Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

Tohtoročná 10. medzinárodná konferencia „Správa budov 2021“ bola preložená z dôvodu pandémie Covid 19 z apríla 2021 na september a konala sa nakoniec v termíne  9. – 10. septembra 2021 v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová**** a hotela Bešeňová*** .   Napriek obavám, či sa akcia vôbec uskutoční, všetko dopadlo dobre a miesto konania bolo v okrese, ktorý podľa aktuálneho Covid automatu bol v zelenej farbe, čo znamenalo – uvoľnenejšie opatrenia. Samozrejme bolo nutné dodržať hygienické opatrenia a nosenie rúška, čo však nikomu neubralo na dobrej nálade a radosti z toho, že sme sa mohli zase stretnúť. Združeniu správcov a užívateľov nehnuteľností  sa podarilo zorganizovalo aj tentoraz konferenciu k spokojnosti všetkých zúčastnených.

Konferencia Správa budov 2021 si udržiava dobré meno medzi konferenciami obdobného typu, u niektorých je hodnotená ako konferencia s najvyššou odbornou úrovňou. Odbornými garantmi konferencie boli zástupcovia SvF TU Košice, VŠB-TU Ostrava a ČVUT Praha.  Za odbornú verejnosť to bola Technická inšpekcia, Slovenská obchodná inšpekcia, ARTAV Slovensko a zástupca ŠFRB, všetkým patrí za účasť vďaka. O propagáciu a mediálnu podporu sa starala V.O.Č. Slovakia s.r.o. a TZB portál a Energie portál. Generálnym partnerom tohtoročnej konferencie bola spoločnosť LUKYSTAV s.r.o., ale naše poďakovanie patrí mimo GP taktiež všetkým aktívnym aj pasívnym partnerom konferencie.

Konferencie „Správa budov 2021“ sa zúčastnilo 254  účastníkov prevažne zo  správcovských spoločností. Na konferenciu prijali pozvanie  zástupcovia profesionálnych správcovských spoločností správcov spravujúcich bytové domy ako fyzické osoby,  zástupcovia spoločenstiev vlastníkov bytov, pracovníci stavebných a správcovských bytových družstiev, zástupcovia bytových hospodárstiev, vlastníci bytov a nebytových priestorov, pracovníci štátnej správy, s agendou správy budov a pod. Okrem predstaviteľov a pracovníkov správcovských spoločností sa na konferencii zúčastnili aj zástupcovia ŠFRB, Slovenskej obchodnej inšpekcie ako aj Technickej inšpekcie SR. Pozvanie prijali  taktiež zástupcovia firiem ako partneri konferencie,  ktorí svojimi produktmi, či službami vstupujú do bytových domov, venujú sa ich obnove, či už obnove plášťov budovy alebo iným obnovám technických častí a zariadení.

Program konferencie bol rozdelený do piatich sekcií. Mimo prednášok generálneho partnera a prezentujúcich firiem, spomenieme prednášky zástupcov Slovenskej obchodnej inšpekcie Ing. Tomka: O extrémnych nedoplatkoch za vyúčtovanie tepla a Ing. Csáji predstavil: Navrhované zmeny v legislatíve vo vyhláške 240/2016. Vedúci odboru metodiky energetickej inšpekcie Ing. Dubovský hovoril o ochote vedenia SOI a Ministerstva hospodárstva SR vyriešiť tento problém. Ich návrh vychádzal z legislatívy Českej republiky takzvané „orezávatko“.

So svojou prednáškou vystúpil aj zástupca Asociácie rozpočítavania tepla a vody Ing. Slobodník, ktorý predstavil návrh zákona z dielne ARTAV Slovensko. Po týchto prednáškach sa rozprúdila v konferenčnej sále živá diskusia. Z diskusie vyplynul záver: spoločným úsilím spolu s ARTAV a vedením SOI zapojiť aj ZSaUN do boja, aby sa v čo najkratšom čase pripravila nová vyhláška o rozpočítavaní nákladov za teplo a teplú vodu. Ako vždy na záver konferencie o aktuálnych riešeniach problémov pri správe bytových domov hovorila JUDr. Zuzana Adamová Tomková, ktorá odpovedala aj na otázky, ktoré zaslali účastníci spolu s prihláškou pred konferenciou. Musíme konštatovať a poďakovať sa prednášajúcim, že všetky, ako  akademické, tak aj firemné prednášky, boli vysoko odborne zamerané.

Najbližšia konferencia „Správa budov 2022“ sa uskutoční v termíne 6-8.4.2022. Už teraz Vás na túto konferenciu pozývame tešíme sa na stretnutie!