Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

 

Tohtoročná 7. medzinárodná konferencia „Správa budov 2018“ sa konala v dňoch 4. – 6. apríla 2018 v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová**** a hotela Bešeňová***, ktoré sú súčasťou aquaparku Gino Paradise Bešeňová. Toto miesto v srdci Liptova sa stalo miestom stretnutia správcov všetkých typov s firmami, ktoré so svojimi produktmi, či službami vstupujú do bytových domov. Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností ako každoročne zorganizovalo konferenciu na výbornú.

Organizácia

Konferencia sa konala pod záštitou Ministra dopravy a výstavby SR. Záštita ministerstva, ako aj prítomnosť prednášateľov z odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja, sekcie bytovej politiky boli garanciou, že 7. medzinárodná konferencia Správa budov 2018 si udržiava dobré meno medzi konferenciami obdobného typu. Odbornými garantmi konferencie boli zástupcovia menovite prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD. zo SvF TU Košice, doc. Ing. & Ing. František Kuda, CSc. z VŠB-TU Ostrava a doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. z ČVUT Praha. O propagáciu a mediálnu podporu sa starala V. O. Č. Slovakia s. r. o. a TZB portál. Za podporu a pozdvihnutie odbornej úrovne konferencie sa chceme poďakovať všetkým partnerom a prítomným firmám.

Generálnymi partnermi tohtoročnej konferencie boli spoločnosti BASF Slovensko spol. s r. o. – PCI Für Bau-Profis a BAUMIT spol. s r. o.

Partneri konferencie:

 • AEROFLEX – SK, s. r. o.
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
 • Caparol Slovakia s. r. o.
 • Certa K s. r. o.
 • COMAP Praha s. r. o.
 • ENBRA Slovakia s. r. o.
 • ESM – YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o.
 • FV – Plast, a. s.
 • GMR GAS s. r. o.
 • HENKEL Slovensko, spol. s r. o.
 • HERZ, spol. s r. o.
 • Honeywell s. r. o.
 • ista Slovakia, s. r. o.
 • J. M. Trade spol. s r. o.
 • KONE, s. r. o.
 • LAK CONSULTING s. r. o.
 • LUKYSTAV, s. r. o.
 • Metrotile CE, s. r. o.
 • OCTOPUS ENERGI, s. r. o.
 • Peter Grečko – RYS
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Rehau s. r. o.
 • REMS Česká republika s. r. o.
 • Rozvádzače Vsetín, s. r. o.
 • STOMIX Slovensko, s. r. o.
 • Techem spol. s r. o.
 • UPONOR, s. r. o.
 • VIAM – dražobná spoločnosť s. r. o.
 • VÝTAHY s. r. o.
 • Wavin Slovakia s. r. o.
 • Austrotherm, s. r. o.
 • Finančné centrum a. s.
 • Gerhardt Braun Slovakia k. s.
 • MONT – ALU, s. r. o.
 • OTIS Výťahy, s. r. o.
 • OTP Banka Slovensko, a. s.
 • Slovenská sporiteľňa a. s.
 • Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
 • SYSTHERM s. r. o.
 • V. I. Trade s. r. o.
 • Výtahy Pardubice a. s.
 • Sensus Slovensko a. s.

Všetkým srdečne ďakujeme za ich spoluprácu, pomoc a podporu.

 

 

Cieľové skupiny

Na konferencii Správa budov 2018 sa zúčastnilo 369 účastníkov, čo je oveľa väčší počet ako minulý rok. Z uvedeného počtu sme zaregistrovali 243 účastníkov správcovských spoločností. Na konferenciu prijali pozvanie zástupcovia profesionálnych správcovských spoločností, ktoré spravujú bytové domy a nebytové priestory ako právnické alebo fyzické osoby. Ďalej sa konferencie zúčastnili zástupcovia spoločenstiev vlastníkov bytov, pracovníci stavebných a správcovských bytových družstiev, zástupcovia bytových hospodárstiev, pracovníci štátnej správy s agendou správy budov, stavebných konaní a pod. Zaujímavosťou je skutočnosť, že z roka na rok sa konferencie zúčastňujú v čoraz hojnejšom počte vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí majú záujem o informácie, ako postupovať pri správe vo svojom dome.

