Do ZSaUN sa množia otázky na tému KORONAVÍRUSU od správcov, ktorí robia spravidla každý rok  schôdze s témou vyúčtovania. Problémy (otázky)  sú zamerané na nasledovné témy:

  1. Vlastníci nechcú prísť na schôdzu, lebo sa boja vírusu
  2. Na druhej strane – ak nebude schôdza – správca (podľa tvrdenia vlastníkov) nemá nárok na poplatok za správu (do toho sa môže „obuť“  nejaký  „iniciatívny“ vlastník)

Prosíme o usmernenie na túto tému…

Za ZSaUN navrhujeme:

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

Prijať /vydať  písomné usmernenie o možnosti (náhradného) riešenia a usmernenia pre správcov a vlastníkov – napríklad v zmysle:

  1. Schôdzu robiť len v nevyhnutnom prípade, ak treba hlasovanie – navrhujeme písomné (aj to len v nevyhnutnom prípade).
  2. Ak nie je nevyhnutne nutná schôdza,  program schôdze (najčastejšie vlastníci vyžadujú schôdzu pre najpodstatnejší bod: „ako dopadlo vyúčtovanie?“) – navrhujeme umiestniť na mieste obvyklom (výveska) a zároveň prosíme v usmernení stanoviť, že tieto spôsoby náhradných riešení  nebudú dôvodom ani príčinou toho, aby správcovi nepatril poplatok za správu v ďalšom období.

Na naše otázky sme dostali odpoveď z ministerstva financií, ktoré uverejňujeme bez úprav nasledovne:

Prostredníctvom elektronickej pošty ste sa dňa 09.03.2020 obrátili na Ministerstvo financií SR vo veci usmernenia pri konaní schôdzí vlastníkov v dome. V uvedenej veci Vám z hľadiska našej vecnej pôsobnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov“) zasielam odpoveď na uvedenú problematiku:

Podľa § 8a ods. 2 zákona o vlastníctve bytov je správca povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Zároveň je povinný vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.

Podľa § 8a ods. 4 zákona o vlastníctve bytov, ak správca nepredloží vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcu sa domu, vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia v lehote podľa § 8a ods. 2 zákona o vlastníctve bytov, nemá až do ich predloženia nárok na platby za správu; nárok na platbu za správu nemá správca aj vtedy, ak nepredloží do 30. novembra bežného roka plán opráv na nasledujúci kalendárny rok podľa § 8b ods. 1 písm. g) zákona o vlastníctve bytov.

Podľa § 8b ods. 1 písm. f) zákona o vlastníctve bytov pri správe domu je správca povinný zvolať schôdzu vlastníkov podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiadajú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň štvrtinu hlasov.

Z uvedených ustanovení zákona o vlastníctve bytov explicitne nevyplýva forma predloženia správy o činnosti správcu (finančné hospodárenie a stav bytového domu) a vyúčtovania. Zákon správcovi neukladá povinnosť zvolať schôdzu vlastníkov z dôvodu uvedeného v § 8a ods. 2 zákona o vlastníctve bytov. Zákon správcovi ukladá povinnosť uvedené dokumenty predložiť vlastníkom bytom a nebytových priestorov v dome a lehotu na splnenie tejto povinnosti.

Správca je podľa § 8b ods. 1 písm. f) zákona o vlastníctve bytov povinný zvolať schôdzu vlastníkov aspoň raz za rok. Máme za to, že správca by mal pri zvolávaní schôdze v súčasnosti dôkladne zvážiť jej nutnosť. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú na území Slovenskej republiky by mal každý správca predovšetkým rešpektovať všetky opatrenia, ktoré boli vydané v súvislosti s prevenciou pred šírením ochorenia Covid-19.

Potrebné informácie sú zverejnené a pravidelne aktualizované na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153