REHAU s.r.o.

Doteraz najväčšia vlna uvoľňovania opatrení proti šíreniu nového korona vírusu je čerstvo za nami. Od stredy 6. 5. 2020 sa otvorila väčšina obchodov, hotely a penzióny by už mali môcť prijímať aj turistov, reštaurácie a krčmy majú za špeciálnych podmienok otvoriť letné terasy. Naďalej však platia sprísnené hygienické pravidlá, čo sa týka maximálneho počtu osôb na vymedzené plochy, ľudia budú stále musieť nosiť ochranné rúško, dodržiavať odstup a pri vchode si dezinfikovať ruky. Od stredy sa tiež opäť konajú bohoslužby v kostoloch s veriacimi. Kiná a divadlá zostanú naďalej zatvorené, hygienici ich chcú otvoriť až vo štvrtej, poslednej fáze uvoľňovania opatrení. Otázne je tiež otvorenie škôl, i keď je celkom reálne aspoň mesačné vyučovanie pred letnými prázdninami.

Ďalšiu fázu môžeme čakať podľa odporučení WHO najskôr o dva týždne, čo je inkubačný čas ochorenia Covid-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus. Počet denných nových prípadov nesmie potom prekročiť 50 prípadov, aktuálne sme hlboko pod 10 niekoľko dní po sebe.

Bežný život a ekonomika po prvej vlne korony

Samé skvelé správy. Pre Slovensko a svet dnes nie je nič podstatnejšie než získanie kontroly nad koronou tak, aby sme ochránili ľudské životy či zdravie a následne sa naplno mohli začať venovať obnove ekonomiky. Popri skvelých správach však budem aj realista – korona sa nechystá na totálny ústup, to je vzhľadom na charakter vírusu a dnešný vysoko prepojený globalizovaný svet nepravdepodobné, až nemožné. Až do momentu uvedenia vakcíny alebo spoľahlivého liečiva uplynie pravdepodobne viac ako 12 mesiacov, dovtedy sa budeme učiť s koronou „tancovať“. Čo mám tým na mysli? Skrátka riziko nákazy nepominie úplne, ­avšak pri zmysluplných opatreniach a vysokej disciplíne ho vieme minimalizovať tak, aby sa naše životy čo najviac priblížili k normálu. Ľudia budú opatrnejší a zodpovednejší, budeme si musieť zvyknúť na rúško a sociálny dištanc.

Prečo je to dôležité? Čoraz častejšie sa v médiách hovorí o najväčšej ekonomickej kríze, akú si žijúce generácie pamätajú. Jej dopady na naše životy a dokonca aj zdravie môžu byť veľmi vážne, avšak neprepadajme pesimizmu. Pre zotavenie ekonomiky existuje viacero scenárov: najrýchlejší v tvare „V“, stredný v tvare „U“ a dlhodobo negatívny v tvare „L“.

Mnohé závisí na nás – pre ekonomiku je výhodné rýchle priblíženie sa bežnému životu, naštartovanie výroby, exportu a služieb, avšak v nových podmienkach pri dodržaní maximálnej opatrnosti a zodpovednosti. Spotreba domácností teda tovaru a služieb je hlavnou hnacou silou našej ekonomiky. Sama o sebe vysoko prevyšuje možnosti štátu podporiť ekonomiku počas krízy, i keď sa zdajú aktuálne podporné prostriedky extrémne vysoké. Rozumný návrat konzumu domácností (tovarov aj služieb) smerom k normálu bude pre nás v súčasnej situácii mimoriadne užitočný. A keďže k spotrebným službám môžeme radiť aj výmenu rozvodov vody, plynu a kanalizácie v bytových domoch, zacieľme sa teda rovno na túto oblasť. Je to iste téma háklivá, keďže pracovníci montážnych firiem vstupujú do bytov a spoločných priestorov bytových domov. Výmenu rozvodov žiaľ pracovníci montážnej firmy nevedia vykonať z domu (tzv. home office). Ako nájsť uskutočniteľný spôsob v novej realite počas najbližších 12 až 18 mesiacov? Odpoveďou je „tanec“ s koronou, teda uplatnenie zodpovedných opatrení a maximálnej disciplíny na oboch stranách – u zhotoviteľov aj u obyvateľov bytového domu.

