Science fiction, ale dnes realita v bytových domoch v obci Margecany

Už roky sme nabádaní k tomu, aby sme riešili spôsob výroby energií, ich spotrebované množstvo a cenu. Dnes si uvedomujeme omnoho viac ako inokedy predtým dôležitosť týchto vecí. Na východe Slovenska v obci Margecany sa vlastníci v troch bytových domoch s pomocou svojho správcu Bytového družstva Spišská Nová Ves rozhodli pre odvážny „malý veľký projekt“ montáže tepelných čerpadiel.

Myšlienka montáže tepelných čerpadiel sa nezrodila zo dňa na deň. Tri bytové domy v obci Margecany tvorili roky jedno spoločenstvo vlastníkov bytov. Dlhšie sa pohrávali s myšlienkou zmeny formy výkonu správy najmä z dôvodu opráv, ktoré ich bytové domy v blízkej budúcnosti potrebovali. Bytové domy boli pripojené na centrálnu plynovú kotolňu. Kotolňa už vzhľadom na svoj vek a stav dodávala vlastníkom teplo a teplú vodu za neúnosne vysoké ceny. Tieto problémy v bytových domoch a obava ako sa sami pohnú ďalej v otázke ceny tepla a teplej vody boli rozhodujúcimi bodmi vedúcimi k zmene formy výkonu správy. Vlastníci bytových domov už v r. 2016 plánovali zmenu formy správy a v roku 2018 sa vlastníci rozhodli pre rázny krok. Oslovili správcu bytových domov – Bytové družstvo Spišská Nová Ves a predniesli mu ich problémy čo viedlo k podpisu zmlúv o výkone správy a zároveň k začiatku prác, ktoré zmenili spôsob dodávky tepla do týchto domov.

Povedzme si, že všetko sa začalo diať v roku, kedy sme ešte nikto netušili o energetickej kríze, ktorá nám zvyšuje náklady na bývanie, uberá nám z komfortu životnej úrovne a máme obavy, že nás v tejto oblasti krajšie chvíle nečakajú. Rozhodnutie vlastníkov v tej dobe nebolo až tak zvyčajné, napriek tomu sa   rozhodli pre vybudovanie vlastnej kotolne s využitím obnoviteľných zdrojov.

Pôvodne bytové domy plánovali podstúpiť kompletnú obnovu obvodového plášťa zateplením, ale vzhľadom na cenu tepla prehodnotili priority (v súčasnosti je v 1 dome zateplenie pred realizáciou). Po zvážení a zhodnotení všetkých možností myšlienka montáže tepelných čerpadiel bola silnejšia a za veľkej podpory a úzkej spolupráce vtedajšieho vedenia Bytového družstva Spišská Nová Ves sa aj zrealizovala. Vlastníci sa rozhodli pre tepelné čerpadlá systémom – vzduch – voda s alternatívnym riešením kotlov na el. energiu. Súčasťou týchto prác bolo naplánovaná aj montáž fotovoltaiky na výrobu el. energie do spoločných priestorov, čo vlastníci pre nedostatok fin. prostriedkov posunuli na neskoršie obdobie.

Spoločnosť, ktorá vykonávala inštaláciu tepelných čerpadiel ENERGOCOM plus s.r.o., ma s obnovou bytových domov niekoľkoročné skúsenosti. Výstavbu kotolni realizuje výlučne len na technológií tepelných čerpadiel s kombináciou technológií fotovoltaických elektrárni, ako aj inteligentnou softwarovou podporou modulmi merania a regulácie. V súvislosti s touto inštaláciou treba zdôrazniť, že išlo o naozaj referenčný projekt, ktorý vyvrátil všetky pochybnosti negativistických článkov o tepelných čerpadlách v bytových domoch a nezmyselných informáciách o tom, že tepelné čerpadlá sú vhodne len v nízkoteplotných systémoch.

V tomto projekte išlo o bytove domy postavene v 70. rokoch minulého storočia s rozvodmi pre vysokoteplotne vykurovanie atmosférických plynových kotolni s malými radiátormi v bytových jednotkách a s nezateplenými strechami.

Takáto infraštruktúra pripojená na kotolňu s tepelnými čerpadlami vzduch – voda v chladnej vlhkej oblasti Ružínskej priehrady môže byť pre niektorých energetikov SCIENCE FICTION. Áno mnohí energetici, projektanti potvrdia, že technicky sa to sa dá realizovať, ale bivalencia elektro alebo plynovými kotlami musí byť silne podložená k takejto kotolni.

Realita?

