Xella Slovensko, s. r. o.

BIM koncept Blue.sprint je inovatívne riešenie, ktoré uľahčuje prácu všetkým účastníkom investičného procesu vďaka využitiu digitalizácie a technológie BIM.

Koncept v sebe zahŕňa pomoc investorom a developerom pri optimalizácii výberu materiálu, konzultácie pre projektantov, prípravu digitálnej databázy produktov a bezproblémové objednávkové a dodávateľské reťazce vďaka riadeniu a monitorovaniu dodávok na čas. Výhodou všetkých týchto služieb je, že na seba nadväzujú v celom cykle projektu: od fázy plánovania cez výrobu, dodávku a realizáciu až po udržateľnosť a prevádzku. Vďaka tomu spoločnosť Xella poskytuje svojim partnerom a zákazníkom nielen nákladovo najefektívnejšie, ale aj najspoľahlivejšie a ekologické riešenia.

Digitálna výmena dát ponúka zúčastneným stranám kompatibilný prenos informácií v priebehu celého projektu. Výhodou je aktuálnosť, pretože každý účastník procesu pracuje v aktuálnej verzii projektu, a tak nedochádza k strate dát. Kolíziám a chybám je možné predísť a odhaliť ich už pri tvorbe 3D modelu. Okrem toho, informácie o zmenách a úpravách nemusia byť dodatočne

prikladané, pretože môžu byť vložené priamo do modelu. 3D model, na rozdiel od tlačenej dokumentácie, nie je nutné tlačiť do fyzickej podoby výkresov. Jednou z výhod je aj optimalizácia materiálu – Xella Slovensko poskytuje prostredníctvom konceptu blue.sprint poradenstvo ohľadom výberu materiálu a jeho alternatív tak, aby boli splnené technické a ekonomické požiadavky stavby (statika, stavebná fyzika, rentabilita a pod.). Výmena informácií navyše prebieha v reálnom čase a účastníci tak majú vždy okamžitý prístup k aktuálnym dátam bez nutnosti čakania na ich zdieľanie.

Vďaka BIM dátam, ktoré sú združené so všetkými subjektmi, Xella zaistí výrobu na mieru a prispôsobí logistiku potrebám stavby. Výsledkom je optimalizovaný stavebný proces, skrátenie doby výstavby, úspora pracovníkov a materiálu vedúca k vyššej ziskovosti projektu. Partnerstvom získa investor:

  • úsporu materiálu a elimináciu chýb vďaka digitálnemu plánovaniu,
  • optimalizáciu stavebných procesov a skrátenie doby výstavby,
  • úsporu pracovníkov a minimalizáciu fyzickej námahy,
  • väčšiu podlahovú plochu.

Spoločnosť Xella Slovensko je od novembra 2020 členom BIM Asociácie Slovensko

Spoločnosť Xella Slovensko sa ako riadny člen aktívne zapojí do práce BIM Asociácie Slovensko (BIMas). Tento krok je súčasťou vízie a poslania spoločnosti Xella, ktorá sa usiluje o vytváranie a poskytovanie moderných spôsobov riešenia a partnerstva v celom cykle stavby.

Spoločnosť Xella Slovensko bude v rámci členstva klásť dôraz na popularizáciu užívania metodiky projektovania BIM a spoločnými silami chce pomôcť systémovo implementovať BIM do verejného aj súkromného sektora. Prepojenie spoločných cieľov tak prinesie nielen kvalitu, ale zvýši aj prestíž slovenského a českého stavebníctva. Z praktického hľadiska sa Xella Slovensko bude podieľať na štandardizácii a pripomienkovaniu legislatívy v oblasti digitalizácie a BIM na Slovensku. Spoločnosť sa svojím členstvom tiež zaväzuje k zapojeniu do vzdelávania a aktívnej prezentácie na akciách a eventoch (akademická pôda, odborná verejnosť, výskum a i.).