Fotovoltaická elektrárna (FVE) pro bytové domy jsou nyní velké téma, které vzhledem k současné situaci s cenami elektřiny zajímá mnoho SVJ, bytových družstev i dalších vlastníků domů.

Jak o ní přemýšlet a proč je důležité současně řešit i střechu?

Při rozhodování, zda umístit na BD fotovoltaickou elektrárnu je vždy nutné zvážit více aspektů.

A to nejenom cenu vlastní FVE, ale také stav střechy, na kterou máme v plánu fotovoltaiku montovat.

Fotovoltaické panely je možné montovat jak na ploché, tak na šikmé střechy bytových domů.

Velmi efektivním řešením pak může být spojení instalace FVE spolu s rekonstrukcí stávající ploché střechy variantou šikmého přestřešení.

Montáž na FVE na ploché střechy BD

S ohledem na budoucí instalaci FVE v zásadě existují

3 případy plochých střech:

  • Střecha vhodná bez úprav – tzv. ideální střecha
  • Střecha vhodná s nutnými úpravami
  • Střecha nevhodná

Jak by tedy měla vypadat tzv. ideální střecha v 8 bodech:

a) Celá plocha střechy je správně spádovaná, bez kaluží

Pro správné fungování ploché střechy je výskyt kaluží nepřípustný

b) Zbytková životnost krytiny je 25 let a více

Minimální předpokládaná životnost panelů je 25 let. Aby nemuselo docházet k pracné a nákladné demontáži fotovoltaických panelů během jejich životnosti, je nutné, aby střecha měla minimálně stejnou zbytkovou životnost, jako je životnost fotovoltaických panelů

c) Střešní panely přenesou další přitížení od FVE

Na ploché střechy je nutné umístit panely ve sklonu pomocí speciálních konstrukcí,

které jsou vystaveny značnými silami od účinků větru v závislosti na jejich tvaru a výšce ploché střechy nad terénem.

Tyto konstrukce je proto nutné ukotvit mechanicky přímo do střešní betonové konstrukce nebo je dostatečně přitížit přímo na stávající hydroizolaci ploché střechy.

Mechanické ukotvení přes střešní krytinu do betonových panelů obnáší vytvoření velkého počtu otvorů (prostupů) ve střešní krytině, které je nutné vyřešit se stejným požadavkem na životnost, jako v případě krytiny. Nejen z tohoto důvodu se fotovoltaické panely obvykle přitěžují pomocí betonového závaží. Pokud se rozhodneme pro toto řešení, je nutné posoudit únosnost původních střešních panelů.

 d) Tuhost střešního pláště je dostatečná

Střešní plášť musí být dostatečně tuhý, aby nedocházelo k zatlačení konstrukcí do ploché střechy. Mohlo by tak docházet ke vzniku kaluží a v krajním případě poškození krytiny.

Toto platí zejména pro zateplené střechy

 e) Provedení detailů na střeše je bez defektů

Je nezbytná kontrola provedení správnosti všech detailů

f) Střechou neteče a ve střešním plášti není zabudovaná vlhkost

Po provedení vizuální kontroly ploché střechy z exteriéru je nezbytná kontrola samotné skladby pod hydroizolací, a to pomocí vhodně rozmístěných kontrolních sond. Kromě vlhkostních poměrů se také kontroluje skutečná skladba jednotlivých vrstev, zda je v souladu s dostupnou dokumentací a zda jednotlivé vrstvy ještě mohou plnit svoji funkci.

g) Střešní krytina vyhovuje z hlediska požárních předpisů

Požárním požadavkům musí vyhovovat nejenom samotná hydroizolace, ale celá skladba střechy na základě provedených požárních zkoušek. Střecha musí mít klasifikaci střechy BROOF(t3) do požárně nebezpečného prostoru.

h) Na střeše je minimum překážek a možné stínění pro FVE

Nejčastějšími překážkami bývají strojovny výtahů a vzduchotechnické jednotky.

Pokud je střecha hodně výškově členitá s častým rozmístěním strojoven, komínů a vzduchotechnických komor, je mnohdy velmi obtížné rozmístit požadovaný počet panelů na střeše a zajistit dostatečný sluneční svit bez stínění.

Stávající stav ploché střechy před rekonstrukcí a se záměrem budoucí instalace FVE

Navržené rozmístění FVE na vizualizaci šikmé střechy nad plochou střechou

V praxi do kategorie „ideálních střech“ většinou patří nově provedené opravy plochých střech s kompletní výměnou původních vrstev a nového provedení ploché střechy dle platných norem.

I zde se však většinou jedná o střechy, které mají hydroizolaci provedenou z mPVC anebo z asfaltových pásů a zbytková životnost je od 15 do 20 let (bod b není splněn). Dalším problémem pak bývá omezená možnost instalace FV panelů kvůli existujícím překážkám na střeše (bod h není splněn). Proto i tyto střechy nejsou ideální pro FVE.

Do kategorie „střech vhodných s nutnými úpravami“ pak patří všechny střechy, které nevyhoví většinou v dalších z 8 předcházejících bodů.

O jaké nutné úpravy se může jednat?

Vůbec nejlepší variantou je případ, kdy střecha vyhoví v bodech a, c, d, f.

V tomto případě lze pouze provést novou vrstvu kvalitní hydroizolace (např. folie TPO případně EPDM membrány) a připravit místa pro bodové či plošné ukotvení hliníkové konstrukce pod FV panely.

Náklady v tomto případě se mohou pohybovat od 40  – 80,- €/m2 ploché střechy v závislosti na volbě hydroizolace.

Poněkud horší variantou může být tvorba kaluží na střeše a pak je nutné doplnit předcházející variantu o nutné přespádování celé střechy. Cenově se pak blížíme 125,- €/ m2 plochy střechy.

Pokud však střecha nevyhoví ve většině z 8 bodů a především pak v bodech c, d, f je nutné přistoupit k nejnákladnější úpravě a tou je odstranění všech vrstev, neboli vytvořit tzv. ideální střechu.

Musíme ale taky počítat s nejvyššími náklady okolo 200 €/m2, s velkým nebezpečím zatečení do bytů v průběhu realizace a s velkou zátěží hluku a provozu na obyvatele domu.

Montáž na FVE na šikmé střechy BD

Kromě existujících výhod šikmého přestřešení oproti ploché variantě se při instalaci FVE na šikmou střechu vyřeší všech 8 výše popsaných bodů pro tzv. ideální plochou střechu.

Mimoto je obecně známé, že na šikmou střechu lze umístit takřka 2x tolik FVE panelů než na původní plochou střechu.

Problémy se spádováním ploché střechy, se zbytkovou životností krytiny (záruka 40let na krytinu), statikou panelů, tuhostí horní vrstvy hydroizolace, kvalitou detailů, zabudovanou vlhkostí, požární odolností hydroizolace a s překážkami pro instalaci – to vše se vyřeší variantou šikmého přestřešení.

Cena za novou šikmou střechu v systému RpSt od firmy Střechy 92 se pohybuje od 145,- €/m2 půdorysné plochy střechy.

U šikmé střechy je oproti ploché opravy nutné čekat na vyřízení SP. A to je snad jediná nevýhoda při volbě šikmé střechy.

Kotvení fotovoltaických panelů přes trapézový plech až do nosné dřevěné konstrukce