Zmeny pri prihlasovaní pohľadávok v konkurze právnickej osoby účinné od 17.7.2022

Súčasná doba prináša rôzne situácie, ktoré môžu spôsobiť neschopnosť platiť a plniť si svoje záväzky. Takáto nepriaznivá situácia môže postihnúť akúkoľvek osobu, a môže sa týkať aj vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome (resp. budovy, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 182/1993 Z. z.), ako aj správcu bytového domu alebo dodávateľa pre vlastníkov v bytovom dome. Ak daná osoba z vlastného návrhu rieši svoj úpadok prostredníctvom konania podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako konkurzný zákon), musia podľa tohto zákona postupovať aj veritelia takejto osoby, ktorí si voči nej chcú uplatniť svoje pohľadávky. V prípade ak je dlžníkom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, môže návrh na vyhlásenie konkurzu podať aj veriteľ.

Konkurzný zákon upravuje riešenie úpadku dlžníka speňažením majetku dlžníka a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov alebo postupným uspokojením veriteľov dlžníka spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne; zákon upravuje aj hroziaci úpadok, povinnosti súvisiace s hroziacim úpadkom dlžníka a oddlženie fyzickej osoby. Konkurzný zákon odlišuje konanie pri konkurze právnickej osoby (konkurz, reštrukturalizácia) a fyzickej osoby (oddlženie).

Zákon odlišuje aj určenie úpadku a oprávnenia podať návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade právnickej osoby a v prípade fyzickej osoby. Dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Právnická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 90 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom podľa tejto časti zákona a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti. Dlžník (fyzická osoba) je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára iba vtedy, ak sa voči nemu vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie; ak ide o návrh na vyhlásenie konkurzu, musí od vydania poverenia na vykonanie exekúcie alebo od začatia obdobného vykonávacieho konania uplynúť aspoň jeden rok.

Zákonom č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol zmenený aj konkurzný zákon s účinnosťou od 17.07.2022. Nastalo viacero zmien zákona, no chceme upriamiť Vašu pozornosť na dôležitú zmenu pri prihlasovaní pohľadávok do konkurzu právnickej osoby (podľa druhej časti zákona). Na prihlasovanie pohľadávok a na schôdze veriteľov v konkurzoch vyhlásených a reštrukturalizáciách povolených do 16. júla 2022 sa použijú ustanovenia účinné od 17. júla 2022.

Prihlásenie pohľadávky je podstatnou skutočnosťou pri uplatňovaní práv voči dlžníkovi. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Prihlášku pohľadávky je potrebné podať v zmysle zákona, aby bola správcom konkurznej podstaty v konaní akceptovaná.

Je rozdiel medzi začatím konkurzného konania a vyhlásením konkurzu. Ak po podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu právnickej osoby súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania. Uznesenie súd zverejní v Obchodnom vestníku. Je to v podstate len oficiálny začiatok konkurzného konania. Následne súd vykoná postup podľa toho, kto návrh na vyhlásenie konkurzu podával, napr. vyzve dlžníka, aby sa k návrhu veriteľa vyjadril a predložil doklady, stanoví pojednávanie a až následne sa bude rozhodovať o tom, či konkurz vyhlási. Ak sa nepreukáže splnenie podmienok pre vyhlásenie konkurzu, súd konkurzné konanie zastaví. Respektíve, ak súd zistí, že majetok dlžníka nebude postačovať ani na úhradu nákladov konkurzu, konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastaví. Ak súd konkurz vyhlási, zverejní toto rozhodnutie v Obchodnom vestníku a uverejní sa to v Registri úpadcov. Register úpracov spravuje a prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti SR, nájdete ho na webovej stránke: https://ru.justice.sk/.

V uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky; v uznesení tiež poučí veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok odkazom na príslušné ustanovenia tohto zákona.

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Ktoré pohľadávky sa považujú za pohľadávky proti podstate, určuje konkurzný zákon v § 87 (príkladmo sú to najmä pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, výživné pre deti, náklady na správu konkurznej podstaty…).

Prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu a musí byť autorizovaná. Prihláška musí byť správcovi doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak návrh podáva zástupca dlžníka, k návrhu musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie dlžníka pri prihlasovaní pohľadávky v konkurze, ktoré musí byť autorizované dlžníkom (t.j. elektronicky podpísané), inak sa naň neprihliada.

Ak splnomocniteľ nedisponuje možnosťou autorizácie, t. j. elektronického podpísania, za účelom zachovania právnych účinkov pôvodného listinného splnomocnenia a jeho použiteľnosti pri vykonávaní úkonov v mene oprávneného ako účastníka konania v exekučnom konaní ostáva jedinou možnosťou vykonanie zaručenej konverzie splnomocnenia opatreného vlastnoručným podpisom splnomocniteľa z listinnej podoby do elektronickej podľa § 36 ods. 3 zákona o e-Governmente tak ako ju definuje § 35 ods. 2 zákona o e-Govemmente. (Z uznesenia Ústavného súdu SR z 31. mája 2018, sp. zn. IV. ÚS 342/2018)

Ak veriteľ doručí prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v registri úpadcov s uvedením okolnosti, že prihláška bola podaná po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na zabezpečovacie právo neprihliada.

Prihlásené pohľadávky správca priebežne zapisuje do zoznamu pohľadávok v registri úpadcov. To platí primerane aj o zmenách v zozname pohľadávok v registri úpadcov, ktoré je správca povinný v zozname pohľadávok v registri úpadcov uskutočniť bez zbytočného odkladu. Na účely výkonu práv spojených s prihlásenou pohľadávkou sa v konkurze vychádza zo zoznamu pohľadávok v registri úpadcov.

Ak sa jedná o pohľadávku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, je potrebné vychádzať zo skutočnosti – z akého právneho titulu pohľadávka vznikla, pre určenie či je správca bytového domu oprávnený v mene vlastníkov bytov a NP v dome prihlásiť pohľadávku do konkurzu. Správca bytového domu je oprávnený vystupovať v mene vlastníkov bytov a NP v bytovom dome len v prípadoch stanovených zákonom (tzv. zákonné zastúpenie) – napr. § 8b ods. 1 a § 9 ods. 7 a 8 zákona č. 182/1993 Z. z. Ak zákon neuvádza zastúpenie správcom pri uplatňovaní určitej pohľadávky voči tretej osobe (napr. uplatňovanie bezdôvodného obohatenia voči tretej osobe), správca konkurznej podstaty by mohol neakceptovať prihlášku pohľadávky, ako podanú neoprávnenou osobou. Pri prihlasovaní pohľadávky v konkurze v mene vlastníkov bytov a NP v bytovom dome by mal správca bytového domu pripojiť k prihláške aj dokumenty preukazujúce jeho postavenie správcu bytového domu, aby preukázal svoje oprávnenie vystupovať v mene vlastníkov. Konkurzné konanie je zložitým procesom, preto odporúčame jednotlivé postupy a aktuálne znenie zákona vždy preveriť pred vykonaním úkonu.

JUDr. Zuzana Adamová Tomková