Na 36 000 hodín odpracovaných tepelnými čerpadlami sa elektrokotle pripli k bivalencii len k 480 hodinám. Dosiahnuté SCOP 2.9. Tepelné čerpadla pracujúce s chladivom R410. Pri dnešných chladivách R32 a R290 sú predpoklady k ešte lepším výsledkom. V súčasnej energetickej kríze je tepelné čerpadlo s výkonom MaR a pripojenou fotovoltaikou neprekonateľný technicky systém k vykurovaniu bytových domov z hľadiska energetickej efektívnosti ako aj k emisným požiadavkám.

Keď tak hodnotíme obdobie celej prípravy a realizácie diela, tak jednoznačne administratívna príprava bola časovo podstatne náročnejšia ako samotná realizácia. Vlastníci bytov splnomocnili zhotoviteľa diela na všetky stavebné konania, čím aj zodpovednosť za vybavenie náležitosti bola na jeho pleciach. Zhotoviteľ tak rokoval a dohadoval postupy s dotknutými orgánmi – príslušný Obecný úrad, stavebný úrad, VSD, RÚVZ, za účelom vysporiadanie pozemku a inými potrebnými úkonmi. Správca bytových domov zastupujúci vlastníkov bytov ako objednávateľ bol o všetkých konaniach informovaný a dosledoval postupnosť, aby v zimných mesiacoch mali vlastníci teplo zabezpečené. Tepelné čerpadlá sa totiž spúšťali tesne pred Vianocami.

Správca mal v zmysle zákona o energetike povinnosť objednať teplo pre ďalší kalendárny rok v termíne do 31.8., k čomu sa už v týchto bytových domoch nepristúpilo. Správca v mene vlastníkov bytov požiadal o odpojenie sa od centrálneho zdroja tepla.

Samotné práce boli realizované v mesiaci november, v polovici decembra došlo k prepojeniu dodávky tepla z centrálneho zdroja na individuálne – samostatne pre každý bytový dom.

Po realizácii a odovzdaní prác zhotoviteľ pracoval na doladení nastavenia prevádzky tepelných čerpadiel, správca zorganizoval pracovné stretnutia, kde zhotoviteľ zodpovedal na všetky otázky vlastníkov. Taktiež vlastníci pristúpili k uzavretiu zmluvy o servise, čím sa sleduje súvislá kontrola zariadení a dodávky tepla na ÚK a ohrev TÚV.

Výsledkom vykonaných prác došlo k výraznému zníženiu spotreby energií. Keďže sa menil spôsob dodávky tepla, nie je možné porovnanie v technických jednotkách. Skutočnosť je taká, že po 3 mesiacoch prevádzky tepelných čerpadiel správca pristúpil k zníženiu mesačného predpisu v položkách teplo a ohrev vody na teplú vodu v priemere o 35 %.

Následne ešte vlastníci rozhodli o spracovaní a prepočte nového hydraulického vyregulovania ÚK a správca vyjednával s dodávateľom el. energie do spoločných priestorov o cene elektrickej energie a zmene tarify. Tieto kroky viedli k tomu, že náklady na ÚK a teplo na TÚV ešte klesli.

O správcu bytového domu sa nám podarilo získať skutočné údaje o nákladoch v bytových domov:

Skutočné náklady v bytovom dome Školská 13, 14 Margecany

Bytový dom: 24 bytov

V správe Bytového družstva Spišská Nová Ves: od 1.7.2018

Náklady za obdobie: 1.7.2018 – 31.12.2018:

Teplo na ÚK od dodávateľa – 9 474,88 

Teplo na TÚV – 6 102,13 

Keďže dom nebol v správe celý rok 2018, po orientačnom prepočte (vyhl. 240/2016) by mohol byť náklad:

Teplo ÚK – 23 685,-

Teplo TÚV – 12 200,-

Spolu 35 885,-

Okrem toho el. energia spol. priestory – 106,79

Cena diela – 80 175,72 s DPH vrátane projektovej dokumentácie

+ náklady na stavebné úpravy kotolne, bleskozvod a pod. – 5 980,-  s DPH

Vlastníci dielo financovali úverom vo výške 80 000,-  na dobu splatnosti 14,8 rokov, mesačná splátka rovnomerná 560,- /mes.

Tepelné čerpadlá boli spustené do prevádzky v 12/2018.