Podľa typu boli prítomní správcovia nasledovne:

 

 

Okrem predstaviteľov a pracovníkov správcovských spoločností sa na konferencii zúčastnili aj zástupcovia Slovenskej obchodnej inšpekcie, zástupcovia Slovenského zväzu bytových družstiev, Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku, ako aj iných združení. Naše pozvanie prijali taktiež zástupcovia firiem, ktoré svojimi produktmi, či službami vstupujú do bytových domov, venujú sa obnove domov, obnove technických častí a zariadení.

 

 

Priestory pri konferenčnej miestnosti zaplnili stolíky partnerov konferencie. Zástupcovia firiem mali možnosť na stolíkoch rozložiť svoje propagačné, odborné materiály a roll-up. Počas prestávok, ako aj v priebehu konferencie mohli osloviť účastníkov. Pracovníci firiem predstavovali produkty a služby, ktoré poskytuje ich firma. Účastníci mali možnosť konzultovať témy, ktoré ich zaujali v prednáškach prezentujúcich sa firiem. Každý z partnerov sa snažil zaujať návštevníkov hlavne svojimi novinkami z odboru, v ktorom podniká. Počas celej konferencie mali účastníci možnosť pristaviť sa pri stolíku a dozvedieť sa informácie o firme, ktorá ich zaujala. Konzultácie s firmami správcovia v hojnom počte aj využívali, čo partnerské firmy tešilo.

 

Obsahová náplň konferencie

Tohtoročná konferencia bola rozdelená do 5 sekcií nasledovne:

 • OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV – sekciu viedol Ing. Vladimír Vician, HENKEL Slovensko spol. s r. o.
 • LEGISLATÍVA FINANČNÉ SLUŽBY – sekciu viedla JUDr. Katarína Niňajová, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 • MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE – sekciu viedol Ing. Michal Piterka, Stavebné bytové družstvo Komárno
 • TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV – sekciu viedla prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., SvF TUKE
 • I/2 OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV – sekciu viedla Ing. Monika Štefancová, BAUMIT s. r. o.
 • IV/2 TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV – sekciu viedol Ing. František Vranay, PhD., SvF TUKE
 • SPRÁVA BUDOV V ROKU 2018 – sekciu viedol Mgr. Eugen Kurimský, prezident ZSaUN

Sekcie boli vytvorené v kombinácii prednášok z radov akademických pracovníkov, pracovníkov štátnej správy ako ŠFRB, SOI, rôznych odborníkov z praxe ako aj firemných prezentácií. Tento rok sme chceli zmeniť spôsob firemných prezentácií tak, aby boli hlavne zamerané na konkrétne riešenia problémov praxe a odpovede na otázky účastníkov, resp. riešenie praktických problémov, čo sa aj podarilo.

 

 

Novinkou 7. medzinárodnej konferencie Správa budov 2018 bol začiatok konferencie už doobeda, a to o 10.00 h. Prvé prezentujúce firmy mali obavy, či budú mať komu prednášať. Konferenčná miestnosť sa však zapĺňala už od začiatku konferencie. Účastníci sa doobeda dozvedeli o obnove bytových domov, o nových druhoch fasádnych materiáloch a stvárnení fasád, bezúdržbovom balkónovom systéme. Firma LUKYSTAV hovorila o svojich skúsenostiach pri realizáciách obnovy bytových domov.

Po chutnom obede v II. sekcii zaujali prednášky hosťa Mgr. Kroha z SBD Praha o vzdelávacom programe v ČR. Účastníci sa dozvedeli o nových podmienkach pre poskytovanie podpory zo ŠFRB a či je dôležité nepodceniť poistenie bytového domu. Ako ovplyvňuje pravidelná údržba finančnú náročnosť prevádzky domu hovorila zástupkyňa Prvej stavebnej sporiteľne JUDr. Niňajová. Ing. Galbová z Edukačného centra MRS Košice predniesla príspevok o novej právnej úprave v ochrane osobných údajov.

