analýz monitorovaných teplôt je možné prostredníctvom softvéru IQRC zistiť, či teplotné zisky v miestnosti nie sú spôsobené neželaným dokurovaním z klimatizačných jednotiek, prípadne z elektrických radiátorov.

Riešenie ušité na mieru

Pre každú regulovanú miestnosť je prostredníctvom softvéru IQRC možné nastaviť širokú škálu užívateľských parametrov regulácie. Správca systému sa môže rozhodnúť, či umožní nastavovanie požadovaných teplôt prostredníctvom nástenných regulačných jednotiek umiestnených v miestnostiach alebo v nich bude teplota riadená výhradne na základe centrálne nastaveného programu.

Modularita

Systém IQRC je modulárny. Vďaka tomu je veľmi jednoduché doplniť už zrealizovanú inštaláciu o nové bezdrôtové prvky.

Široká oblasť využitia

Systém IQRC sa najčastejšie využíva pri zónovej regulácii vykurovania a chladenia, prípadne pri monitorovaní teploty, vlhkosti a CO2. Rozširujúce moduly systému dokážu zabezpečiť odpočty spotreby elektriny, vody, prípadne iné špecifické funkcie, využívané v procesoch riadenia automatizácie budov.

Externí dodávatelia tepla pod kontrolou

Systém IQRC je účinnou zbraňou využívanou v boji proti „neželaným dodávkam tepla“, ku ktorým sa zmluvní dodávatelia, prípadne správcovia kotolní, často uchyľujú. Aj z tohto dôvodu sú súčasťou inštalácie systému IQRC merače teploty vykurovacieho média, ktoré sa podľa potreby osádzajú na jednotlivé vykurovacie vetvy.

Najčastejšie príklady využitia IQRC v praxi

Školy (vykurovanie na základe rozvrhu).

Triedy, učebne, školské jedálne, sú často neekonomicky vykurované aj v časoch, keď v nich žiadne aktivity neprebiehajú. V poobedňajších hodinách sú zbytočne vykurované veľké časti školských budov len preto, aby sa zabezpečila tepelná pohoda pre deti v niekoľkých triedach družín, poobedných krúžkov, prípadne v telocvičniach, ktoré bývajú komerčne využívané do neskorých večerných hodín. Zavedením systému IQRC by nemuseli byť tieto miestnosti neefektívne vykurované. Systém IQRC poskytuje aktuálnu informáciu aj o hladine CO2 v jednotlivých triedach. Vďaka tomu môžu učitelia v nich zabezpečiť kontrolovaným vetraním optimálne hygienické prostredie na vyučovací proces.

Najväčšia inštalácia IQRC systému – Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Administratívne budovy (vykurovanie na základe pracovnej doby, účelu využívania)

V máloktorej administratívnej budove je pracovný režim jej zamestnancov, prípadne jej prenajímateľov, z pohľadu začiatku a ukončenia pracovnej doby rovnaký. Vďaka systému IQRC má správca budovy možnosti vytvoriť pre každú miestnosť optimálny časovo-teplotný režim, vďaka ktorému bude objekt vykurovaný (chladený) vždy efektívne. Keďže všetky údaje o nastavených a reálnych teplotách z jednotlivých miestností sa ukladajú do pamäte riadiacej jednotky, vie sa správca (majiteľ) budovy v prípade potreby veľmi jednoducho preukázať, že boli z jeho strany splnené všetky požiadavky na zabezpečenie tepelnej pohody, určené nájomnou zmluvou, prípadne hygienickou normou.

Nemocnice a polikliniky (vykurovanie na základe ordinačných hodín, účelu využívania)

Ešte stále existuje veľa zdravotníckych zariadení, kde sú z dôvodu nepretržitej 24 hodinovej prevádzky pohotovostí, prípadne lôžkových oddelení, každý deň (24/7) neefektívne vykurované desiatky ordinácií, vyšetrovní, čakární mimo ich ordinačné a prevádzkové hodiny. A tie bývajú v mnohých prípadoch len niekoľko dní v týždni. Systém IQRC je preto pre nemocnice a polikliniky vhodným nástrojom na znižovanie vykurovacích nákladov na nevyhnutné minimum.

Hotely, penzióny a ubytovacie zariadenia (vykurovanie podľa obsadenosti)

Vďaka systému IQRC je jednoduché nastavovať teploty v jednotlivých miestnostiach ubytovacieho zariadenia, vždy na základe aktuálnej obsadenosti. Ovládací softvér IQRC je navyše možné prepojiť aj s rôznymi rezervačnými systémami, takže správca systému si prostredníctvom softvéru IQRC len zadefinuje teplotnú požiadavku na komfortnú a útlmovú teplotu pre jednotlivé miestnosti a o ostatné sa postará automatika. Dbať o optimálnu tepelnú pohodu ubytovaných hostí a zároveň minimalizovať vykurovacie náklady, to je pre každého správcu ubytovacieho zariadenia tá najdôležitejšia úloha. K tomu im pomôže aj to, že majú k dispozícii vždy aktuálne (on-line) informácie o nastavenej, prípadne skutočnej teplote v jednotlivých miestnostiach objektu.

Výrobné prevádzky (vykurovanie podľa pracovnej doby)

Zónová regulácia je vhodná najmä tam, kde sa pracuje na zmeny. V takých prípadoch sa často stáva, že jednotlivé vykurovacie vetvy musia byť z dôvodu viac-zmennej prevádzky vykurované nepretržite 24 hodín denne, ale obsadenosť niektorých priestorov (napríklad administratíva), ktoré sú ich súčasťou, býva len 8 hodín denne. Plošné nasadenie IQRC však prináša nezanedbateľné úspory aj v podnikoch, ktoré fungujú len v jednoduchom 8 hodinovom pracovnom režime.

