20.10.2022 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

K „nelegálnemu bývaniu“ uvádzam, že z toho čo uvádzate nemožno konštatovať nelegálne užívanie bytu. Je vždy na dohode vlastníka a nájomcu či si nájomca označí poštovú schránku a zvonček svojím menom alebo menom vlastníka bytu.  Štyria ľudia v dvojizbovom byte je úplne v norme, v tomto nevidím žiaden problém.

Čo sa týka možných ústnych alebo fyzických napadnutí, tieto záležitosti odporúčam riešiť stále individuálne súkromnou cestou možným podnetom na polícii.

Čo sa týka vysťahovania z bytového domu, v prvom rade by boli na mieste osloviť asi vlastníka bytu, pretože ak budete podávať podnet na súd, tak to pôjde voči vlastníkovi. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov upravuje možnosť podať podnet na súd vo veci nariadenia predaja bytu vlastníka, ktorý sa dopúšťa konania ako je uvedené v § 11 ods. 5 zákona.

V prvom rade odporúčam osloviť vlastníka bytu a upozorniť ho na nevhodné správanie sa nájomcu a uviesť ho do situácie, že ak s ním nič neurobí, tak zvažujete podanie návrhu na súd voči vlastníkovi bytu.  V prípade podania na súd, Vy nesiete dôkazné bremeno, teda je potrebné zhromaždiť si dostatočné dôkazy, ktorými chcete na súde argumentovať.

V zmysle § 11  ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z.  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov :

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný na svoje náklady byt a nebytový priestor v dome udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie, najmä včas zabezpečovať údržbu a opravy. Je povinný konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní, zmenách, pri prenajatí bytu alebo nebytového priestoru v dome, prípadne jeho časti a pri inom nakladaní s bytom a nebytovým priestorom v dome nerušil a neohrozoval ostatných vo výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích práv.

V zmysle § 11  ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z.  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov :

Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytovépriestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.