Hneď prvý deň konferencie podvečer zaujala sekcia venovaná Meraniu a rozpočítavaniu tepla. Prednášky zástupcov firiem ESM YZAMER, TECHEM, Certa K a ENBRA Slovakia sa venovali tejto téme. Najviac zaujala prednáška o rozpočítaní nákladov na teplo Ing. Piterku. Po prednáške zástupcov Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ing. Dubovského a Ing. Csájiho, boli zodpovedané otázky účastníkov a následne vznikla veľká diskusia. Účastníci vyhodnotili túto sekciu za najlepšiu.

 

 

Druhý deň konferencie boli obidve sekcie venované technickým oblastiam Obnove bytových domov a TZB. So svojimi prednáškami vystúpili aj predstavitelia zo SvF TU Košice. Prvá sekcia predpoludním bola venovaná problematike vody a s tým súvisiace výmeny, čistenie rozvodov, obnove technických zariadení a pod. Zaujímavá bola aj prednáška o možnosti obnovy technických zariadení a spoločných rozvodov plynu, vody, kanalizácie. Firemné prednášky z oblasti technických zariadení budov a obnovy stavebných konštrukcií boli na vysokej odbornej úrovni a účastníci sa dozvedeli množstvo technických noviniek.

V poobedňajšom programe druhého dňa konferencie vystúpila so svojou veľmi zaujímavou prednáškou Hĺbková obnova bytových budov prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. z Technického a skúšobného ústavu stavebného. O obnove balkónových systémov hovoril zástupca generálneho sponzora firmy BASF Slovensko. Zaujala aj prednáška zástupcu druhého generálneho sponzora Baumit, v ktorej sa zaoberali otázkou, či je potrebné zatepľovať stavebnú sústavu P 1. 14.

 

 

Musíme konštatovať a poďakovať sa prednášajúcim, že všetky, ako akademické, tak aj firemné prednášky, boli vysoko odborne zamerané. Účastníci konferencie mali možnosť porovnať technické riešenia pri výmene výťahov od firiem a to KONE, Rozváděče Vsetín, VÝTAHY. V technickej časti účastníkov zaujali odborné prednášky, ktoré priniesli inovatívne technické riešenia v bytových domoch, ktoré v praxi môžu aplikovať správcovia pri svojej činnosti.

Tretí deň konferencie bol zameraný na praktické činnosti pri správe budov. Na začiatku vystúpili s prednáškami hostia z Čiech ako doc. Ing. & Ing. František Kuda, CSc. a doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. O aktuálnych problémoch s bezpečnosťou v prednáške Akademia Pentagon hovoril pán Grečko z firmy RYS. O kontrolnej činnosti v SVB hovorila prezidentka ZSVB na Slovensku pani Šamková. Technológie požiarnej ochrany predstavila Michaláčová zo spoločnosti HEURA. Zaujímavá bola aj prednáška JUDr. Dolanskej z Edukačného centra MRS Košice o možnostiach využitia mediácie pri správe domov.

 

 

Najočakávanejším bodom programu bolo pokračovanie diskusie k prednáške o ochrane osobných údajov. Na otázky odpovedala Ing. Galbová z Edukačného centra MRS. Ing. Vojtech Molnár zo SZBD predstavil zámer vytvorenie Komory správcov bytových domov. Aktuálnym problémom pri správe bytových domov sa venovala JUDr. Adamová Tomková. Jej odpovede boli prevažne zamerané na otázky, ktoré zaslali účastníci spolu s prihláškou.

Posledným bodom programu posledného dňa konferencie bola diskusia. Na niektoré otázky odpovedala JUDr. Zuzana Adamová Tomková, ktorá je aj členkou ZSaUN. Najviac diskutujúcich sa zapojilo do debaty, ktorá sa týkala zámeru Ing. Molnára k vytvoreniu Komory správcov bytových domov. Reakcie účastníkov na túto prednášku boli rozporuplné. Nakoľko boli v rámci diskusie k problematike vyjadrené rozličné až protichodné názory, Mgr. Kurimský navrhol, aby diskusia neprebiehala živelne „horúcou hlavou“, ale nech si každý svoje stanovisko najprv premyslí a kto bude chcieť, môže v časopise Správca bytových domov uverejniť verejnú diskusiu k tejto téme. Vyjadriť sa môže každý. Po diskusii sa rozhodli účastníci konferencie, že chcú zaujať stanovisko k tejto veci.