Bezpečnosť

Najširšou skupinou otázok a opatrení je bezpečnosť a sprísnenie hygienických opatrení, ktoré zabezpečia ochranu obyvateľov aj montážnych pracovníkov. Pre firmy zaoberajúce sa výmenou rozvodov v bytových domoch nie je táto téma ničím novým, keďže o.i. napr. práci s azbestom používajú širokú škálu špeciálneho vybavenia, zariadení, ochranných oblekov alebo respirátorov. Zvýšená miera a disciplinované využívanie ochranných oblekov, rukavíc, okuliarov a ochranných masiek je dôležitým opatrením na strane zhotoviteľov, ktoré zabezpečí obojstrannú ochranu voči infekcii. Už bežné rúško pri správnom využití dramaticky redukuje možnosť prenosu vírusu. Podmienkou je, aby ho mali nasadené obaja účastníci osobného kontaktu. Respirátory, najmä vyšších rád od FFP3 sú účinnejšie ako rúška, avšak efektívne chránia len nositeľa. Obsahujú totiž výdychový ventilček, čiže vydychovaný vzduch nie je filtrovaný. Navyše je ich predaj aktuálne obmedzený kvôli akútnej potrebe v zdravotníctve a ďalších štátnych zložkách. Na trhu však pribúdajú mnohé inovatívne produkty, ktoré sú mimoriadne účinné a obojstranne účinné (napr. maska Gevorkyan slovenského výrobcu z Vlkanovej).

Ďalšími možnými opatreniami na strane zhotoviteľa počas montáže, ktoré zvýšia bezpečnosť sanácie pre všetky zúčastnené strany:

  • Vytvorenie bariér v bytoch (napr. z ochranných fólií a lepiacich pások), ktoré minimalizujú kontakt obyvateľov a pracovníkov.

  • Zvýšená miera ochrany a dezinfekcie rúk je rovnako dôležitá ako ochrana úst a nosa. Opäť je nutné zodpovedné využívanie na oboch stranách. Aplikácia ochranných rukavíc je možná nielen u zhotoviteľov, ale aj u obyvateľov. Mimoriadne účinné sú tiež dezinfekcie rúr na báze alkoholu alebo špeciálne vyvinuté prostriedky. Okrem individuálneho zabezpečenia prostriedkov na dezinfekcie rúr možno zo strany zhotoviteľa dodať tzv. dezinfekčné veže alebo stĺpiky (známe napr. z prevádzok rýchleho občerstvenia).

  • Výhodné je vybavenie pracovníkov zhotoviteľa dezinfekčnými prostriedkami, ktoré majú stále pri seba a vedia po sebe pravidelne čistiť kľučky, zábradlia a pod.

  • Umývanie a dezinfekciu rúk odstávka tečúcej vody počas sanácie komplikuje, avšak neznemožňuje. Predzásobenie sa vodou do nádob, vaní alebo bandasiek odporúčame zaviesť do praxe. V istých typov bytových domov je možné dočasne zapojiť tečúcu vodu a umývadlo napr. v suteréne ako dočasné opatrenia počas rekonštrukcie.

  • Zabezpečenie zvýšeného počtu chemických WC. Bežnou praxou bolo zabezpečiť jedno mobilné chemické WC pre pracovníkov firmy. Aktuálne odporúčame posilniť počet o jedno až dve navyše podľa veľkosti domu pre potreby obyvateľov.

  • Meranie teploty pracovníkov zhotoviteľa bezkontaktným teplomerom vždy pred nástupom na montáž a protokolárne odovzdanie zástupcovi vlastníkov patrí k podporným opatreniam, ktoré zvýšia dôveryhodnosť zhotoviteľa.

  • Po montáži odporúčame pracovníkom zhotoviteľa postupovať podľa vopred definovaného zoznamu úkonov pre dezinfekciu priestorov. Dezinfekcia kľučiek, zábradlí a samotných priestorov bytu ako aj spoločných priestorov je realizovateľná klasickými dezinfekčnými prostriedkami. Inovatívne riešenia napr. s generátormi ozónu alebo ultrazvukovými parnými generátormi pre dezinfekčné prostriedky je nutné overiť v praxi bytových domov.

Dezinfekčná veža

Uvedené opatrenia nepredstavujú definitívny výpočet, vždy je priestor na efektívne inovatívne opatrenie navyše, ktoré nezruinuje zhotoviteľa ani obyvateľov, a zároveň zvýši bezpečnosť. Na vyváženie situácie pripomínam, že mnohé uvedené opatrenia odporúčame dodržiavať a aplikovať aj obyvateľom rekonštruovaných bytov, či je to nosenie rúšok, dezinfekcia, disciplína a pod. Pre zlepšenie povedomia odporúčame zhotoviteľom pripraviť pred realizáciou infografiky a inštrukcie, ktoré budú viditeľne vyvesené, prípadne rozposlané aj na virtuálne domové nástenky alebo komunikačné skupiny na sociálnych sieťach.