Základné prvky systému IQRC

Centrálna riadiaca jednotka

Hlavnou funkciou centrálnej jednotky je koordinácia systému. Zaisťuje spoľahlivú bezdrôtovú distribúciu nastavených časovo-teplotných režimov, prípadne ostatných parametrov do jednotlivých regulačných zariadení v celom objekte. Pracuje na základe obojsmernej bezdrôtovej komunikácie a spätne zbiera všetky potrebné informácie o aktuálnom stave systému. Zároveň plní funkciu brány, ktorá umožňuje systém IQRC ovládať (kontrolovať) vzdialene prostredníctvom internetu.

Regulačná nástenná jednotka

Zariadenie je bezdrôtovo programovateľné prostredníctvom riadiacej jednotky a softvéru IQRC. Pri vhodnom umiestnení zabezpečuje neskreslené meranie priestorovej teploty, vlhkosti, ale aj hladiny CO2 v miestnosti. Na základe výsledkov meraní ovláda podľa aktuálneho časovo-teplotného programu bezdrôtové termostatické radiátorové hlavice, termopohony, prípadne iné zariadenia zabezpečujúce vykurovanie, chladenie, alebo riadenú výmenu vzduchu. Regulačná jednotka je zároveň brána k tomu, aby si mohol užívateľ nastaviť v miestnosti požadovanú teplotu v prípade, že mu centrálne nastavená teplota nevyhovuje. Napríklad počas práce mimo pracovnú dobu, keď je v miestnosti centrálne nastavený teplotný útlm. Samozrejme len za predpokladu, že mu to je umožnené správcom systému IQRC.

Bezdrôtová termostatická hlavica

Bezdrôtovo ovládaná termostatická hlavica je základným regulačným prvkom, určeným pre teplovodné vykurovacie systémy. Hlavnou úlohou bezdrôtovej hlavice je regulovanie teploty miestnosti, ktorú vykonáva proporcionálnym otváraním a zatvá-raním termostatického ventilu na teplovodnom radiátore. Na základe časovo-teplotného programu je ovládaná bezdrôtovo nástenným regulátorom. Hlavica môže byť napájaná prostredníctvom adaptéra alebo batérie. V druhom prípade, podľa použitého typu akumulátora, vydrží bezdrôtová termostatická hlavica fungovať bez potreby jeho výmeny 2 alebo 7 rokov.

Bezdrôtová univerzálna jednotka MFD (Multi-Function Device)

Jednotku MFD je možné prirovnať k bezdrôtovému PLC automatu, ktorého funkcionalitu je možné meniť nahratím vhodného obslužného skriptu. Vďaka tomu jednotka MFD nachádza široké uplatnenie v rôznych oblastiach merania a regulácie. V praxi sa najčastejšie používa pri riadení chladiacich jednotiek, vzduchotechniky, meraní spotrieb elektrickej energie, na inteligentné riadenie zmiešavacích ventilov, prípadne pri množstve iných aplikácií.

Elektrický radiátor IQ Line Bee

Do bezdrôtového systému IQRC môže byť integrovaný aj elektrický olejový  radiátor IQ Line Bee.  Keďže k riadeniu vykurovania využíva PID algoritmus, vyznačuje sa veľkou presnosťou regulácie.  Časovo teplotné vykurovacie režimy, ako aj ostatné voliteľné technické parametre sa do radiátora nahrávajú centrálne, prostredníctvom softvéru IQRC. Veľkou užívateľskou výhodou tohto zariadenia oproti priamo vykurovacím konvektorom je jeho nižšia povrchová teplota (je nastaviteľná), takže v miestnostiach, kde je inštalované, neprichádza k víreniu vzduchu a k prepaľovaniu prachových častíc. Keďže radiátory IQ Line Bee obsahujú olejové vykurovacie médium, vyznačujú sa aj vynikajúcimi akumulačnými vlastnosťami. Tie napomáhajú udržiavať dostatočnú tepelnú pohodu v miestnosti aj počas výpadkov elektrickej energie (režim HDO).

Softvér IQRC

Profesionálny nástroj na správu a riadenie regulácie vykurovania, chladenia, vzduchotechniky, prípadne iných procesov  automatizácie budov. Prioritne je prispôsobený na nastavovanie a kontrolu časovo-teplotných režimov jednotlivých miestností. Jeho prostredníctvom sa nastavujú technické a užívateľské parametre jednotlivých bezdrôtových prvkov a spôsob regulácie miestností, v ktorých sú nainštalované.  Obsahuje moduly umožňujúce spracovanie výsledkov monitoringu teploty, vlhkosti, a CO2. Softvér IQRC je určený aj na zbieranie a štatistické  spracovanie dát používaných pri rozpočítavaní nákladov. Je kompatibilný aj  s hotelovými rezervačnými systémami,  prípadne vie vytvoriť automatický vykurovací program pre školy na základe dodaného vyučovacieho rozvrhu. V neposlednom rade poskytuje užitočné diagnostické informácie o stave jednotlivých regulačných prvkov a funkčnosti celého systému.

Mgr. Juraj Vícen – konateľ spoločnosti

Amicus SK, s.r.o.

Viac na: www.iqrc.sk