ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

O legislatíve v oblasti merania spotreby a v oblasti smart meteringu sa v poslednom čase veľa diskutuje a stretávame sa s mnohými mýtmi a zavádzaním. Generálny riaditeľ spoločnosti ENBRA SLOVAKIA, Ing. Dušan Slobodník, pripravil súhrn najdôležitejších faktov a odporúčaní v tejto téme. Legislatíva o energetickej efektívnosti vstúpi do platnosti až od roku 2027, no už teraz je nutné sa na ňu pripraviť a začať s krokmi k postupnej výmene meračov.

Od 1. 1. 2021 je v účinnosti nová legislatíva kladúca požiadavky na funkciu vzdialeného odpočtu meračov tepla.

Nová legislatíva sa netýka vodomerov na teplú vodu. Toto je ale chybou legislatívcov, lebo pôvodný zámer samozrejme bol, aby sa to vodomerov teplej vody týkalo. Pre nešťastnú formuláciu v novele zákona 321/2014 Z. z. z roku 2021 tam táto povinnosť pre vodomery na teplú vodu nie je. Preto v pripravovanej novele 657/2004 Z.z o tepelnej energetike je táto povinnosť doplnená a predpokladá sa, že bude schválená v dohľadnej dobe (7-9/2022).

Aj napriek tomu, že povinnosť prevádzky meračov tepla s funkciou diaľkového odpočtu vyplývajúce z legislatívy o energetickej efektívnosti je až od 1. 1. 2027, už teraz je v niektorých prípadoch ekonomicky neefektívne montovať meradlá bez funkcie diaľkového odpočtu. Dôvodom je, že každé určené meradlo má svoju dobu platnosti overenia a PRVN svoju dobu životnosti. To znamená, že ak termín overenia práve inštalovaného meradla vychádza po termíne 1. 1. 2027, je ekonomicky neefektívne inštalovať meradlo bez funkcie diaľkového odpočtu.

Merače tepla

Overovací cyklus 4 roky

Všetky montáže meračov tepla (MT) od 1. 1. 2023 by mali byť vykonané už s funkciou diaľkového odpočtu.

Všetky merače tepla bez funkcie diaľkového odpočtu budú musieť byť vymenené za MT s funkciou diaľkového odpočtu alebo dovybavené touto funkciou.

Hlavne malé dimenzie MT (DN15/20), kompakty a polokompakty nie je možné dodatočne vybaviť funkciou rádiového odpočtu a preto ich nebude možné použiť ani po metrologickom overení a budú musieť byť vyradené a použité nové.

Odporúčanie ENBRA: už dnes montovať len merače tepla s funkciou diaľkového odpočtu.

Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov

Doba životnosti cca 10 rokov

V tomto prípade je dôležitá doba životnosti PRVN, ktorá je 10 rokov. Už dnes je ekonomicky neefektívne inštalovať nové zariadenia bez funkcie diaľkového odpočtu.

Odporúčanie ENBRA: PRVN už dáva zmysel inštalovať len s funkciou diaľkového odpočtu.

Vodomery na teplú vodu

Overovací cyklus pre bytové vodomery je 5 rokov, pre ostatné teplé vodomery 4 roky

Pre vodomery na teplú vodu momentálne ešte nie je v platnosti predmetná zákonná povinnosť. Tento rok sa však očakáva novela zákona 657/2004 Z. z. O tepelnej energetike, ktorá zavedie túto povinnosť aj pre teplé vodomery.

Čo z toho vyplýva? Overovací cyklus bytových vodomerov na teplú vodu je 5 rokov. U väčšiny bytových vodomerov je možné inštalovať rádiový modul dodatočne, to si ale vyžaduje opätovné vstupovanie do bytov a teda náklady navyše.

Odporúčanie ENBRA: Vodomery na teplú vodu už inštalovať len s funkciou diaľkového odpočtu.

Vodomery na studenú vodu

Overovací cyklus pre bytové vodomery je 5 rokov, pre ostatné studené vodomery 6 rokov

V tomto prípade povinnosť inštalácie vodomerov  na studenú vodu s funkciou diaľkového odpočtu nie je a neplánuje sa.

Ak ale už inštalujeme vodomery na teplú vodu s diaľkovým odpočtom, nedáva zmysel neinštalovať rovnako vodomery s diaľkovým odpočtom aj pri vodomeroch na studenú vodu. Znamenalo by to, že bude potrebné vstupovať do bytov pri pravidelných ročných odpočtoch studených vodomerov.

Odporúčanie ENBRA: Vodomery na studenú vodu už inštalovať len s funkciou diaľkového odpočtu.

Akú technológiu pre zabezpečenie funkcie diaľkového odpočtu použiť?

Technológií je dostupných viacero. Určite je potrebné poradiť sa s odborníkmi v tejto oblasti. Často je totiž potrebné zvážiť rôzne špecifiká. Ak sa neurobí komplexný návrh riešenia na začiatku, často to znamená zvýšené náklady neskôr.

Pre bytovo komunálnu sféru sú štandardne najpoužívanejšie meradlá s rádiovou komunikáciou wM-BUS vo frekvencii 868 MHz.

Náklady pod kontrolou vďaka centrálnemu zberu dát

ENBRA riešenie pre diaľkový zber dát

Pomocou najmodernejších technológií s centrálou ENBRA EASY 2 je možné zabezpečiť diaľkový zber dát. Jedná sa o jednu univerzálnu zbernicu pre online zber dát pre všetky zariadenia všetkých výrobcov wM-Bus 868 MHz. Zbernice ENBRA EASY 2 sa umiestňujú do spoločných priestorov domu, kde nepretržite prijímajú údaje z meračov a následne ich posielajú na server ENBRA Connect.

Služby ENBRA Connect

Dáta z centrál ENBRA EASY 2 smerujú na server ENBRA Connect. Aplikácia ENBRA Connect tieto dáta dešifruje, dekóduje a sprístupňuje ich pre ďalšie spracovanie.

Výhody riešenia ENBRA

  • odpočty bez nutnosti vstupovania do bytu
  • monitoring stavu zariadení odhalí poruchy okamžite
  • upozornenia na neštandardné stavy
  • denné odčítavanie hodnôt energií pre kontrolu spotreby

Platná legislatíva pre oblasť smart meteringu

321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Časová verzia predpisu účinná od 01. 01. 2021

„§ 11 Spotreba energie v budovách

(10)

Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu70) a ktorá dodáva teplo pre budovu s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 500 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním, sú povinní zabezpečiť, aby určené meradlo a pomerový rozdeľovač tepla57e) boli vybavené funkciou diaľkového odpočtu; to neplatí, ak vlastník budovy preukáže, že inštalácia funkcie diaľkového odpočtu nie je nákladovo primeraná alebo technicky možná.“

 …

„§ 32b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021 

(3)

Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu70) sú povinní zabezpečiť, aby určené meradlo a pomerový rozdeľovač tepla 57e) boli vybavené funkciou diaľkového odpočtu podľa § 11 ods. 10 v znení účinnom od 1. januára 2021 do 1. januára 2027.“

Viac informácií na www.enbra.sk