Organizácia sanácie

Popri zhotoviteľovi to majú v súčasnej situácii náročnejšie aj správcovia či zástupcovia vlastníkov. Platí to všeobecne, a zvlášť so zreteľom na organizáciu rekonštrukcií. Zakázané je zhromažďovanie, t.j. aj domové schôdze, čo výrazne komplikuje komunikáciu s obyvateľmi a rovnako schvaľovanie dôležitých rozhodnutí o bytovom dome. Na základe stanoviska Ministerstva financií voči SZBD z 22.4.2020 je však aktuálne realizovateľné písomné hlasovanie s aplikáciou špeciálnych hygienických opatrení (prednostne vo vonkajšom prostredí, použitie rúšok, vlastného pera, rukavíc a zachovanie odstupov min. 2m). Podmienkou navyše samozrejme je, aby mal bytový dom schválených overovateľov. Tým pádom možno rozhodovať o operatívnych otázkach, ako aj o otázkach v súvislosti s rekonštrukciou bytového domu a napr. stihnutím termínu podania žiadosti o financovanie cez ŠFRB.

Pred realizáciou výmeny rozvodov odporúčame zo strany správcu alebo zástupcu vlastníkov overiť (prednostne telefonicky alebo elektronicky), či sa niektorý z obyvateľov nenachádza v karanténe v súvislosti s Covid 19, prípadne nie je iná zásadná prekážka pre uskutočnenie výmeny rozvodov. Zvýšená potreba komunikácie s obyvateľmi a informovanosti zo strany zhotoviteľa, správcu alebo zástupcu vlastníkov je nevyhnutnou podmienkou hladkého priebehu výmeny.

Organizačné komplikácie spojené s výmenou rozvodov v bytových domoch súvisia aj s činnosťou štátnej správy, subdodávateľov zhotoviteľov (napr. SPP) a tiež so zákazom zhromažďovania obyvateľov pri riešení operatívnych otázok, akým je harmonogram prác a pod. Mnohé z týchto komplikácií sú riešiteľné v závislosti od konkrétneho prípadu, zároveň sa situácia dynamický vyvíja v čase, v posledných dňoch skôr pozitívne. Napríklad Regionálne úrady verejného zdravotníctva neposkytujú jednoznačné stanovisko, či sanácie zvislých rozvodov v bytoch povoľujú, zakazujú, resp. odporúčajú alebo nie. Navyše rôzne regionálne úrady poskytujú rôzne stanoviská. Každopádne súbežne s 2. a 3. vlnou uvoľňovania vládnych korona opatrení predpokladáme pozitívny posun v tomto ohľade. Budúci súhlas RUVZ so sanáciou predpokladáme pri uložení špeciálnych hygienických opatrení, z ktorých niektoré sú uvedené vyššie v texte. Podobne sú na tom služby rôznych zainteresovaných subdodávateľov zhotoviteľa, napríklad SPP, ktorej pracovníci zabezpečujú asistenciu a plombovanie pre demontáži a montáži plynomerov.

Výmena ležatých rozvodov v bytovom dome

Táto oblasť predstavuje súčasne najbezpečnejší úsek rozvodov, keďže pri ich výmene nie je nutné vstupovať do bytov, ale len do spoločných priestorov. Pri dodržaní zvýšených hygienických opatrení nie je zásadný dôvod túto sanáciu rušiť alebo odkladať, naopak možno využiť aktuálne krátkodobo voľné kapacity zhotoviteľov.

Ekonomika versus zdravie

V žiadnom prípade ekonomika nie je dôležitejšia než ľudské životy. Sú to však spojené nádoby. Eventuálny ekonomický kolaps alebo vypnutie hospodárstva by malo veľký dopad aj na kolaps zdravotníctva a prudko môže narásť počet tzv. odvrátiteľných úmrtí. Preto odporúčam hľadať zlatú strednú cestu medzi postupným spúšťaním ekonomiky a udržaním šírenia vírusu pod kontrolou. Aktuálne považujem vo väčšine prípadov možné nájsť pri uplatnení viacerých opatrení spôsob, ako výmenu k spokojnosti a bezpečnosti oboch strán uskutočniť. Samozrejme žiadne z opatrení nie je pre zúčastnených komfortné. Avšak bezdôvodné odkladanie alebo rušenie spôsobí obyvateľom domu iné komplikácie v podobe opakovaných výberových konaní, hľadaní nových možností financovania a pravdepodobné je v blízkej budúcnosti ďalšie mierne zdražovanie ceny prác a materiálov, najmä oproti fixovaným ponukám spred viacerých mesiacov.

Prajem obyvateľom, správcom aj stupačkárom veľa zdravia, disciplíny a inovatívnych riešení, ako sanácia najbližšie mesiace bezpečne previesť. Sme tu pre vás.

Ing. Igor Krajčovič, Rehau s.r.o.
www.rehau.sk, www.stupacky.sk