Uponor, s.r.o.

Uponor predstavuje moderné  metódy hygienického zásobovania pitnou.  Hygiena je veda o ochrane pred chorobami, o ochrane a zlepšení obranyschopnosti organizmu. Hygiena pitnej vody predstavuje bezpečnú pitnú vodu, ktorá nepredstavuje žiadne významné riziko pre zdravie počas celej spotreby, ako je definované v zákonoch.

Pitná voda tvorí jednu z najdôležitejších súčastí života. Záruka, že zostane v hygienicky bezchybnom stave – od prípojky verejného vodovodu až k pripojeniu poslednej batérie – je našou povinosťou a zdpovednosťou projektantov, inštalatérov a prevádzkovateľov. Preto už vo fáze návrhu je dôležité, či uvažovaný spôsob a koncepcia pripojenia na odberné miesta pri rezidenčných, hotelových a kancelárskych objektoch spĺňa požiadavky na zásobovanie pitnou z hľadiska hygieny.

KÚPEĽNE DNES A PREDTÝM

PREDTÝM

Kúpeľňa bola navrhnutá ako funkčná a praktická miestnosť len s nevyhnutne potrebnými zariaďovacími predmetmi. Tieto boli často používané a riziko vzniku stojacej vody (stagnácia vody) bolo minimalizované.

DNES

Kúpeľňa je miesto pre relax a pohodu, ktoré je navrhnuté s väčším priestorom a vyššími štandardmi a viac zriaďovacím predmetmi, ktoré nie sú často používané (hosťovské kupelne, hosťovske WC atd).  Pri nepoužívaní odberných miest dochádza k vzniku mŕtvych úsekov. Hygienické riziko vzniku stojatej vody (zhoršenie kvality vody v úsekoch odberných miest, ktoré sa nepoužívajú dlhšiu dobu).

Nasledujte tri základné pravidlá na zabezpečenie dobrej kvality pitnej vody:

  1. Neuskladňujte pitnú vodu!
  2. Udržujte správnu teplotu vody!
  3. Voda musí cirkulovať!

Preto zvoľte vhodný spôsob zapojenia a vyhnite sa tak problémom s hygienou v budúcnosti.

Príprava teplej vody –  decentralizovaná príprava teplej vody prináša výhody v oblasti hygienickej prípravy teplej vody (TV). Minimálne alebo žiadne riziko rozmnožovanie baktérie Legionella.

Zasobníkové ohrievače – je potrebné akumulovať teplú pitnú vodu (TV). Pravidelné odbery vzoriek sú nutnosťou z dôvodu riziku vzniku baktérie legionella. Tradičný systém TV s cirkuláciou (CTV) je často dôvodom rozmnožovania baktérie legionely. Je potrebné uvažovať s väačším priestoru pre stúpačky a šachty. Vyžaduje sa hydraulické vyváženie. Energeticky neefektívne riešenie z hľadiska spotreby energie tepla pre koncového užívateľa. Vysoká teplota spiatočky na strane vyk. systému.

Príprava teplej vody (TV) podľa požiadavky

Žiadna akumulácia teplej vody. Nie je potrebný žiadny odber vzoriek. Lepšia hygiena vody.

Menšie nároky na stavebné upravy, veľkostí šácht a menej stúpacích potrubí (nie sú potrebné stúpačky pre TV a CTV). Energeticky efektívnejší systém, presné meranie spotreby tepla pre koncového užívateľa. Vychladená spiatočka na strane vykurovacieho systému. Nižšie nároky na údržbu.

Odborné hodnotenie  – Arnd Bürschgens, expert na hygienu pitnej vody

Nezávislý odborník potvrdzuje hygienu a efektivitu Uponor potrubnému systému pre rozvod pitnej vody. „Z hygienického a technického hľadiska je Uponor Hygiene Logic s decentralizovaným systémom rozvodu pitnej vody v kombinácii s okruhovou inštaláciou a preplachovacou jednotkou preukázali výhody v porovnaní s tradičným spôsobom a koncepton zapojenia pitnej vody.”

Uponor Hygiene Logic tvorí 5 systémových prvkov

Uponor ponúka komplexné riešenie, ktoré spĺňa požiadavky a povinnosti prevádzkovateľov, projektantov a inštalatérov na hygienické zásobovanie pitnou vodou.

  • Uponor Smatrix Aqua PLUS – automatická preplachovacia jednotka,
  • Uponor S-Press PLUS – tvarovky pre Uponor MLC potrubný systému
  • Uponor Okruhová inštalácia – spôsob zapojenia, 4
  • Uponor Combi Port – bytové odovdzávacie stanice tepla,
  • Uponor Riser – hlavné stúpacie a ležaté z rozvody z Uponor MLC potrubného systému

Uponor Hygiene Logic zhrnutie výhod

Hygiena –  okruhová inštalácia a automatické preplachovanie zaisťuje, že voda nebude stagnovať.

Údržba a servis –  žiadna nutná a pravidelná kontrola kvality vody.

Energetická účinnosť a environmentálna udržateľnosť – žiadne tepelné straty v rámci TV a CTV.

Využitie priestoru a inštalácia – Uponor Hygiene Logic Bez inštalácie 2 stúpacích rozvodov teplej vody (TV) a cirkulácie teplej vody (CTV)  vrátane potrubí, izolácie a tvaroviek