 

 

Hostia konferencie

Ak vynecháme pracovníkov MDaV SR, ktorí nevynechali od svojej existencie ani jediný ročník našej konferencie a ktorých vnímajú správcovia ako „členov rodiny“, aj tohto roku nás poctili na konferencii aj hostia zo zahraničia. Ako hosť vystúpil so svojou prednáškou o vzdelávacom programe Akademie BD v ČR Mgr. Martin Kroh, SBD Praha. So zaujímavou prednáškou o zmysle vnútorného zateplenia hovoril pán doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. z ČVUT Praha a doc. Ing. & Ing. František Kuda, CSc. z VŠB-TU Ostrava s prednáškou prevádzkové technické povinnosti vlastníka stavby.

Tak ako minulý rok prijala naše pozvanie prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., z Technického a skúšobného ústavu stavebného. Privítali sme aj zástupcov Slovenského zväzu bytových družstiev a zástupkyne Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov. Všetci hostia vystúpili s prednáškou, za čo im patrí naša vďaka.

 

 

Interaktívna konferencia

Ako vždy, aj tohto roku mal každý účastník možnosť zaslať spolu s prihláškou otázky, na ktoré chcel dostať odpoveď alebo tému, o ktorej by sa diskutovalo. Všetky otázky, ktoré nám účastníci zasielali spolu s prihláškou, boli zhrnuté a zosumarizované do otázok a odpovedí v rámci tretieho dňa konferencie. Všetky odpovede na otázky smerované na SOI, oblasť práva, budú priebežne uverejnené v časopise Správca bytových domov.

Počas celej konferencie, mali možnosť účastníci si vymieňať svoje skúsenosti zo správy domov. Aj tento rok sa veľa diskutovalo počas prestávok, ako aj vo večerných hodinách.

V spoločenskej časti druhého večera bola tombola, kde vylosovaní účastníci obdržali od sponzorských firiem hodnotné ceny. Vstupenkou do tomboly bolo vyplnenie dotazníka účastníka konferencie. Všetky dotazníky boli prečítané a zhodnotené. Bolo odovzdaných 129 dotazníkov.

 

 

V ďalšej časti sa venujeme ich vyhodnoteniu:

Na otázku: Na konferencii som sa zúčastnil

 

Na otázku: Organizácia konferencie bola

 

Na otázku: Miesto konania konferencie Bešeňová

 

Na otázku: Čo by ste chceli zmeniť, resp. doplniť v zákone 246/2015 Z. z.

 • Najčastejšia odpoveď – prijať nový zákon o správe alebo aspoň ho prepracovať tak, aby platil aj pre SVB a mandatárov
 • Prehodnotiť sankcie správcov a následné vylúčenie zo zoznamu resp. zrušiť udeľovanie pokút
 • Chýba právo na primeranú odmenu a právnu ochranu
 • Kontrola a školenie aj pre SVB a mandatárov, zapojiť ich do vzdelávania
 • Odhaľovať neregistrovaných správcov
 • Doplniť povinnosti pre mandatárov
 • Prítomnosť 4 hodín v kancelárii
 • Povinnosť poistenia
 • Zamedziť, aby sídlo správcu bolo v byte
 • Preškolenie správcov každý rok ako u vodičov z povolania
 • Zakotviť ochranu správcov v prípade, keď nemôžu niesť rozhodnutia, lebo sa vlastníci rozhodli nedodržať zákon

Na otázku: Čo by ste chceli zmeniť, resp. doplniť v zákone 182/1993 Z. z.

