Spoločnosť Lukystav s. r. o. sa venuje profesionálne zatepľovaniu bytových domov vyše 15 rokov. Za toto obdobie sme získali množstvo skúseností, ktoré nás posúvali po tieto roky dopredu. Každá, aj tá negatívna skúsenosť,  doniesla nové poznatky, ktoré nás obohatili. Dobré skúsenosti sme zúročili, a tých zlých sme sa v budúcnosti vyvarovali. V nasledujúcich riadkoch by sme vám chceli ozrejmiť v krátkosti históriu technológií zateplenia bytových domov a predstaviť vám novinku, s ktorou v súčasnosti pracujeme. Situácia je taká, že prevažná väčšina bytových domov je už zateplená a v súčasnosti sa riešia úpravy a sanácie existujúcich bytových domov, ktoré buď už nevyhovujú normám a podmienkam ETICS alebo je plášť budovy napadnutý riasami, plesňami alebo inými škodcami. Ako sa tento stav rieši sa vám pokúsime predstaviť.

 

Minulosť

Prvé zateplenia obvodových stien bytových domov na Slovensku sa začali realizovať v 90. rokoch minulého storočia. Obnova sa nerobila systematicky, ale čiastkovo, väčšinou podľa toho, koľko finančných prostriedkov boli ochotní vlastníci bytov a nebytových priestorov na tento účel investovať. V tomto období sa zatepľovalo častokrát bez vypracovania projektovej dokumentácie, absentovali statické výpočty týkajúce sa stability ETICS (tzv. zateplenie) na podklade, tepelno-technické prepočty, nebrali sa v úvahu eliminácie tepelných mostov a pod. V realizačnej praxi sa lepilo na tzv. buchty, výstužná malta sa aplikovala cez výstužnú mriežku (tzv. armovalo sa cez tkaninu), používali sa spravidla tepelnoizolačné dosky na báze penového polystyrénu, resp. minerálnej vlny o hrúbke 50 – 60 mm, nepreverovala sa pevnosť podkladu pred lepením tepelnoizolačných dosiek a nerealizovali sa tzv. výťažné skúšky kotviacich prvkov (ďalej hmoždiniek). Na kotvenie dosiek z penového polystyrénu sa používali tzv. natĺkacie hmoždinky s plastovým tŕňom a na minerálnu vlnu s kovovým tŕňom bez prihliadnutia na druh pôvodného podkladu zatepľovacieho systému.

 

Dôsledok nepripraveného podkladu, Zdroj: STO

 

Odtrhnutý izolant, chybná aplikácia, Zdroj: STO

 

Situácia sa zmenila zavedením Európskych technických špecifikácií týkajúcich sa zatepľovacích systémov (ďalej ETICS), ako aj platnosťou STN 73 2901 – Zhotovovanie kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) od mája 2008 (v septembri 2015 bola novelizovaná).

 

Súčasnosť

Európska legislatíva v riadiacich pokynoch ETAG 004 neriešila otázku sanácie nestabilných ETICS a ich zdvojovanie. Týmto sa začala zaoberať spoločnosť STOMIX – v súčasnej dobe STO. V roku 2013 bol vypracovaný TSÚS Bratislava CUAP, ktorý bol následne schválený organizáciou EOTA a stal sa riadiacim pokynom pre európsku certifikáciu injektovaného kotviaceho systému. STX.THERM SANA je overený a certifikovaný na sanáciu nestabilných, resp. inak poškodených ETICS, ako aj na ich zdvojovanie. Má certifikát, vyhlásenie o parametroch a technické osvedčenie – teda všetko potrebné pre jeho uplatnenie na stavbe v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky. Od septembra 2015 sa už zdvojovaním ETICS zaoberá STN 73 2901.

 

Zdroj: SASDARS

 

V súčasnej dobe sa už plne prejavujú vyššie uvedené nedostatky v praxi. Dochádza k poruchám a deštrukcii ETICS, prípadne k vzniku plesní z titulu nevyriešených tepelných mostov. V mnohých prípadoch vlastníci ešte ani nemajú splatené úvery za zateplenie. Situácia je však natoľko vážna, že si uvedomujú, že musia urobiť nejaké rozhodnutie týkajúce sa stavu ETICS. Vo všeobecnosti majú tieto možnosti:

  • Asanácia pôvodného ETICS a následné zateplenie v zmysle platnej legislatívy, čo sa týka hrúbky izolantu a výrobcom predpísaného technologického postupu.
  • Sanácia a dokotvenie nestabilného ETICS – prostredníctvom univerzálneho kotviaceho systému Spiral Anksys®, ktorý využíva certifikovaný systém STX.THERM SANA od firmy STO, dokotví sa nestabilný ETICS bez nutnosti jeho demontáže, resp. sa zdvojí ETICS, ktorý nevyhovuje z hľadiska tepelno-technických požiadaviek na obvodové konštrukcie

 

Zdroj: STO

 

V čom je STX.THERM. SANA iná ako ostatné ETICS

Tento ETICS sa odlišuje od ostatných ETICS v tom, že využíva špeciálny injektovaný systém kotvenia Spiral Anksys®. Jeho hlavnými výhodami sú:

  • Moderný a účinný spôsob sanácie nestabilných ETICS bez nutnosti odstránenia pôvodného zateplenia
  • Overená odolnosť voči dynamickému zaťaženiu vetrom podľa ETAG 004 a ETAG 014
  • Univerzálny systém kotvenia, bol vyskúšaný na šmykové kombinované zaťaženie podľa ETAG 020
  • Možnosť sanácie ETICS aj na drevených doskových materiáloch (OSB dosky), ako aj na podklady s nesúdržným povrchom bez náročných úprav podkladu
  • Obmedzenie bodového prestupu tepla. Podľa hĺbky osadenia kotvy je možné dosiahnuť hodnotu prestupu tepla (KAPPA) 0,002-0,0005 W/K
  • Výborné výsledky v prípade dutých a pórovitých podkladov ak sú duté tehly, pórobetón, Heraklit a pod.

 

Fixačný prípravok pre aplikáciu kotiev• aplikačná svorka pre realizáciu sanácie ETICS

• styčné plochy pre možnosť pritiahnutia izolačných dosiek

• rozsah dokotvenia izolácie hrúbky až 140 mm

Zdroj: STO

 

Záver

Dovolíme si konštatovať, že naša spoločnosť má v rámci Slovenskej republiky najväčšie skúsenosti s realizáciou zatepľovacieho systému STX.THERM SANA. Aj v súvislosti s tým čo sme už vyššie uviedli, pociťujeme medziročný nárast záujmu o sanáciu ETICS. V prípade požiadavky zo strany vlastníkov bytov a nebytových priestorov, sme pripravení uskutočniť obhliadku bytového domu a navrhnúť optimálny spôsob obnovy, resp. sanácie stávajúceho ETICS.

 


Špeciálna kotva Spiral Anksys® je neoddeliteľnou súčasťou systému STX.THERM® SANA,  Zdroj: STO