Náklady za obdobie roka 2019:

El. energia na ÚK –8 316,36 

El. energia na ohrev TÚV – 5 622,87 

El. energia spol. priestory – 739,38 

Spolu 14 678,61 

Ak k tomu pripočítame náklady

splátka úveru – 12 x 560 = 6 720,- 

mesačný servis TČ 12 x 78 = 936,- 

SPOLU náklady – 22 334,61 

Porovnanie nákladov na teplo a TÚV (teplo na TÚV) r. 2018 a 2019 pre bytový dom: 35 885 – 22 334,61= 13 550,39 €

Náklady za obdobie roka 2020:

El. energia na ÚK – 7 634,43 

El. energia na ohrev TÚV – 5 614,29 

El. energia spol. priestory – 532,14 

Spolu 13 780,86 

Ak k tomu pripočítame náklady

splátka úveru – 12 x 560 = 6 720,- 

mesačný servis TČ 12 x 78 = 936, – 

SPOLU náklady – 21 436,86 

Porovnanie nákladov na teplo a TÚV (teplo na TÚV) r. 2018 a 2020 pre byt. dom: 35 885 – 21 436,86 = 14 448,14 €

Ak by sme prepočítali návratnosť investície, potom:

Úver v celkovej výške s úrokom 99 456 € : 14 448 € = 6,88 rokov

A z pohľadu vlastníkov bytov náklady na teplo na vykurovanie  a ohrev vody sa znížili o 60 %. Vlastníkom bytov sa znížili mesačné zálohové predpisy napriek tomu, že preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv sa zvýšili z dôvodu financovania schválených prác.

Bytové domy fungujú s tepelným čerpadlami dnes už skoro 4 roky, a hoci sme ich rozobrali po technickej stránke a zhodnotili ekonomické náklady a efektivitu, najdôležitejšia je spokojnosť bytového domu. Preto sme požiadali o stanovisko aj vlastníkov v bytových domoch.

O svoj názor sa s nami podelil Ing. Jozef Mráz, ktorý veľmi aktívne stál pri zrode tejto myšlienky a bol veľmi nápomocný počas celej realizácii.

„Rozhodli sme, že sa odpojíme od centrálneho dodávateľa a vybudujeme v každom bytovom dome samostatnú vlastnú kotolňu. Otázkou bolo, pre aký typ kotolne sa rozhodneme. V hre boli rôzne možnosti, do úvahy prichádzala plynová, ale aj elektrická kotolňa. V prípade plynovej kotolne boli otázne predovšetkým bezpečnostné riziká spojené s prevádzkou takejto kotolne. Elektrická kotolňa bola zasa spájaná s vysokými prevádzkovými nákladmi. Dôležitým faktorom pri rozhodovaní vlastníkov bytov bola aj potreba pre nich bezstarostnej prevádzky kotolne spojená s dôrazom na nízke prevádzkové náklady.

Na odporúčanie nášho správcu bytových domov – Bytové družstvo Spišská Nová Ves sme sa začali zaujímať aj o možnosť získavania energie z obnoviteľných zdrojov. Po mnohých diskusiách s odborníkmi zo spoločnosti ENERGOCOM PLUS, s.r.o., sme sa nakoniec rozhodli pre získavanie energie z obnoviteľných zdrojov a to konkrétne pre tepelné čerpadlá vzduch-voda. Pretože išlo o nové a v našich podmienkach ešte neoverené riešenie, pochopiteľne to vyvolávalo najmä u starších vlastníkov bytov obavy a nedôveru.

V decembri 2018 sme spustili prevádzku kotolne s tepelnými čerpadlami. Tento projekt sa zrealizoval v neľahkých podmienkach v úzkej spolupráci s vtedajším vedením Bytového družstva Spišská Nová Ves a so spoločnosťou ENERGOCOM PLUS, s.r.o., ktorá aj realizovala kompletné vybudovanie kotolne a inštaláciu tepelných čerpadiel, za čo im patrí naše poďakovanie.

To, že naše rozhodnutie bolo správne, potvrdila hneď prvá vykurovacia sezóna, kedy došlo k výraznému zníženiu nákladov na energie, čo po krátkom čase pocítili všetci vlastníci bytov na svojich mesačných predpisoch platieb za teplo a ohrev teplej vody. Tento trend potvrdili aj ďalšie vykurovacie sezóny a rozptýlili sa tak prvotné obavy a neistota niektorých vlastníkov bytov. Naše doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že takýto typ výroby tepla a teplej úžitkovej vody zaručuje, že ide o veľmi efektívne riešenie, ktorým sa podstatne znižujú finančné náklady na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody pre bytový dom.

Spokojnosť vlastníkov bytov svedčí o tom, že toto naše rozhodnutie bolo najlepším rozhodnutím, aké sme kedy prijali a odporúčam ho každému, kto uvažuje o veľmi efektívnom spôsobe výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody pre svoj dom.“

Fotografie zverejnené v tomto článku boli zhotovené pri realizácii prác v spomínaných bytových domoch.

Spracovala: JUDr. Jana Guoth