 • Najčastejšia odpoveď bol návrh na zrušenie zákona, resp. zmeniť aspoň 50 % tohto zákona, z dôvodu, že zákon je neaktuálny a nerieši reálne problémy výkonu správy.
 • Je to 25-ročný zákon, ktorý nevyhovuje súčasnosti, nekorešponduje s praxou, účastníci navrhujú pripraviť nový zákon, ktorý by mal vychádzať z potrieb praxe
 • Väčšie právomoci správcov a vymožiteľnosť práva
 • Kto rozhoduje, má mať aj právomoci nielen zodpovednosť
 • Zjednotiť hlasovanie, upraviť hlasovanie, stanoviť jasnejšie pravidlá hlasovania
 • Rozhodujú vlastníci a starosti má správca, väčšie právomoci správcom
 • Doriešiť ukončenie správy, odovzdávanie dokumentácie
 • Doriešiť, uzákoniť sankcie za porušovanie zákona, domového poriadku, neúčasti na schôdzi a vymožiteľnosť sankcií
 • Predĺžiť voľbu predsedu a jeho zápis na OÚ
 • Zrušiť SVB a mandatárov
 • Zúfalý stav odborného a právneho vedomia štatutárov v SVB
 • Kompatibilita paragrafov prechodu od starého (doterajšieho) k novému správcovi
 • Zjednotenie termínov na zvolanie schôdze a vyvesenie oznamov
 • Niektorí účastníci si už nerobia ilúzie, že po toľkom tlaku sa nič nezmenilo

 

Vo všeobecnosti bola s konferenciou spokojnosť. Pochvaly padli na výber prednášateľov, kvalitné prednášky, miesto konania konferencie a aj dobre vybraté miesto. Dostatok miest na parkovanie, dostupnosť miesta konferencie a aj komunita ľudí, kolektív, dobrá spoločnosť s možnosťou výmeny skúseností sú dôvodmi, pre ktoré chcú účastníci prísť na konferenciu o rok zas.

Na otázku Čo by mala konferencia splniť na budúci rok? sme obdržali rôzne nápady: zriadiť videoarchív príspevkov, venovať viac priestoru na otázky po prednáškach ako aj dať priestor pre problémy správcov formou panelovej diskusie, metodiky pre správcov v oblasti povinností a pod. Zabezpečiť účasť zástupcov ministerstva financií a venovať sa riešeniu aktuálnych problémov vyplývajúcich z legislatívy…

Boli však aj pripomienky, ktoré sa najčastejšie týkali ZSaUN s podnetom, aby vstúpilo do rokovania so štátom, aby bola skôr podpora zo strany štátu, nielen tlaky na ďalšie povinnosti správcov. Z organizačných boli pripomienky k technickému vybaveniu hotela, neprehľadnosť hotela, problémy s voľným časom, ktorého bolo málo.

Spoločným želaním všetkých bolo udržať nastavenú úroveň aj na budúci rok, nepoľaviť v kvalite! Za všetky vyjadrenia – či kladné ale aj záporné – sa chceme účastníkom poďakovať. Hlavne negatívne názory nás posúvajú každým rokom dopredu a venujeme im veľkú pozornosť.

 

 

Záver

Program konferencie sme sa snažili pripraviť tak, aby si každý našiel niečo, čo ho zaujíma. V tomto roku bolo vonku pekné slnečné počasie a niektorí účastníci využili pekné prostredie na krátke prechádzky, mohli sme vidieť skupinky diskutujúcich, ktorí v družnom rozhovore si vymieňali skúsenosti. Niektorí zase využili možnosť wellnesu v priestoroch aquaparku Gino Paradise Bešeňová.

Účastníci prišli na konferenciu, nielen aby získali nové vedomosti, ale potešili sa aj stretnutiu so starými známymi, ktorých nevideli celý rok. Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností, ktoré zorganizovalo už siedmykrát konferenciu, má snahu zjednotiť všetkých, ktorí chcú podporiť odbornosť a profesionalitu správy budov, bez ohľadu na to, aký typ správy vykonávate.

V Združení správcov a užívateľov nehnuteľností je miesto aj pre vás. Každého, kto by chcel pomôcť svojou odbornou radou alebo návrhom, každého, kto vie, chce a môže ľubovoľne prispieť k zlepšeniu podmienok správy, či už legislatívnym, technickým, právnym alebo iným príspevkom, návrhom či radou, radi privítame.

Tohtoročná konferencia sa niesla v duchu hesla: Oddych je korením práce, hodnotíme, že heslo bolo naplnené.

Záverom chceme poďakovať všetkým, ale naozaj VŠETKÝM za účasť a podporu.

 

 Spracovala: Ing. Tatiana Cirbusová, výkonný predseda ZSaUN